Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Alwyn Humphreys - Yr Hunangofiant
Alwyn Humphreys
ISBN: 9780862439019 (0862439019)Publication Date June 2006
Publisher: Y Lolfa, Tal-y-bont
Format: Paperback, 208x148 mm, 224 pages Language: Welsh Non-Stock Item - Ordered on request Our Price: £9.95   
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
An honest and revealing autobiography of the renowned conductor and broadcaster, Alwyn Humphreys. From his early days when he suffered a serious illness, he developed into one of Wales's most respected choir conductors. He led the Morriston Orpheus choir to the four corners of the world for a quarter of a century, and he has become one of Wales's most renowned musical adjudicators.

Hunangofiant gonest a dadlennol yr arweinydd a'r darlledwr adnabyddus, Alwyn Humphreys. O orfod byw gyda salwch fu bron â'i ladd yn ifanc, datblygodd i fod yn un o'r arweinyddion corau uchaf eu parch yng Nghymru. Arweiniodd gôr Orpheus Treforys i bedwar ban byd am chwarter canrif, a daeth yn un o'r beirniaid uchaf eu parch yn y byd cerddorol yng Nghymru.
Cerddor, arweinydd, beirniad, athro, cyflwynydd, ffisegydd niwclear...wel, mwy am yr un olaf yn y man, ond dyma rai o swyddi Alwyn Humphreys ac yn y gyfrol hynod ddifyr hon ceir cipolwg ar fywyd dyn sydd yn ffigwr allweddol ym mywyd diwylliannol a cherddorol y Gymru gyfoes.

Roedd darllen y llyfr yn bleser. Mae wedii ysgrifennu mewn arddull syn agos-atoch rhywsut (a hynny, o bosib, am ir awdur ysgrifennu mewn dull tafodieithol), a thrwyr ysgrifennu, maer darllenydd yn cael mynediad at fyd Alwyn Humphreys yn ei holl agweddau. Ceir enghraifft or ysgrifennu cynnil ar ddiwedd y bennod gyntaf pan fo Alwyn yn hel atgofion am Benbryn, cartref ei daid, William Wmffra. Doedd y cyfnod o fyw yno ddim yn un hapus iawn, ond roedd dihangfa ar gael yn y chwaraewr gramoffon ac arferai Alwyn wrando ar recordiau rhai o gantorion blaenar oes. Wedi gwrando ar Jussi Bjrling unwaith, penderfynodd ei fod am fod yn ganwr: Dyna fyddai fy mreuddwyd, bod yn denor gorar byd. Ond yn y cyfamser mi fyddain rhaid i mi helpu i fwydor ieir a godror gwartheg.

Trwyr gyfrol, ceir portreadau arbennig or gymdeithas y magwyd Alwyn Humphreys ynddi ynghyd darluniau godidog or cymeriadau. Ceir darlun geiriol arbennig o gapel Gad a hefyd yr eisteddfodau lleol. Yn ogystal r portreadau hyn, maer awdur yn adrodd straeon sydd yn dod gwn ir wyneb, os nad llond bol o chwerthin. Yn achos yr adolygydd, roedd yr olaf or rhain yn wir wrth i mi ddarllen am gystadleuaeth y twll botwm mewn eisteddfod bentref un adeg. Dyw gofod ddim yn caniatu i mi ailadrodd yr hanes yma, ond da chi, ewch i dudalennau 40-42 i ddarllen ac mi wna i fwytan het os na chewch bwl o chwerthin!

Stori arall ddaeth gwn ir wyneb oedd honno am Alwyn yn teithio ar drn unwaith pan oedd yn fyfyriwr coleg, ai gyd-deithwyr yn ei holi pa bwnc yr oedd yn ei astudio. Wrth glywed fod y myfyriwr ifanc yn astudio Cerddoriaeth, dymar holwyr yn ei boeni drwy ganu darnau di-ri o gerddoriaeth. Ar l dwy awr o hyn, roedd Alwyn wedi cael llond bol. A dyma un person arall yn ei holi:

'Student are you?
Yes.
What are you studying?
Nuclear Physics.
Distawrwydd a heddwch'.

Maer llyfr yn llawn hanesion tebyg y digrif ar dwys. Prynwch y llyfr chewch chi ddim moch siomi!

Jamie Medhurst

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Further Information:
Alwyn Humphreys yn Datgelu ei Ddyled i Lawfeddyg

Wrth lansio ei hunangofiant, manteisiodd y cyflwynydd ar arweinydd corau adnabyddus Alwyn Humphreys ar y cyfle i ddiolch ir llawfeddyg John Miles am achub ei fywyd. Dri deg mlynedd yn l cafodd Alwyn Humphreys ei daro gydar math gwaethaf o waedlif ar yr ymennydd ac oni bai am fedr y llawfeddyg yn Ysbyty Walton maen annhebyg y byddai wedi goroesi. Dywedodd Alwyn Humphreys,
Mae'r profiad o fod mor agos at farwolaeth yn cael dylanwad aruthrol ar berson. I ddechrau, ar l i mi wella, mi wnes i feddwl am bob dydd, bob wythnos, a phob mis fel bonws - rhyw estyniad o'r bywyd roeddwn i wedi gael hyd hynny. Hefyd mae'n debyg bod llawdriniaeth ar yr ymennydd yn gallu newid personoliaeth rhywun ac rwy'n ceisio dadansoddi hyn yn y llyfr.

Yn y gyfrol, yn ogystal thrafod ei fywyd personol ai iechyd, maer awdur yn sn am ei deulu ai fagwraeth yn Sir Fn, ei gyfnod yn y coleg yn Hull ai yrfa fel cyflwynydd. Mae ei gyfnod fel arweinydd Cr Orpheus Treforys hefyd yn cael lle canolog yn y llyfr. Ceir pob math o hanesion ac anecdotau doniol am y cr ac am y cythraul canu Cymreig ac maen mynegi ei farn yn ddi-flewyn- ar-dafod am y byd cyfryngol a chorawl Cymreig. Un peth syn ei boeni yw bod y traddodiad canu corau meibion yn edwino, O safbwynt corau newydd ifanc - corau cymysg gan fwya - mae llawer i lawenhau yn ei gylch. Ond, mae gen i ofn bod y corau meibion yn gwanhau ac yn prinhau. Ac yn union fel y capeli maen nhw'n anfodlon iawn i uno hyd yn oed pan fo'u nifer yn isel iawn.

Er bod Alwyn Humphreys yn cyfadde taw dymar tro cyntaf iddo fynd ati i sgwennu unrhyw beth gwerth sn amdano, mae hon yn gyfrol hynod o ddarllenadwy syn cyflwyno cymeriad amlochrog un o ffigyrau cyhoeddus amlycaf Cymru. Heb amheuaeth mae gan ddilynwyr lluosog Cr Orpheus Treforys, gwrandawyr Radio Cymru a gwylwyr S4C lawer iw ddiolch ir llawfeddyg John Miles.

"Mae'r hiwmor cynnil a'r dawn dweud, sy'n nodweddiadol o'r llyfr, yn taro nodyn."
Eurgain Haf, Barn

"Cofnod o anecdotau difyr ydi'r hunangofiant wedi eu plethu a'u cyflwyno mewn arddull ddifyr ac mewn iaith naturiol, hawdd ei darllen."
Eurgain Haf, Barn

"Dyma un o'r hunan-gofiannau difyrraf I mi ei darllen erioed - yn llawn straeon digri a dwys, I'ch synu a'ch sobri, a'r cyfan yn cwmpasu bywyd llawn y bachgen swil o Fotfoth."
Menna Medi, Y Cymro
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Ar y Lein Eto
Bethan Gwanas
£7.95
 
Buy Now
O'r Ln i Fn: ...
Emlyn Richards
£7.95
 
Buy Now
Dan Puw, Dyn y Parc
Dan Puw
£6.90
 
Buy Now
Book of the Month
English
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Buy Now
Welsh
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Buy Now