Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Canllaw Bach Caerdydd
Lowri Haf Cooke
ISBN: 9781848514195 (1848514190)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2012
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 210x160 mm, 288 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol hylaw a lliwgar yn llawn ffotograffau o'r ddinas a'r wybodaeth ddiweddaraf am fannau i ymweld â hwy, ynghyd â hanes a ffeithiau difyr am y ddinas. Cyfrol anhepgor wrth grwydro Caerdydd a chael y gorau allan ohoni.

An accessible and colourful guidebook to Cardiff, including the latest information for visitors and historical facts about the city. An invaluable companion when wandering around the capital.
Does dim dwywaith nad yw prifddinas Caerdydd yn mynd o nerth i nerth. Bob tro rwy地 mynd yno mae 地a siop neu le bwyta newydd, ac mae池 brifddinas erbyn hyn wedi denu rhai o siopau ffasiwn mwyaf y byd. Yn sgil newidiadau diweddar, mae 地a beryg i ymwelydd gweddol anghyson fel fi fynd ar goll yn y Ganolfan Dewi Sant newydd a chrwydro yn ddigyfeiriad. Ond fydd hynny ddim yn broblem mwyach gan fod canllaw Lowri Haf Cooke i池 brifddinas wedi gweld golau dydd. Mae池 llyfr i raddau helaeth wedi段 anelu at y rhai ohonom sy地 meddwl ein bod yn gwybod llawer iawn am y brifddinas ond ar l darllen y gyfrol sylweddolwn mai prin iawn yw ein gwybodaeth.

Rhaglen radio oedd y sbardun ar gyfer y llyfr. Yn y rhaglen croniclwyd synau diwrnod yn y ddinas. Yn sicr mae bywiogrwydd a lliw'r brifddinas wedi置 croniclo'n gelfydd yn y gyfrol hon. Rhyw 喪ough guide yw hi ac mae池 cyfan wedi段 gyflwyno yn gwbl chwaethus. Mae 地a nifer o wersi hanes i蜘 cael yma wrth i池 awdur olrhain hanes ac atyniadau un faestref ar l y llall. Ar l cyflwyno池 maestrefi ceir pum adran, sef 'Aros dros nos', 'Bwyd a diod', 'Siopa', 'Diwylliant a hamdden', ac i bob adran ceir nifer o isadrannau. Rhennir yr adran 腺wyd a diod, er enghraifft, yn dair adran ar hugain gan gyfeirio at fwytai Eidalaidd, tafarndai go iawn, bariau a chlybiau a brecwast 惣 bore wedyn ayb. Fel y cesglwch, mae地 hawdd iawn dod o hyd i池 wybodaeth angenrheidiol rhwng y cloriau.

Mae地 gyfrol hynod drawiadol gyda ffotograffau gwych o fewn y cloriau Melin Tregwyntaidd! Teimlaf y byddai hon yn fwy cyflawn pe bai wedi cyfeirio at fannau o addoliad. Un anfantais fawr gyda chyfrol fel hon yw bod yr wybodaeth yn dyddio. Eisoes mae rhai llefydd y cyfeiriwyd atynt wedi cau ac mae yna lefydd newydd wedi agor. Ond diolch byth, mae Lowri Cooke yn blogio, ac ym mlog 僧erch y ddinas, felly, ceir y manylion diweddaraf. Erys y cwestiwn a oes angen cyfrol bellach i nodi atyniadau dinasoedd. Mae地 llyfr go drwm i蜘 gario ac er mwyn sicrhau bod yr wybodaeth yn gwbl ddefnyddiol efallai y dylid rhoi'r cynnwys ar y we. Wedi dweud hynny, rhaid dweud bod y gyfrol yn edrych yn ddeniadol iawn ar fy silff lyfrau ac yn fargen am 」9.99.

Sarah Down-Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat稘 Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
P置n ai eich bod chi yng Nghaerdydd am ddiwrnod neu地 aros am fis, ar wyliau neu地 gweithio, bydd y gyfrol hon yn gwneud y gwaith caled drosoch, yn canfod y bwytai, y bariau a池 gwestai gorau i chi, ynghyd 竰r siopau a池 safleoedd hanesyddol mwyaf difyr i ymweld hwy. Dylai池 Canllaw Bach hwn roi gwir flas o池 ddinas i chi, pa mor fyr bynnag fydd eich arhosiad.
Diweddarwyd ar 04 Rhagfyr 2012
Merch y ddinas yn rhannu ei pherlau am gyfrinachau池 ddinas

Merch y ddinas yw Lowri Haf Cooke, yn ddi-os. Cafodd ei geni a段 magu yng Nghaerdydd yn wir 閃erch y Ddinas yw enw ei blog difyr hi hefyd. Pwy地 well felly i ysgrifennu a chlodfori Caerdydd yn ei hamrywiaeth godidog na Lowri Haf Cooke? Dywed Lowri amdani段 hun, 典ravel-geek chwilfrydig ydw i mewn gwirionedd. Prawf o hyn yw fod Lowri wedi teithio i bellafion byd sawl tro drosodd ac mae地 mwynhau池 hyn sydd gan bedwar ban y byd i蜘 gynnig i池 teithiwr brwd i池 eithaf. Ond, does unman yn debyg i gartref ac felly mae Lowri wedi creu molawd i池 ddinas yn ei chyfrol gyntaf sef Canllaw Bach: Caerdydd (Gomer). Mae Lowri am bwysleisio nad cyfrol i ymwelwyr yn unigyw池 Canllaw chwaith; bydd trigolion y ddinas hefyd yn dysgu ambell beth difyr am eu dinas.


Medd Lowri, 溺ae地 fy synnu i地 gyson cyn lleied mae pobl yn gwybod am y ddinas lle maen nhw地 byw, mae pobl yn arfer 竰r cyfarwydd am wn i. Yn aml, dyw pobl gorllewin y ddinas ddim yn gyfarwydd dwyrain yddinas, ac fel arall hefyd. Bydd Canllaw Bach: Caerdydd yn gyfle i ddod i adnabod y ddinas yn well y bobl, yr hanes a池 mannau difyr.


Bu Lowri地 gweithio am sawl blwyddyn gyda BBC Radio Cymru. 迭haglen gen i ar Radio Cymru o池 enw Diwrnod yn y Ddinas oedd ysbrydoliaeth y llyfr. Roeddwn i地 ymwybodol, wedi 11 mlynedd yn gweithio gyda Radio Cymru nad pawb oedd yn caru Caerdydd, felly rhaid oedd meddwl am y bobol hynny hefyd wrth lunio池 gyfrol hon. Dydw i felly ddim wedi ysgrifennu am Gaerdydd yngnghyd-destun prifddinas Cymru ond yn hytrach fel Caerdydd gydag 田 fach.


泥echreuais gyda fy hoff lefydd - roeddwn am ysgrifennu o brofiad personol - ond wrth ymchwilio ymhellach, fe ddarganfuais gorneli cyfrin a hanesion hynod, a dyna dwi地 gobeithio fydd effaith y gyfrol ar ddarllenwyr o bob math. Mae池 llyfr yn herio trigolion Caerdydd yn ogystal 竰i hymwelwyr i ddarganfod y ddinas o池 newydd. Gyda池 llyfr hwn mae angen i chi wneud tipyn o池 gwaith hefyd - nid fy Nghaerdydd i na団h Caerdydd chi yw hi, ond mae gan bawb eu barn unigol am Gaerdydd.


擢el teithwraig frwdfrydig, dwi地 casglu llyfrau tywys erioed ond wedi dweud hynny dwi ddim eisiau dinas ar bl穰. Dwi ddim eisiau teimlo fel bod rhywun wedi darganfod lle ar fy rhan, gan fy mod i地 gwerthfawrogi池 cyfle i ffeindio llefydd ar fy mhen fy hun. Roedd hyn yn allweddol wrthi i wrth i mi fynd ati i ysgrifennu池 gyfrol. Doedd dim strategaeth gen i fel y cyfryw a phroses organig iawn oedd y gwaith sgrifennu. Wedi dweud hynny, roeddwn yn glir nad oeddwn am gystadlu yn erbyn cyfres fel Time Out neu Wallpaper er enghraifft, ond roeddwn i地 awyddus i池 gyfrol fod ar yr un lefel a nhw o ran ansawdd.


溺ae gen i radd mewn Daearyddiaeth a池 Gymraeg, ac mae gen i syniad da o leoliad. Anaml iawn yr a i ar goll yn rhywle diarth - a dwi地 dda yn darllen map! Dwi地 hoff o deithio, bwyta, siopa, celf ac yn caru Caerdydd felly mae popeth am fy mywyd wedi dod at ei gilydd yn y gyfrol yma.


泥wi hefyd yn hoff iawn o siarad ac yn mwynhau datblygu cadwyni ar lafar gyda phobol leol lle bynnag ydw i boed ar Stryd Clifton yn y Rhath yng Nghaerdydd neu yn Melbourne, Istanbul, Helsinki ac Efrog Newydd- dinasoedd yr wyf wedi ymweld nhw dros y flwyddyn a fu. Dilyn argymhellion pobol leol yw池 unig ffordd i ddarganfod lle oherwydd mae地 ddigon posib colli rhai o drysorau池 dref heb sylwi fel arceds Fictorianaidd hynod y dref, Canolfan Hanes Tre Bute neu池 Trade Street Caf i enwi ond tri.


迭ydym fel teulu oll dad, mam a池 ddwy chwaer - yn hoff o deithio ac ymateb fy chwiorydd wrth ddatgan fy mod am ysgrifennu池 tywyslyfr oedd, 前 na, fe wnei di rannu ein holl gyfrinachau ni!, fe wnaeth hynny fy rhyfeddu i raddau. Rwyf am gefnogi llefydd unigryw ac annibynnol. Mae地 well gen i fod pawb yn darganfod y llefydd hyn yn hytrach na置 bod nhw yn cau lawr, oherwydd yn anffodus dros y ddwy flynedd ddiwethaf rydw i wedi gorfod dileu hyd at 30 o lefydd arbennig sydd wedi cau am amryw resymau, gan gynnwys yr hinsawdd economaidd sydd ohoni.


迭wy地 siŵr y bydd rhai yn gandryll fod ei hoff le nhw yn y llyfr ac eraill yn hapus bod eu cuddfan nhw ddim yn y llyfr! Er dweud hynny, cipolwg o dref ar drothwy 2013 yw池 tywyslyfr ond mi fyddai yn parhau i ychwanegu llefydd newydd tan y funud olaf cyn gorfod gwasgu池 botwm ibrint.


Hoff lefydd Lowri Cooke yng Nghaerdydd:

Bwyty - La Cuina a The Potted Pig

Paned a Theisen - Waterloo Gardens Teahouse, Cocorico Patisserie

Cinio Cyflym - Restaurant Minuet, Rol Ham The BreadStall y Farchnad Ganolog

Coffi Da - The Plan

Bar Coctel - Milgi, Vanilla Rooms, Ba Orient

Cyrri Caerdydd - The Cinnamon Tree

Deli - Bant a la Cart, Wally痴

Sgod a Sglods - Youngers, Albany Fish Bar

Siop Lyfrau - Troutmark Books, Caban, Siop y Felin

Siop - Clare Grove Buttons, Vivienne Westwood

Oriel Gelf- Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Oriel Martin Tinney, Project/Ten

Trin Gwallt - Ocean, Wellfield Road

Triniaeth Harddwch - Ener-Chi (Radyr), Year of the Tiger (Penylan)

Hanes - The Cardiff Story, Canolfan Gelf a Hanes Trebute,

Chwaraeon - Stadiwm Mileniwm, Stadiwm SWALEC, Pyllau Nofio池 Ddinas

Parc - Parc y Rhath

Clwb - Clwb Ifor Bach

Tafarn- The City Arms, Duke of Wellington, The Pear Tree
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Sam T穗: T穗 ar y Mynydd ...
 
£5.99
 
Prynwch
Ac Yna Clywodd Sŵn y Mr
Alun Jones
£9.99
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 36 Hanas ...
Bethan Gwanas
£8.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Perl
Bet Jones
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith
£9.99
 
Prynwch
Plant
Mali a'r Goleudy
Malachy Doyle
£12.99
 
Prynwch