Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Cyfres Llenorion Cymru: 4. Dim Ond Llais
Alan Llwyd
ISBN: 9781911584162 (1911584162)Publication Date November 2018
Publisher: Cyhoeddiadau Barddas, Cardiff
Format: Hardback, 215x140 mm, 360 pages Language: Welsh Available Our Price: £19.95 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
In this volume, Alan Llwyd discusses his life and the influences on his work as a poet, literary critic and biographer. Like other titles in the series, it provides an opportunity to revisit the works of a literary great through extracts of his poetry and prose.

Yn y gyfrol hon bydd y Prifardd Alan Llwyd yn trafod hanes ei fywyd a'r dylanwadau ar ei waith fel bardd, beirniad llenyddol a chofiannydd. Bydd y gyfrol hon, fel y teitlau eraill yn y gyfres, yn rhoi cyfle inni ailymweld â gwaith y llenor trwy gyfrwng dyfyniadau barddoniaeth a rhyddiaith pwrpasol.
Dyma bedwerydd hunangofiant llenyddol Cyfres Llenorion Cymru, cyfres syn gyfrwng in prif lenorion drafod eu bywydau ar dylanwadau ar eu gwaith. Mae Alan Llwyd nid yn unig yn un on prif lenorion ond hefyd yn un o gymwynaswyr mawr ein lln, drwy gyfrwng ei feirniadaeth lenyddol, ei gofiannau i lenorion ai waith diarbed dros nifer fawr o flynyddoedd fel cyhoeddwr a golygydd. Cawn gyfle yn y gyfrol hon i werthfawrogi maint ei lafur.

Mae strwythur crwn a threfnus ir gyfrol. Maen dechrau a chloi drwy drafod y teulu. Cafodd ddechreuadau anodd ei eni i fam ai rhoddodd iw rhieni ai chwaer iw fagu, ac i dad a wrthododd ei gydnabod. Gallwn ddychmygu y gallai hynny fod wedi dwysu sensitifrwydd unrhyw un; pwy a ŵyr na wnaeth fardd o Alan Llwyd? O ran y gyfrol hon maen sicr yn ffordd o ddenur darllenwyr or dechraun deg i ymddiddori yn ei hanes ai gymeriad. Maen ymdrin r sefyllfa yn gynnil a doeth ac yn ennyn ein hedmygedd. Daw dylanwad ei daid ai werthfawrogiad ohono yn amlwg. Ar ddiwedd y gyfrol, maer sylwn fwy ar ei deulu newydd, ei wraig, ei blant ai wyrion ai deulu yng nghyfraith, a gwelwn yma anwyldeb a chynhesrwydd, er enghraifft, wrth drafod ei fam yng nghyfraith:

Mam ddi-nam oedd hon imi,
A mwy na mam hon i mi.

Maen mynegi llawer mwy yma na cholli ei fam yng nghyfraith yn unig, ac yn gwneud hynnyn ingol o gynnil.

Rhwng y ddeuben cawn adrannau ar ei ddatblygiad llenyddol, dylanwad hollbwysig y gynghanedd, ei waith gyda Barddas, ei gyfraniad fel sgriptiwr a chofiannydd, ac adrannaun trafod rhai o themu ei farddoniaeth, yn enwedig Amser ar Rhyfel Mawr. Im chwaeth i mae gormod o ddadansoddi ar ei gerddi ei hun, a theimlaf mai gwell fyddai gadael llawer o hynny i feirniaid llenyddol. Mae enghreifftiau, serch hynny, fel y dehongli ar Blodau Pabi ym Medi (tt. 234-8) yn yr adran ar y Rhyfel Mawr, lle mae dadansoddiad y bardd yn sicr yn ychwanegu llawer at y profiad o ddarllen y gerdd.

Mae thema Amser ai gymhlethdod yn un gyfoethog. Mae ganddo gerdd yn ei ddychmygui hun yn ddyn yn ei oed ai amser yn ceisio galw arnoi hun yn fachgen ar draeth Porth Ceiriad. Cawn gerddi am ei blant ei hun ai wyrion cerddi hawdd iawn cynhesu atynt. Fy hoff gerdd i ywr un iw wyres fach, Ffion Haf (t. 289) lle maen nodir profiadau a gnt gydai gilydd, rhag ofn na fydd hir un fach yn eu cofio yn y dyfodol:

Feu nodaf yma, Ffion, er dy fwyn
Iw cadw rhag i Amser Deyrn eu dwyn.

Hanfod y gyfrol yw pwysigrwydd barddoniaeth iddo. Nid rhyw hobi, nid mater o sgwennu cerdd yn awr ac yn y man yw barddoni ir awdur hwn maen fardd syn cymryd ei grefft o ddifri ac maen pwysleisior blynyddoedd o feithrin ac arfer y grefft honno. Efallai mai dim ond llais yw bardd ac na all newid dim, ond maer llais hwnnwn un gwerthfawr ac yn un gwerth chwysu iw gryfhau ai berffeithio.

Rhaid dweud bod rhannau or llyfr na chefais mohonynt yn hawdd eu darllen, er enghraifft yr holl restru ar y buddugoliaethau eisteddfodol. Mae peth ailadrodd hefyd wrth gyfeirio at gyfrolau, ac maer dyfynnu o ddarnau maith o gerddi yn gallu bod yn llafurus. Ond mae doniau disglair yr awdur fel bardd a chofiannydd yn pefrio hefyd, ac mae pethau yma i apelio at bawb, er mai cyfrol i lengarwyr yw hi ar y cyfan. Yn bendifaddau, bydd yn gloddfa werthfawr i fyfyrwyr ac ysgolheigion a fydd yn astudio gwaith Alan Llwyd yn y dyfodol. Dylem fod yn ddiolchgar iawn amdano.

Glenys M. Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Table of Contents:
Rhagair
Pennod 1: Mannau Cychwyn
Pennod 2: Pen Llŷn
Pennod 3: Dechrau Barddoni
Pennod 4: Cystadlu a Chyhoeddi
Pennod 5: Cyhoeddwr
Pennod 6: Swyddog Gweinyddol Barddas
Pennod 7: Ffilmiau a Lluniau a Lln
Pennod 8: Y Gynghanedd
Pennod 9: Cofiannu
Pennod 10: Y Rhyfel Mawr a Rhyfeloedd Eraill
Pennod 11: Amser
Pennod 12: Fy Nheulu fy Hun
Llyfryddiaeth Alan Llwyd
Mynegai
Author Biography:
Mae Alan Llwyd yn un on llenorion mwyaf cynhyrchiol, yn fardd nodedig, yn feirniad llenyddol ac yn gofiannydd. Bun olygydd cylchgrawn Barddas am bron i ddeugain mlynedd ac yn olygydd Cyhoeddiadau Barddas am ddeng mlynedd ar hugain. Y mae bellach yn Athro yn Academi Hywel Teifi ym Mhrifysgol Abertawe ac yn cyfarwyddo myfyrwyr ymchwil. Cyhoeddodd ei gyfrol ddiwethaf o farddoniaeth, Cyrraedd a Cherddi Eraill, ym mis Mai eleni ac mae llawer iawn or cerddi yn y gyfrol honnon deillio o brofiadau a ddisgrifir yn y lln-gofiant hwn.
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who looked at this title also looked at the following:
Great Cake Bake, The
Jenny Sullivan
£5.99
 
Buy Now
Faber Drama: Unicorns, Almost
Owen Sheers
£9.99
 
Buy Now
Garddwr y Gwyll / Night ...
Terry Fan
£6.99
 
Buy Now
Book of the Month
English
No Regrets - Welsh ...
Matthew Southcombe
£13.99
 
Buy Now
Welsh
Heddiw, Ddoe a Gŵyl Ddewi
 
£6.95
 
Buy Now
Children
Llyfr Adar Mawr y Plant
Onwy Gower
£7.99
 
Buy Now