Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Petrograd
Wiliam Owen Roberts
ISBN: 9781906396107 (1906396108)Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2009
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas
Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 544 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £11.95   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Llyfr y Mis: Rhagfyr 2008
Y gyntaf mewn trioleg o nofelau gan Wiliam Owen Roberts. Nofel wedi ei lleoli yn Rwsia ac Ewrop yw Petrograd. Mae'r stori yn dechrau yn ystod haf 1916, ac yn ymwneud â hanes dau deulu sydd yn gorfod wynebu'r newidiadau personol a gwleidyddol sydd yn gwyrdroi eu bywydau yn sgil y Chwyldro yn 1917. Ail argraffiad; cyhoeddwyd gyntaf Rhagfyr 2008.

The first novel in a trilogy by Wiliam Owen Roberts. Petrograd is located in Russia and Europe. The story begins during the summer of 1916, and concentrates on the lives of two families who have to face the personal and political changes that affect their lives in 1917. Reprinted; first published in December 2008.
Yr hyn wnaeth fy nharo i gyntaf wrth ddarllen y gwaith hwn oedd fod gan yr awdur yr hyder i fynd i'r afael 'r fath destun. Nid yw'r nofel ond y gyntaf mewn trioleg ac mae rhywbeth mwy na'r teitl, y pwnc, a'r maint (541 tudalen) sy'n eich atgoffa o'r nofelau mawr Rwsiaidd. Mae rhywun yn synhwyro y byddai Tolstoi a Dostoevsky yn gwerthfawrogi'r gamp hon.

Cawsom ein herio o'r blaen gan nofelau blaengar William Owen Roberts gyda'u dogn helaeth o Farcsiaeth ac l-foderniaeth. Mae hon, er hynny, yn nofel gwbwl realaidd, wrth iddi fynd i'r afael ag un o'r digwyddiadau hynny fyddai'n bwrw ei gysgod dros holl hanes yr ugeinfed ganrif, sef y Chwyldro Bolsieficaidd yn Rwsia.

Egyr y nofel yn haf 1916, ac er bod Rwsia yn ymladd am ei heinioes, digon pell, mewn gwirionedd, yw sŵn y Rhyfel Byd Cyntaf. Anfona Fyodor Mikhailovich Alexandrov ei wraig, ei deulu a rhai o'i weision a'i forynion i dreulio eu gwyliau yn y Crimea. Dyma, mewn gwirionedd, fydd yr ennyd olaf o normalrwydd yn eu bywydau. Pobl dda eu byd ydynt, yn perthyn i'r aristocratiaid ac yn gefnogol i'r Tsar. Byddwn yn dilyn hynt a helynt y teulu hwn, ac yn arbennig y bobl ifanc – Alyosha a'i ddwy gyfnither, Larissa a Margarita – nes daw'r nofel i ben ym Merlin yn 1924, yn fuan ar l marwolaeth Lenin. Dyma drindod o gymeriadau hirben sy'n llwyddo i oroesi ac addasu ar waethaf popeth a deflir atynt. Nid felly gweddill y teulu, ac yn arbennig Inessa, mam Alyosha. Hi, efallai, sy'n cynrychioli orau rialtwch yr hen drefn gyda'i ddihidrwydd a'i ddiofalwch hedonistaidd.

Gyda dyfodiad 1917, buan y try bywydau'r bobl hyn wyneb i waered. Daw chwyldroadau'r flwyddyn honno, ac i ddilyn, y Rhyfel Cartref rhwng y Cochion a'r Gwynion. Gyda'r teulu hwn, oedd yn amlwg yn rhengoedd y Gwynion, y pery diddordeb yr awdur drwy'r cyfan. Eu hymateb hwy i'r hyn sy'n digwydd o'u cwmpas sydd yn bwysig ac os oes arwr i'r stori o gwbwl, Alyosha yw hwnnw.

A dweud y gwir, creaduriaid ymylol ac oeraidd yw cefnogwyr y Chwyldro. Prin ein bod yn dod i adnabod yr un ohonynt yn iawn, ac ni ddangosir llawer o gydymdeimlad hwy chwaith. Cymeriadau digon brith sydd ar yr ochor arall hefyd, ond mae gennym ddiddordeb mewn gwybod beth sy'n digwydd iddyn nhw. Nid yr egwyddorion a'r syniadaeth wleidyddol sydd wrth wraidd y Chwyldro sy'n bwysig chwaith, ond ei effaith ar fywydau rhai pobol yn arbennig.

Mae'r teulu yn dianc o Petrograd i Berlin. Ond yno ni wna'r alltudion ond hiraethu am eu hen gartref. Credant na fydd eu harhosiad yn yr Almaen ond yn un byr. Mae'r hen do yn ei chael hi'n anodd newid tra bod yr ifanc yn addasu ac un, o leiaf, yn cael ei ddenu at Gomiwnyddiaeth. Ond nid oes dinas barhaol ym Merlin chwaith, gyda'r banciau'n mynd i'r wal a'r Comiwnyddion yn bygwth eto. Braidd yn frysiog yw'r diwedd, ond nid yw hynny ond nam bach ar waith gorchestol.

Mae awgrym cryf ar ddiwedd y nofel hon fod y prif gymeriadau a'u bryd ar fynd i Baris. Edrychwn ymlaen at eu dilyn yno gan wylio eu hynt a'u helynt drwy rai o'r degawdau mwyaf tywyll yn holl hanes Ewrop.

Dafydd Morgan Lewis

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Bywgraffiad Awdur:
Ganwyd Wiliam Owen Roberts ym Mangor yn 1960. Bun fyfyriwr ym Mhifysgol Cymru rhwng 1978-1981 gan raddio mewn Llenyddiaeth Gymraeg ac astudiaethau theatr. Aeth ymlaen iddilyn cwrs MA ar ddramau teledu, gan ganolbwyntio ar waith Dennis Potter. Rhwng 1983-4 roedd yn ysgrifennu i Cwmni Cyfri Tri, cyn iddo fynd i weithio fel Golygydd Sgript yn HTV. Maen awdur llawn amser ers 1989.

Caiff ei adnabod yn bennaf am ei nofelau, ond mae hefyd yn ysgrifennu ar gyfer y theatr, radio a theledu. Roedd ei nofel gyntaf Bingo! (1985) yn ailweithiad o ddyddiaduron Franz Kafka. Roedd ei ail nofel Y Pla (1987) wedi ei lleoli yng Nghymru, y Dwyrain Agos ac Ewrop yn y 14eg ganrif a cafodd ei chyfieithu gan Elisabeth Roberts ir Saesneg fel Pestilence ym 1991. Roedd Paradwys (2001) wedi ei lleoli yn ystod Rhyfel Annibyniaeth America ar chwyldro Ffrengig ac yn ymdrn diddymiad caethwasiaeth.

Mae Wiliam Owen Roberts ln byw yng Nghaerdydd gydai wraig au tair merch.
Gwybodaeth Bellach:
Nofelydd yn Mentro i Dir Newydd

Chwyldro mawr Rwsia 1917 yw cefndir Petrograd, nofel newydd Wiliam Owen Roberts.

Ond, yn wahanol iw nofelau hanesyddol eraill, Paradwys a'r Pla, cefnlen yn unig ywr digwyddiadau, fel y cyfryw, yn Petrograd. Canolbwyntiar nofel, yn hytrach, ar ei chymeriadau o uchelwyr cyfoethog, ac ar adrodd y stori o safbwynt y fyddin wen.

Dilynwn Alyosha ai ddwy gyfnither, Margarita a Larissa, wrth ir newid byd dychrynllyd eu taro a gweddnewid eu bywydau nhw, au teuluoedd, mewn modd na allent fod wedi ei rhagweld byth. Caiff y cymeriadau i gyd eu gwthio ir pen, wrth wynebu alltudiaeth, y fyddin goch ar Cheka, gan orfod aberthu eu gwerthoedd au moesoldeb er mwyn goroesi.

Meddai Wiliam Owen Roberts, Mae hi am sut ma bywyda pobol yn gallu cael eu newid. Ma bywyda pobol i gyd yn igam-ogam, tydi, ond ma rhai pethan digwydd weithia, fatha chwyldro, syn wirioneddol newid ych bywyd chi.

Cawn ein tynnu i mewn i fyd o foethusrwydd ariannog, lle mae modd cymryd popeth yn ganiataol, ar dyfodol yn ymddangos mor glir a chyfforddus. Ac yna, wrth i filiynau o Rwsiaid golli pob synnwyr o realaeth y maen nhw'n gyfarwydd hi, felly hefyd Alyosha, Margarita a Larissa, gan wynebu dyfodol du iawn mewn byd afreolus, neu alltudiaeth, neu hyd yn oed farwolaeth.

Maen nhwn cynrychioli pobol sy wedi colli; lle ma hanas wedi martsio heibio, felly mar tri yma, esboniar awdur. Yn rhan gyntar nofel, da chin meddwl wel, maen nhwn meddwl bod u bywyda nhwn mynd i droi allan yn y ffordd yma, ac yn sydyn iawn ma nhwn ffendio allan bod u bywyda nhwn digwydd mewn lle hollol wahanol. Mau tynged nhw, mewn ffordd, wedi i gwyrdroi yn llwyr.

Maer awdur wedi dewis ein harwain ar hyd y llwybr ansicr hwnnw yn gwbl fwriadol, meddai, gan osgoi adrodd storir comiwnyddion a glynu, yn hytrach, at y stori honno nad ydym fel arfer yn ei chlywed, o bosib.

On in benderfynol o beidio sgwennu o safbwynt y bobol nath ennill. Man debyg mai am mod in Gymro Cymraeg; ma sgwennu o safbwynt y bobol sy di cael eu concro au hambygio mewn hanes yn llawer iawn difyrrach nar rhai sy di ennill. Ac ma problema pobol felly gymaint hynnyn waeth. Achos bo ni mor ddi-rym, man sefyllfa ni yn cynnig mwy o botensial.

Ac am y rheswm hwnnw, yn l yr awdur, y maer nofel hon yn sefyll allan fwyaf oi chymharu i waith blaenorol. Ac yntau wedi gwneud ei farc fel awdur l-fodernaidd, y maen honni ei fod yn mentro i dir newydd y tro hwn; Ma hon yn nofel realaidd, eitha strt. Ma hynnyn beth newydd i mi. Nes i stwff ol-fodernaidd tua chwarter canrif yn l, a rŵan dwi di mynd at realaeth, lle ma pobol eraill yn dechra efo realaeth ac yn mynd at l-foderniaeth. meddai.

Doedd hynny ddim yn beth cwbwl fwriadol, yn l yr awdur, ond yn hytrach yn ganlyniad i weithio mewn ffordd wahanol ir arfer. Nes i gynllunio hon yn wahanol. Or blaen dwi di cynllunio plot, ond dwi di mynd ar l y cymeriada tro ma, a wedyn gweithior stori drwy hanes eu bywyda nhw. Dwin canolbwyntio ar brofiad yr unigolyn, ac yn osgoi y dimensiwn mawr. Dach chin gweld digwyddiad cataclysmig fel y chwyldro, ond man digwydd oddi ar y llwyfan, fel petai, a dach chin gweldi effaith o ar grŵp o gymeriada.

Maen bur amlwg fod diddordeb Wiliam Owen Roberts yn Rwsia ai hanes dyrys yn rhywbeth sydd gydag o ers blynyddoedd lawer. Bun astudio Chekov a Gorky yn y coleg, ac mae wedi ei drwytho ei hun yng ngwaith Dostoyevsky. Ar ben hynny, bun ymddiddori mewn syniadaeth Farcsaidd erioed, ac mae wedi teithio llawer yn nwyrain Ewrop. Ma gen i ddiddordeb yn y rhan yna or byd, ac ma di tyfu. On i jyst isho mynd ir afael r maes, gan fod Rwsia wedi bod trwy hynna i gyd...

Er ei bod wedii lleoli filltiroedd i ffwrdd, mewn gorffennol pell, thema amserol iawn sydd i Petrograd. Ma na gymaint o bobol yn croesi ffinia yn y byd pobol yn perygluu bywyda; ma alltudiaeth yn thema oesol," meddair awdur. Ac o un i un, gwelwn effaith yr alltudiaeth honno ou hannwyl Rwsia ar gymeriadaur nofel.

Ma na gyfeiriada drwyddi draw at alltudiaeth, a be ma alltudiaeth yn neud i bobl pan ma nhwn gorfod codi u pacia a mynd, a sut mae dygymod hynna.
Diweddarwyd ar 16 Mehefin 2009
Rhoddodd Sera Meirion Jones o Yr Wyddgrug i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Byddai nofel ardderchog fel hon ar ei hennill petai'n cynnwys siart achau a map i gynorthwyo'r darllenydd. Dwi'n hoffi rhai o'r syniadau athronyddol ond yn teimlo bod llawer gormod o gymeriadau ynddi."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cerdd Dant (Llawlyfr Gosod)
Aled Lloyd Davies
£6.50
 
Prynwch
Symudliw - Enillydd Medal ...
Annes Glynn
£4.95
 
Prynwch
Merched Gwyllt Cymru/ ...
Beryl Hughes Griffiths
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Rhwng Dau Olau
Ifor ap Glyn
£7.90
 
Prynwch
Saesneg
Melting Pot, The - World ...
Maggie Ogunbanwo
£9.99
 
Prynwch
Plant
Cyfres Cyw: Bolgi a'r ...
Anni Llŷn
£3.95
 
Prynwch