Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Bore Newydd
Myrddin ap Dafydd
ISBN: 9781845271886 (1845271882)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2008
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 98 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn ôl y galw Ein Pris: £6.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o gerddi diweddaraf y Prifardd Myrddin ap Dafydd. Hen hanes a hir yw'r daith - ond mae cyfle newydd yn torri dros y tir unwaith eto. Aeth hi'n nos ar yr hen syniadaeth - y canoli pell, y pwyslais ar y mawr. Y lleol a'r bychan fydd yn dal y pelydrau yn y ganrif hon.

A collection of Myrddin ap Dafydd's latest poems. With black-and-white photographs by Tony Jones, Y Rhiw.
Ym mroliant Bore Newydd, cyfrol ddiweddaraf Myrddin ap Dafydd o gerddi, dywed ‘Y bychan a’r lleol fydd yn dal y pelydrau yn y ganrif hon’. Mae cerddi’r gyfrol yn dilyn y weledigaeth hon mewn sawl ystyr. Ar wahanol raddfeydd, mae’r bardd yn canu i’r lleol a’r bychan yn hytrach na’r canolog a’r mawr – weithiau wrth gyfarch a marwnadu cymeriadau Pen Llŷn, weithiau’n bwrw’i lach ar gwmnïau mawr cyfalafol a groesawir â breichiau agored i drefi cefn gwlad gan yr awdurdodau lleol. Weithiau mae’r cerddi’n obeithiol a chadarnhaol ac weithiau mae yna dinc chwerw iddynt. Trwy’r cyfan oll mae’r dweud mor rhugl ag erioed, y trosiadau’n fyrlymog, a’r trawiadau a’r defnydd o’r mesurau caeth amrywiol yn hyderus ac effeithiol. Egyr y gyfrol â soned yn dwyn y teitl ‘Hen fachlud a gwawr newydd’ ac mae hyn yn gosod y cyd-destun ar gyfer gweddill y gyfrol o ddathlu dechrau a galaru dros ddiwedd pethau. Mae’r marwnadau (er enghraifft, ‘Hiraeth Wil Sam’, ‘Ray’, ‘Plas’, ‘Ifor Wyn Go’, ‘Y fwyalchen a’r gwalch glas’, ‘Hydref Kyffin’, ‘Eirug’) yn glasurol a theimladwy. Mae’r englyn canlynol (o ‘Ifor Wyn Go’) yn wych –

Clywaf Efail Blac Leion, – migaldi
Magaldi’r morthwylion
A sêr dur yn dawnsio’r don:
Ifor sy’n croesi’r afon.

Yn ogystal â’r mesurau caeth, mae’r bardd yn gwneud defnydd helaeth o’r soned (ceir 28 ohonynt yn y gyfrol). Aeth y soned yn greadur digon prin mewn cyfrolau barddoniaeth diweddar, ac yn bersonol, bu’n dda gweld canu newydd ar y mesur yn Bore Newydd. Yn y sonedau yma y clywn y bardd ar ei fwyaf myfyriol, beirniadol a sinigaidd, wrth iddo ganu am y brotest yn erbyn cynlluniau Cyngor Gwynedd i gau ysgolion bychain yn ‘Strydoedd Caernarfon’ (‘roedd Edward ar y tŵr yn hollti gwên’), ac ‘Adrodd yr Hanes’ (a phwy ‘dan ni – y to / mewn cotiau tew yn ias y diwedd dydd – / i sôn am ddyled, tynnu nerth o’r co’?’) Yn ‘Canol Oedi’, cerdd i ganwr-brotestiwr, mae’r soned yn cloi gyda’r llinellau treiddgar sy’n dangos enghraifft o’r troeon mynych y mae’r bardd yn llwyddo i daro deuddeg – ‘Ai’r clai a weli heddiw ydi’r dyn / neu ai’r crochenydd ifanc oedd yr un.’ Buan iawn y gwelwn ni’r wawr yn sbecian dros y gorwel, fodd bynnag, fel yn ‘Cane Shane’ (‘ras heibio fel dŵr sebon’), ‘Ffeil Fawr Ddu Mike Ruddock’, ‘Y Cian’ ac wrth weld y doniolwch ‘Ar Lwybr y Mynydd’: ‘Mae’r gwasanaeth trenau bellach yn rhedeg ar amser’, ac ‘Ailagor y Fic’. Ochr yn ochr â’r cerddi mwy difrifol mae holl amrywiaeth awen ddisglair Myrddin yn dod i’r amlwg.

Dyma gyfrol bwysig arall gan un o’n beirdd mwyaf cynhyrchiol.

Hywel Griffiths

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Wrth gyhoeddi ei gasgliad diweddaraf o gerddi, dywedodd Myrddin ap Dafydd fod teitl y gyfrol, Bore Newydd, wedi cynnig ei hun iddo yn eithaf didrafferth: 'Dyma fy nghasgliad cyntaf o gerddi'r ganrif hon ac mae 'na deimlad drwyddi o gyfnod newydd o safbwynt ein potensial ni fel Cymry ac o safbwynt fy mhlant i sydd bellach yn tyfu i fod yn genhedlaeth ifanc newydd. Y bore ydi fy hoff amser i o'r dydd ac os bydda' i'n gorfod teithio i rywle, wel yr oriau cynnar amdani bob tro. Mae un gerdd yn seiliedig ar daith rhwng gogledd a de Cymru ac yn disgrifio'r profiad o weld y wawr yn torri. Milltir yn gynharach, doedd 'na ddim i'w weld ond lampau'r car yn torri drwy'r tywyllwch. Yna, mae'r gyrrwr yn dechrau sylwi ar bethau bychain yn y llwydolau yn ffenest ochr y car - barrug ar welltyn, gwythiennau deilen, graen llaith llechen ar do. Mwya' sydyn wedyn, ffrwd o olau a môr o liw. Rhywle yn fan'na rydan ni ar ein taith ar hyn o bryd - arwyddion bach, bach a llwyd, llwyd ein bod ni'n mynd i'r cyfeiriad cywir. Dwi'n hoff iawn o luniau Tony Jones o'r wawr yn torri dros darth Llŷn ac roedd y teitl yn esgus da dros roi un o'r rheiny ar y clawr.'

Mae haul a dagrau yn perthyn i'r bore bach ac unwaith eto mae rhai o gerddi Myrddin yn cyflenwi swyddogaeth y traddodiad barddol Cymraeg wrth iddo ganu i ddathlu genedigaeth neu orchest arbennig a hefyd canu er cof. Mae llawer o’r cerddi wedi'u hysbrydoli gan ardal Llithfaen a phlwy' Carnguwch, milltir sgwâr y bardd erbyn hyn, gyda'r ardal honno yn ddrych o'r hyn sy'n digwydd ym mhob ardal wledig arall drwy Gymru ac yn ehangach na hynny.

'Mae busnesau bychain a broydd bychain wedi bod dan warchae hir yn ystod yr ugeinfed ganrif', meddai Myrddin. 'Ond mae 'na arwyddion bod y byd yn callio ac yn rhoi gwerth ar ddiwylliant a chynnyrch lleol unwaith eto.' Mae’r brwydrau diweddar dros ddyfodol i ysgolion bychain a threfi marchnad Gwynedd yn gefndir i amryw o'r cerddi.

Er bod y gynghanedd draddodiadol ac amrywiadau Myrddin ar yr hen fesurau yn flaenllaw yn y casgliad, un syndod efallai yw bod traean y cerddi yn sonedau. 'Dwi wedi dod yn hoff iawn o fesur y soned yn ddiweddar', esboniodd Myrddin. 'Ar ôl troi'r hanner cant, mae rhai atgofion yn gliriach a dwi'n gweld y soned yn fesur da i adrodd stori neu anecdot, neu i ddisgrifio digwyddiad arbennig. Dwi wedi bod yn mynd i weld drama Shakespeare efo Mam bob blwyddyn ers pum mlynedd a dwi'n mwynhau'r farddoniaeth theatrig honno yn fawr. Ac mae'r ffaith bod y Meuryn yn hoff o'r mesur wedi dylanwadu arna' innau hefyd, mae'n siŵr'.

Mae sŵn y môr yn amlycach yn y canu nag erioed ac mae Myrddin yn diolch i'r tri aelod arall yn nhîm y Tir Mawr am hynny. Lluniau du a gwyn o gasgliad Tony Jones sydd wedi'u cynnwys y tu mewn gyda'r cerddi yn ogystal – pedwar llun ar ddeg o luniau o Nant Gwrtheyrn cyn i'r pentref gael bywyd newydd fel Canolfan Iaith.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Haf a Cherddi Eraill, Yr
R. Williams Parry
£5.00
 
Prynwch
Gwelaf Afon
Gwyn Thomas
£5.00
 
Prynwch
Croesi Traeth
Gwyn Thomas
£5.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch