Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Syllu ar Walia'
Ffion Dafis
ISBN: 9781784614201 (1784614203)Publication Date January 2018
Publisher: Y Lolfa, Tal-y-bont
Format: Paperback, 215x141 mm, 192 pages Language: Welsh Available Our Price: £8.99 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
A forthright and witty volume of creative writings with biographical elements by Welsh actress and presenter Ffion Dafis.

Llyfr ffraeth sy'n edrych ar fywyd trwy lygaid Cymraes o'i chorun gwalltog i'w sawdl, ac un nad yw yn ofni dweud ei dweud am bynciau o bob math, gan gynnwys rhai tabŵ. Dyma gyfrol o ddarnau creadigol gydag elfennau cofiannol i godi gwên, i gythruddo wrth uniaethu ac i'w mwynhau.
Yn ei chyflwyniad, dywed Ffion Dafis: ‘Nid hunangofiant ydy hwn’. Er hynny, ymddengys mai ysgrifau hunangofiannol sy’n ffurfio swmp y gyfrol hon lle mae’r awdur nid yn unig yn ‘syllu ar walia’ ond hefyd yn syllu ar ei bogail, a hynny mewn ffordd fyrlymus a digyfaddawd o gignoeth.

Hyd yn oed yn ‘Fi a Fo’, sydd ar ffurf deialog rhwng dau gyn-gariad, ceir adlais o hanes carwriaeth yn dod i ben mewn pennod flaenorol oherwydd methiant yr awdur i fod yn onest am ei theimladau. Druan o wraig y cyn-gariad os ydi’r stori’n un wir, gan y byddai hynny’n ategu’r diffyg chwaeroliaeth y sonnir amdano yn y bennod ‘Merched’: ‘Dw innau wedi defnyddio’r arf bach annifyr o fychanu merch arall er mwyn gwneud i mi fy hun deimlo’n well.’

Efallai mai’r agwedd anchwaerol honno a barai i mi deimlo fod yna ormod o gyfeiriadau at fwng enwog yr awdur, fel yn y bennod ‘Y gyrliog afieithus un’, ond beryg fod hynny’n anochel pan mai eich llysenw ydi Ffion Gwallt!

Oes, mae yma afiaith, yn enwedig wrth sôn am ei rhwydwaith o deulu a ffrindiau agos, ond mae yna hefyd sôn am alar colli ei mam i ganser, a chyfleir creulondeb diurddas yr afiechyd yn y disgrifiad ingol o’r fam yn ‘codi oddi ar y tŷ bach yn ward Alaw a tharo ei phen yn erbyn y sinc wrth i’w choesau roi oddi tani’.

Mae’n sôn hefyd, â gonestrwydd glew, am yr ‘hyrddiau’ o banig sy’n ei phlagio; ei phersonoliaeth fyrbwyll a’i pherthynas gymhleth ag alcohol; ac agweddau cul a haerllug cymdeithas tuag at ferched di-blant sy’n peri iddi ofyn: ‘Ydw i wedi methu â chyflawni’r orchwyl o fod yn fenyw gyflawn?’

Wel naddo, dybiwn i, gan ei bod, fel sawl ‘hen lances’ anturus arall y gwn amdanynt, yn byw bywydau llawn a lliwgar a gwneud yn fawr o’u rhyddid trwy deithio i lefydd ecsotig a phellennig. Mae disgrifiadau’r awdur o wledydd fel India, Mongolia a Nepal yn drawiadol o fyw a manwl, a phe bai’r gwaith actio yn prinhau fe awgrymwn yrfa iddi fel awdur llyfrau taith!

O’r holl bic-a-mics amrywiol ei gynnwys a’i arddull a geir yn y gyfrol, credaf mai fy ffefryn ydi’r tamaid cyntaf yn ‘Twrci a thameidiau eraill’, lle mae’r awdur yn crwydro strydoedd Caerdydd ar noswyl Nadolig efo pen mawr ar ôl treulio noson feddw yng nghwmni chwaraewr rygbi rhyngwladol.

Mae’n gyfuniad o gomedi a phathos, ac yn gip ar fywyd strim-stram-strellach merch sy’n ymgiprys yn aml efo’i natur wyllt. A ph’un a fedrwch uniaethu â hi ai peidio (ac mi fedrwn i), mae ei dawn ysgrifennu yn ddiamheuol.

Elin Llwyd Morgan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Author Biography:
Mae Ffion Dafis yn enwog fel actores a chyflwynwraig ar radio a theledu. O Fangor yn wreiddiol, mae’n adnabyddus am chwarae rhan Llinos yn y gyfres deledu Amdani a Rhiannon yn Byw Celwydd ar S4C. Bu'n actio rhan Lady Macbeth yng nghynhyrchiad arloesol Theatr Genedlaethol Cymru o ddrama enwog Shakespeare yng Nghastell Caerffili yn 2017.
Further Information:
‘Mae pob stori dda yn syml yn ei hanfod, oherwydd mewn symlrwydd y daw dealltwriaeth. Nid stori dylwyth teg mo stori y gyrliog afieithus un…’
Allwn ni ddim dewis llwybr bywyd. Rhaid derbyn y da a’r drwg... Gan agor ei chalon am y tro cyntaf mae’r actores dalentog, Ffion Dafis, yn trafod ei chariad at ei theulu, ei hanturiaethau wrth deithio’r byd a’i dyheadau am y dyfodol. Wrth fentro i dir y drwg, mae’n siarad yn ddiflewyn-ar-dafod am golli ei mam i ganser, am yr hyrddiadau sy’n ei phlagio a’i pherthynas ag alcohol.
Llyfr ffraeth sy’n edrych ar fywyd trwy lygaid Cymraes o’i chorun gwalltog i’w sawdl ac un sydd ddim yn ofni dweud ei dweud am bynciau o bob math, gan gynnwys rhai tabŵ. Dyma gyfrol i godi gwên, i gythruddo wrth uniaethu ac i’w mwynhau.
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Lost Words, The
Robert Macfarlane
£20.00
 
Buy Now
O. S. Pathfinder Guides: ...
Tom Hutton
£12.99
 
Buy Now
Traddodiad Barddol, Y
Gwyn Thomas
£12.99
 
Buy Now
Book of the Month
English
Beyond Limits
Lowri Morgan
£11.99
 
Buy Now
Welsh
Wal
Mari Emlyn
£8.99
 
Buy Now
Children
Wilde
Eloise Williams
£6.99
 
Buy Now