Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Cymorth
Mae gwales.com yn galluogi defnyddwyr i chwilio am wybodaeth ac i osod archebion yn ddiogel trwyn gweinydd diogel. Ceir gwybodaeth am y pynciau isod ar y dudalen gymorth hon:

Chwilio
Chwiliad Manwl
Chwilio yn l Teitl neu Awdur
Cyhoeddwr
Categori ac Is-Gategori
Disgrifiad
Iaith
Grŵp Oedran/Cyfnod Allweddol
Argaeledd
Trefn Dangos

Cliciwch yma i gael cymorth ar sut i greu cyswllt o'ch safle chi at gwales.com
Chwilio
I chwilio am eitem dylid teipio gair/geiriau yn y blwch Chwilio gan glicio Ewch>> neu wasgu'r botwm Return. Mae Chwilio yn chwilio'r meysydd ISBN, awdur, golygydd, golygydd cyffredinol, dylunydd, addasydd a disgrifiad.

Er mwyn cadw'r cyfan mor syml ag sy'n bosibl, cymerir yn ganiataol mai 'a/ac' sy'n cysylltu geiriau; ni ellir creu rhestrau dewis syn defnyddio 'neu'. Mae hyn yn golygu y bydd y system yn dewis dim ond yr eitemau hynny sy'n cyfateb i bob un o'r geiriau llawn neu anghyflawn a nodir fel rhan o'r dewis.

Fel arall gellir clicio Chwiliad Manwl gan ddilyn y cyfarwyddiadau isod.
Chwiliad Manwl
Er mwyn cael gwybodaeth am ein cynnyrch, ac i weld beth sydd ar gael, rhaid i chi roi data chwilio mewn o leiaf un o'r meysydd a ddangosir.

Er mwyn archebu, gellwch glicio 'Prynwch' i roi eitemau mewn Basged, gan gadarnhau eich archeb pan fyddwch wedi cwblhau eich dewis.

Er mwyn dewis yr eitemau i'w rhoi yn eich Basged, mae'n rhaid rhoi manylion mewn un neu ragor o'r meysydd gwybodaeth. Os gwyddoch yr ISBN, nodwch hwn gan y bydd yn cael ymateb ar unwaith, ond rhaid rhoi'r rhif ISBN cyflawn. Ond os ydych yn ansicr o'r ISBN, neu os ydych am archebu nifer o deitlau tebyg (e.e. rhai gan yr un awdur, neu'n cynnwys yr un gair yn y teitl) gellwch roi data chwilio mewn cynifer o'r blychau dewis ag y dymunwch.
Chwilio yn l Teitl neu Awdur
Bydd y system yn caniatu i chi roi cymaint neu cyn lleied o destun ym mhob blwch ag sy'n angenrheidiol i adnabod yr eitem. Po fwyaf o wybodaeth a roddir, y mwyaf tebygol y byddwch o adnabod y teitl cywir, a lleihau hyd y rhestr o ddewisiadau. Gellir rhoi geiriau llawn neu rannau o eiriau, gyda bwlch rhwng pob un.

Oni nodir yn wahanol, bydd gwales.com yn cymryd yn ganiataol eich bod wedi rhoi rhan o air o fewn naill ai y blwch dewis Teitl neu'r blwch dewis Awdur. Os nad ydych yn sicr sut i sillafu rhai geiriau, dylech roi rhan gyntaf y gair neu'r geiriau. Bydd y broses hon yn rhoi cyfarwyddiadau i'r system chwilio i gymryd yn ganiataol mai gair anghyflawn a nodwyd, a bydd yn ceisio dod o hyd i air cyfatebol trwy ddefnyddio'r llythrennau a nodwyd, yn cael eu dilyn gan lythrennau anhysbys. Er enghraifft, bydd y gair 'stor' yn dod o hyd i deitlau'n cynnwys stori, storm ac ati, ond nid ystordy. Trwy dicio'r blwch 'Chwilio am eiriau cyfan yn unig' ni bydd y system chwilio ond yn dod o hyd i eiriau cyfan.

Er mwyn cadw'r cyfan mor syml ag sy'n bosibl, cymerir yn ganiataol mai 'a/ac' sy'n cysylltu geiriau; ni ellir creu rhestrau dewis syn defnyddio 'neu'. Mae hyn yn golygu y bydd y system yn dewis dim ond yr eitemau hynny sy'n cyfateb i bob un o'r geiriau llawn neu anghyflawn a nodir fel rhan o'r dewis.

Bydd chwiliad yn l Awdur yn chwilio'r meysydd canlynol am yr enw dan sylw: Awdur, Addasydd, Darlunydd, Golygydd a Golygydd Cyffredinol. Gellir clicio blwch i chwilio am Awdur yn unig.
Cyhoeddwr
Gan fod y Cyngor Llyfrau yn gwasanaethu nifer o gyhoeddwyr, a chanddynt rai teitlau sy'n debyg o ran geiriad, efallai y byddech yn dymuno canolbwyntio ar gynnyrch un cyhoeddwr yn unig. Oni nodir yn wahanol, dangosir cynnyrch pob cyhoeddwr, ond trwy deipio enw cyhoeddwr yn y blwch priodol, gallech gyfyngu eich dewis i gynnyrch y cyhoeddwr hwnnw'n unig.
Categori ac Is-Gategori
Gellir chwilio yn l Categori ac Is-gategori. Rhestrir eitemau Cymraeg a dwyieithog ac eitemau Saesneg ar wahn.
Disgrifiad
Mae'r system yn caniatu i chi chwilio am eiriau allweddol mewn disgrifiad.
Iaith
Gellir chwilio am eitemau Plant neu Oedolion boed yn Gymraeg, yn Saesneg neu'n ddwyieithog, er mwyn cyfyngu ar y dewis.
Grŵp Oedran/Cyfnod Allweddol
Gellir chwilio am lyfrau plant yn l Grŵp Oedran a/neu Gyfnod Allweddol.
Cyfrwng
Mae modd chwilio am gyfryngau eraill megis Llyfrau Clawr Meddal a Chlawr Caled, e-lyfrau, DVDau, CDau ac yn y blaen.
Argaeledd
Llyfrau sydd ar gael iw prynu yn unig a ddangosir. Os y dymunwch mae modd i chi ailadrodd y chwiliad gan gynnwys y canlyniadau a hepgorwyd. Yn ogystal medrwch hidlo'r math o ganlyniadau a welir yn eich dewisiadau chwilio.

Hefyd, unwaith y byddwch wedi cofrestru medrwch newid eich dewisiadau er mwyn gweld yr holl lyfrau ar y gronfa bob tro y byddwch yn chwilio.
Trefn Dangos
Rhoddir rhestr o ddewisiadau i roi trefn ar ganlyniadau'r chwilio:
ISBN
Teitl - dyma'r drefn ond nodir yn wahanol
Awdur
Y mis pryd y bydd ar gael

Gellir hefyd nodi'r nifer o deitlau y dylid eu dangos ar bob tudalen.

Gellir gosod canlyniadau'r chwilio mewn trefn esgynnol neu ddisgynnol trwy glicio'r botwm priodol.

Unwaith y byddwch wedi nodi eich meini prawf, gellwch glicio ar y botwm Chwilio i greu rhestr yn cynnwys pob teitl sy'n cyfateb i'ch meini prawf. Fel arall, gellwch ailosod eich ffiniau chwilio trwy glicio ar y botwm Chwiliad Newydd er mwyn ailddechrau'r broses.