Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Cylchgronau
Dyma restr o rai or cylchgronau a chyfnodolion sydd ar gael trwy Ganolfan Ddosbarthur Cyngor Llyfrau. Gellir gweld rhestr gyflawn, a manylion y rhifynnau diweddaraf, trwy glicior botwm Fesul Categori ar y ddewislen chwith ac yna sgrolio i lawr ir pennawd Cylchgronau.

Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt y cylchgronau drwy ymweld gwefan Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cylchgronau Cymraeg

Barn
Cylchgrawn materion cyfoes syn ymddangos yn fisol. Ceir ynddo erthyglau gafaelgar am feysydd yn ymwneud gwleidyddiaeth, iaith, diwylliant, celfyddyd a chwaraeon. Maen cynnwys atodiad syn canolbwyntio ar fyd y theatr.

Barddas
Cylchgrawn chwarterol y Gymdeithas Gerdd Dafod. Ceir ym mhob rhifyn erthyglaun ymwneud beirdd a barddoniaeth, adolygiadau a cholofnau dan ofal beirdd profiadol, a nifer o gerddi nas cyhoeddwyd or blaen. Rhoddir sylwn fynych i feirdd newydd ac ifainc, ac i gerddi a ddaeth yn agos ir brig mewn eisteddfodau cenedlaethol.

Bore Da
Cylchgrawn Urdd Gobaith Cymru i ddysgwyr cynradd, addas ar gyfer plant Cyfnod Allweddol 1 a 2. Cynhyrchir yn fisol, a cheir ynddo gartwnau, straeon, posau a llythyron.

Cip
Cylchgrawn misol llawn lliw a bwrlwm ar gyfer plant Cymraeg eu hiaith. Cynhyrchir gan Urdd Gobaith Cymru, ac maen ymgorffori Cymrur Plant, y cylchgrawn poblogaidd i blant a sylfaenwyd yn yr 1920au. Yn cynnwys erthyglau, straeon, cystadlaethau a phob math o weithgareddau i ddiddori plant.

Cristion
Cyfnodolyn tymhorol i Gristnogion ar sawl sydd am ddysgu am y ffydd Gristnogol yng Nghymru ar tu hwnt. Cynhwysir newyddion, erthyglau, adolygiadau a deunydd defosiwn.

Y Cylchgrawn Efengylaidd
Cylchgrawn chwarterol y Mudiad Efengylaidd syn ymwneud sawl agwedd ar Gristnogaeth yng Nghymru. Ceir ynddo newyddion, erthyglau, adolygiadau ac adran i blant, syn ymgais i hyrwyddor ffydd Gristnogol a thystio i weithredoedd y ffydd.

Y Casglwr
Cylchgrawn chwarterol Cymdeithas Bob Owen syn ymwneud chasglu pob math o bethaun gysylltiedig r bywyd Cymraeg a Chymreig, yn enwedig llenyddiaeth a deunydd diwylliannol.

Y Cymro
Papur misol Cenedlaethol Cymru.

Cymru ar Mr / Maritime Wales
Cyfnodolyn blynyddol dwyieithog syn cynnwys erthyglau diddorol ac amrywiol yn trafod amryfal agweddau ar hanes morwriaeth a bywyd morwyr yng Nghymru or cyfnod cynnar hyd heddiw.

Yr Enfys
Cylchgrawn Undeb Cymru ar Byd. Ceir ynddo erthyglau, colofnau, llythyron, adolygiadau ac ysgrifau coffa am Gymry a phobl sydd chysylltiadau Chymru, syn byw ym mhedwar ban y byd. Cylchgrawn dwyieithog gyda nifer o luniau.

Y Faner Newydd
Cylchgrawn annibynnol Cymraeg syn cynnig golwg wahanol ar faterion Cymreig a byd-eang. Sefydlwyd i fod yn gyfrwng i leisio barn annibynnol ar bynciau fel darlledu, llenyddiaeth, hanes, celfyddyd, gwyddoniaeth a materion cyfoes.

Fferm a Thyddyn
Cylchgrawn a gyhoeddir gan Gymdeithas Hanes Amaethyddiaeth Cymru syn ymddangos ddwywaith y flwyddyn Calan Mai a Chalan Gaeaf. Cynhwysir erthyglau, ysgrifau, colofnau, atgofion a llythyrau syn gysylltiedig r byd amaeth ac arferion cefn gwlad yng Nghymru.

Gair y Dydd
Deunydd defosiwn dyddiol a gaiff ei gyhoeddi bedair gwaith y flwyddyn (fesul tri mis). Cyhoeddir gan Bwyllgor Darlleniadau Beiblaidd ar ran Eglwys Bresbyteraidd Cymru, yr Eglwys Gatholig Rufeinig, yr Eglwys Fethodistaidd, yr Eglwys yng Nghymru, Undeb yr Annibynwyr Cymraeg ac Undeb Bedyddwyr Cymru.

Y Gwyliedydd
Cylchgrawn deufisol y Methodistiaid Wesleaidd Cymraeg, syn cynnwys newyddion o eglwysir Wesleaid ledled Cymru, erthyglau, myfyrdodau a defosiwn, a cholofn lythyrau.

Iaw!
Cylchgrawn misol Urdd Gobaith Cymru ar gyfer dysgwyr Cymraeg, yn cynnwys gwybodaeth, lluniau, cyfweliadau, cartwnau a gweithgareddau i blant. Addas i ddisgyblion ysgol ail iaith yng Nghyfnod Allweddol 3 a 4.

Lingo Newydd
Cylchgrawn deufisol Cymraeg syml ar gyfer dysgwyr. Yn cynnwys erthyglau byr, cyfweliadau a straeon, gyda chod lliw i ddynodi anhawster yr eirfa. Gyda lluniau lliw llawn.

Lol
Cylchgrawn a gaiff ei gyhoeddin flynyddol adeg yr Eisteddfod Genedlaethol. Nifer o straeon, pytiau a chartwnau syn dychanu enwogion Cymru.

Llafar Gwlad
Cylchgrawn gwerin gwlad. Erthyglau a hanesion am fywyd ac arferion slawer dydd, am ln gwerin ac am atgofion o fywyd yng nghefn gwlad Cymru. Gyda detholiad pwrpasol o luniau du-a-gwyn.

Mellten
Comic chwarterol newydd o safon wedi'i anelu yn bennaf at fechgyn a merched 7-13 oed. Bydd y cylchgrawn yn cynnwys posau a jcs, ond mae'r pwyslais ar straeon newydd, gafaelgar i lonni, dychryn, denu, sbarduno ac achosi i blant chwerthin, yng nghwmni Gwil Garw, Llio, Bloben a Gari Pl!

O'r Pedwar Gwynt
Cylchgrawn newydd am lyfrau o Gymru a thu hwnt yn cynnwys gwaith beirniadol a chreadigol, yn erthyglau, adolygiadau, straeon a cherddi. Mae'n holi ac yn herio, ac fe'i anelwyd at bawb sy'n ymddiddori mewn syniadau, mewn llyfrau ac yn ein byd cymhleth, diddorol. Bydd yn ymddangos deirgwaith y flwyddyn, gyda deunydd pellach i'w weld yn wythnosol ar wefan www.pedwargwynt.cymru.

Traethodydd
Cylchgrawn hynaf Cymru; sefydlwyd yn 1845 at wasanaeth crefydd, diwinyddiaeth, athroniaeth a llenyddiaeth. Ei brif amcan erbyn hyn yw cynnig ymdriniaethau ar rychwant o bynciau syn ymwneud diwylliant, a deall y gair hwnnw mewn ystyr eang i gynnwys gwead syniadol a deallusol cymdeithas.

Y Wawr
Cylchgrawn Merched y Wawr a gaiff ei gyhoeddi unwaith bob tymor. Y maen cynnwys erthyglau, straeon, newyddion, adolygiadau a phosau difyr.

Wcw ai Ffrindiau
Cylchgrawn misol llawn lliw a bwrlwm ar gyfer plant ifanc Cymru. Ceir ynddo straeon llun-a-gair syml, cartwnau, lluniau iw lliwio, a phosau.

Cylchgronau Saesneg

Natur Cymru / The Nature of Wales
Cylchgrawn chwarterol dwyieithog sy'n canolbwyntio ar amgylchedd a bywyd gwyllt yng Nghymru. Fe'i anelir at unrhyw un sydd diddordeb ym myd natur, gan ganolbwyntio at Gymru a rhoir sylw'n benodol i awduron sy'n byw ac yn gweithio yng Nghymru. Mae'n cynnwys hysbysfwrdd gyda chyhoeddiadau am ddigwyddiadau amgylcheddol sydd ar ddod.

New Welsh Reader/New Welsh Review
Cylchgrawn chwarterol syn cynnwys beirniadaeth lenyddol, ffuglen, barddoniaeth ac adolygiadau o lyfrau, gwybodaeth am y theatr, perfformiadau, ffilm a chelfyddyd. Y maen bwrw golwg afieithus, llawn sialens, ar y byd llenyddol yng Nghymru.

Ninnau
Papur bro Cymry Gogledd America, syn ymgorffori Y Drych (Y Drych Americanaidd a sefydlwyd yn 1851). Fei cyhoeddir yn fisol, ac y maen cynnwys newyddion am Gymry ar rhai sydd chysylltiad Chymru, syn byw yn nhaleithiau Gogledd America.

Planet
Cylchgrawn chwarterol syn ymwneud r celfyddydau, diwylliant a gwleidyddiaeth yng Nghymru ar tu hwnt.

Poetry Wales
Cylchgrawn cenedlaethol o farddoniaeth newydd yn yr iaith Saesneg. Yn ogystal r cerddi, ceir hefyd erthyglaun ymwneud barddoniaeth, ac adolygiadau o gasgliadau o gerddi.

Welsh Country
Cylchgrawn lliw llawn am gefn gwlad Cymru ar gyfer pawb sy'n byw yn y wlad neu sy'n hoff ohoni. Cynhwysir amrywiaeth difyr o erthyglau - am fywyd gwyllt, llwybrau cerdded, bwyd, hanes, garddio ac yn y blaen, yn ogystal ag adolygiadau ar lyfrau gan arbenigwyr mewn gwahanol feysydd. Cyhoeddiad deufisol.

Welsh Football
Llais annibynnol pl-droed Cymru. Fei cyhoeddir bob mis ac y maen cynnwys y newyddion, y gmau ar canlyniadau diweddaraf.

The Welsh Journal of Education / Cylchgrawn Addysg Cymru
Cyhoeddir y cylchgrawn hwn ddwywaith y flwyddyn gan Wasg Prifysgol Cymru. Y maen cynnwys erthyglau syn ymdrin meysydd addysg a hyfforddi, yn ogystal ag erthyglau adolygu ac adolygiadau syn ymwneud ag addysg yng Nghymru.

The Welsh Agenda
Cyhoeddir ddwywaith y flwyddyn ac mae'n un o gylchgronau blaenllaw Cymru wrth drafod materion cyfoes.

The Welsh History Review / Cylchgrawn Hanes Cymru
Cylchgrawn a gyhoeddir ddwywaith y flwyddyn gan Wasg Prifysgol Cymru. Y maen cynnwys nifer o erthyglau swmpus ac ysgolheigaidd ar bynciau o ddiddordeb i hanes Cymru. Cynhwysir hefyd nifer o adolygiadau o lyfrau.

Wales Arts Review
Cyfrol ddathliadol yn cofnodi taith Sophie McKeand, Natalie Ann Holborow, Sin Tomos Owen a Gary Raymond o ogledd i dde India, o New Delhi i Kolkata, gan archwilio yn bennaf daith greadigol y pedwar llenor o Gymru. Dyma antur cyntaf prosiect 'The Valley, The City, The Village'.