Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Deugain Barddas
ISBN: 9781906396930 (1906396930)Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2016
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas
Golygwyd gan Gruffudd Antur, Guto Dafydd Fformat: Clawr Meddal, 210x155 mm, 288 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Detholiad blasus o erthyglau o'r cylchgrawn Barddas, wedi'u dwyn ynghyd wrth i'r Gymdeithas Gerdd Dafod baratoi i ddathlu ei phen-blwydd yn ddeugain oed.

A varied selection of articles from Barddas, the Welsh poetry periodical over the past 40 years, published to celebrate the 40th birthday of Cymdeithas Cerdd Dafod.
Yn 2016 rydym yn dathlu pen-blwydd y cylchgrawn Barddas yn ddeugain oed, ac i nodi’r achlysur aeth y golygyddion ati i bori drwy'r holl ôl-rifynnau, a chyflwyno i ni ddetholiad o’r hyn a ymddangosodd ynddynt. Fel y nodir yn y cyflwyniad, detholiad sydd yma o’r ‘cyfoeth amrywiol o gerddi ac erthyglau, adroddiadau a lluniau, cartŵns a theyrngedau, hysbysebion a llythyrau tanllyd’. Ac ystyried bod y cylchgrawn wedi ei sefydlu ym 1976, a bod 330 o rifynnau wedi cael eu cyhoeddi, cryn gamp oedd mynd ati i ddidoli a dethol o’r fath doreth o ddeunydd. Pwysleisir mai cyflwyno detholiad oedd y bwriad, heb fynd ati i ddehongli a dadansoddi, a detholiad cyfoethog ydyw hefyd, gyda rhywbeth yma i blesio pawb. Canolbwyntir ar yr erthyglau a ymddangosodd yn y cylchgrawn yn hytrach nag ar y nifer fawr o gerddi a gyhoeddwyd.

Os oes un enw y dylid ei gysylltu â Barddas, yna enw Alan Llwyd yw hwnnw. Ef fu’r golygydd am y rhan fwyaf o oes y cylchgrawn, hyd nes iddo roi'r gorau i'r gorchwyl hwnnw yn 2011. Priodol iawn, felly, yw mai iddo ef y cyflwynir y gyfrol ‘yn arwydd o’n gwerthfawrogiad a’n parch at ei holl waith’.

Y symbyliad dros sefydlu’r cylchgrawn yn y lle cyntaf oedd y dadeni a’r diddordeb a fu yn y canu caeth yn ystod y 1970au, gyda llawer o bobl ifanc yn ymddiddori yn y grefft ac yn ei hymarfer. Llywydd cyntaf y Gymdeithas Gerdd Dafod oedd T. Llew Jones, a’r golygyddion ar y cychwyn oedd Alan Llwyd a Gerallt Lloyd Owen. Yn y rhifyn cyntaf mae Alan Llwyd yn nodi'r bwriad yn glir: ‘Ein nod yw gwarchod un agwedd hynafol a chyfoes ar ein diwylliant ni ... ei gwarchod a’i hybu fel rhywbeth byw, cyfoes a thanbaid.’

Eithr nid cynhyrchu cylchgrawn oedd unig fwriad y gymdeithas. Sefydlwyd panel i ystyried rhai materion ‘technegol’ ynglŷn â chrefft y gynghanedd, a bu cryn ddadlau ac anghytuno ar rai pwyntiau. Sonnir am Roy Stephens yn mynd ati i greu’r Odliadur, a bu tipyn o drafod ‘tafod yn y foch’ am greu compiwtar cynganeddu. Aethpwyd ati i drefnu Cynhadledd Barddas, a chynhaliwyd y gyntaf ym 1977. Rhoddwyd cynnig ar fentrau newydd, megis y cynllun i greu casetiau o feirdd yn darllen eu gwaith; a sefydlwyd Gwasanaeth Barddoni Barddas, lle gallech gomisiynu bardd i lunio cerdd i chi. Daeth cyhoeddi cyfrolau gwerthfawr yn rhan o waith y gymdeithas hefyd, a chafodd nifer o flodeugerddi cynhwysfawr groeso brwd.

Deliwyd â sawl mater dadleuol ar dudalennau’r cylchgrawn ar hyd y blynyddoedd. Ymosodwyd ar yr Eisteddfod Genedlaethol am godi tâl cystadlu ar feirdd a llenorion, a bu tipyn o drafod a gwrthdaro wrth ystyried gwerth a diben yr hyn a elwir yn ‘farddoniaeth dywyll’. Bu trafod brwd ynglŷn â barddoniaeth wledig a barddoniaeth ddinesig, sef cerddi’r ‘Pridd a’r Concrid’. Daeth safonau beirniadu yn ein heisteddfodau lleol hefyd o dan y lach.

Cafwyd erthyglau’n delio’n benodol â beirdd arbennig, megis Gwyn Thomas, R. Williams Parry a Gerallt Lloyd Owen, ac yn achlysurol deliwyd ag ambell gerdd nodedig, fel awdl Gerallt, ‘Cilmeri’. Rhoddwyd gofod i drafod beirniadaeth lenyddol, a chafwyd cyfraniadau gan bobl fel John Rowlands a Bobi Jones. Bu gan feirdd a llenorion golofnau cyson yn y cylchgrawn, megis ‘Ar yr Einion’ gan Einion Evans, ‘Desg y Disgybl’ gan Donald Evans, ac mae’r arferiad hwn yn parhau hyd heddiw, gyda cholofnau gan gyfranwyr fel Sian Northey, Dewi Prysor, Ceri Wyn Jones ac eraill.

Cyfrol hynod amrywiol yw hon, felly, un y gellir ei darllen ar ei hyd neu fwrw iddi’n achlysurol am damaid o rywbeth blasus. Ni allwn lai na rhyfeddu at yr hyn a gyflawnwyd gan y golygyddion a’r cannoedd cyfranwyr dros ddeugain mlynedd. Ac wrth ddymuno pen-blwydd hapus i Barddas, ein gobaith yw y bydd y cylchgrawn a'i apêl yn parhau am ddeugain mlynedd arall, a mwy.

John Meurig Edwards

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Tabl Cynnwys:
CYFLWYNIAD
DECHREUADAU
PA WAHANIAETH WNAIFF PANEL?
BEIAU MAWR O BOB MATH
CYMDEITHAS O HOGIAU
PWY?
YMRYSONA
BEIRDD Y BABELL, 1981
GEIRIAU GERALLT
CYNGANEDU CYFRIFIADUROL
GEIRIAU GWYN
CYNHADLEDD CANU AWDLAU
CYTHRAUL CYSTADLU
CYNNYRCH WRTH FODD ACENWYR
I RAI, BOB O HYD YW'R BARDD
RHAI TRICIAU PERT Â'R ACEN
YMGODYMU ACADEMAIDD
LLUNYDDIAETH
ALAN AC EUROS
SEINIAU HERIOL SIÔN EIRIAN
Y PRIDD A'R CONCRID
PWY RYDD LAWR?
BARNU'R BEIRNIAID
SIARAD AM Y GADAIR
RHODDED TAW AR FEIRDD TYWYLL
CAETHIWO'R RHYDDION
PRYDER ARCHDDERWYDD
A OES AWEN?
GWILYM R.
BYCLUNS Y BEIRDD
Y MEURYN A'I GILMERI
ENGLYN MWYS
ENGLEINION
MEIC A MIHANGEL
SYLWEDD
Y MODERN A'R TRADDODIADOL
YSGOL FARDDOL GAN FARDDAS
BLE MAE DAFYDD?
AWDL O DDYN
AWEN Y PENNAWD
DONALD – EI GRED A'I ANIAIN
NID MYFI YW MYFI FY HUN ...
DYSGWYR AC INDIAID
EIN DUWIOL BRYDYDDION
CYMDEITHAS BARDDAS YN 10 OED!
MAE'R HENWYR?
TREFARDDAS
BOBI AR CHWAETH Y BOBOL
YMRYSONWYR BUDDUGGOL YR 1980'au
CYTHRAUL CYHOEDDI
GORDDIO BLODEUGERDDOL
DIGON I GREU BLODEUGERDD
GWASANAETH BARDDONI BARDDAS
ADDEWID Y BEIRDD IEUAINC
ADLADD CWM RHYMNI
TARO BET AR Y BEIRDD
TLYSAU BARDDAS (1)
CYFOESEDD A CHYNGHANEDD
BOB DALEN AR BENILLION
BE SY DDA A BE SY DDIM?
ENG-LUN
COLOFN IWAN
Y FFAIR EIRIAU
WHAT'S ENGLYN WHEN IT'S ENGLISH?
RHESYMEG DDYRYS EMYR
RHY AGOS I WERTHFAWROGI?
ANNEDD Y CYNGANEDDWYR
MAE HIRAETH AM TWM MORYS
YMRYSONWYR BUDDUGOL YR 1990'au
RHOI PARADWYS I'R PRYDYDD
CRIW'R ACEN GERLLAW CRICIETH
ADDEWID Y BEIRDD IEUAINC
ATHRONIAETH DDOFN COLOLFN CWJ
MERERID
BARDDONIAETH I MI YW ...
TLYSAU BARDDAS (2)
BETH SYDD I'W DDWEUD?
BARDD Y FFIN
CYNGHANEDD LITE
AWN I DROEDIO'R HEN DRAWIADAU
COLLI'R LLEW
YMRYSONWYR BUDDUGOL Y 2000'au
FFARWELIO AG IWAN
YMADAWIAD ALAN
ROCERS Â GWALLTIAU CYRLIOG
HEN FYNYDDOEDD, BUGEILIAID NEWYDD
CYMRU'R BEIRDD
DRWY LÊN Y MAE DARLUNIO
GWENALLT YR ANNIGONOL
A CHYMRY BACH MWYA'R BYD
Y GŴR SYDD AR Y GORWEL
AR AFON DDOFN Y PRIFARDD
DYLAN Y DADLEUOL
TONY BIANCHI A'R BEIRDD
Bywgraffiad Awdur:
Y mae'r golygyddion ifanc yn feirdd ac yn awduron rhyddiaith nodedig. Enillodd Gruffudd Antur Gadair Eisteddfod yr Urdd yn 2102 a 2014 a chipiodd y Prifardd Guto Dafydd Goron yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2104. Mae'r ddau ohonynt yn ymrysonwyr a thalyrnwyr heb eu hail, a'r ddau hefyd yn gwneud llawer i hyrwyddo gwaith y Gymdeithas.
Gwybodaeth Bellach:
"Hyfrydwch yw cael eich croesawu i barti pen-blwydd Barddas yn ddeugain oed. Dathliad yw'r gyfrol hon o gylchgrawn a fu'n difyrru, cynhyrfu ac yn ysbrydoli beirdd Cymru a'u caredigion ers 1976. Mae'r 311 rhifyn a gyhoeddwyd hyd yn hyn yn drysorfa. Ni all dau fardd ifanc fel ni ond dotio at y fath gyfoeth amrywiol o gerddi ac erthyglau, adroddiadau a lluniau, cartŵns a theyrngedau, hysbysebion a llythyrau tanllyd a gyhoeddwyd yn Barddas dros y blynyddoedd. Ein braint oedd cael darllen drwy'r cyfan er mwyn ceisio'u cywasgu i'r gyfrol hon.

Cyflwynwn y gyfrol, yn gyntaf, mewn ysbryd o gymwynasgarwch. Ein nod oedd tyrchu drwy'r holl ôl-rifynnau, gan dynnu ohonynt y dyfyniadau a'r lluniau mwyaf difyr ac arwyddocaol, ac ymdrechu i osod y rheiny mewn cyd-destun synhwyrol a naratif eglur, diduedd. Hynny yw, fe aethom ni drwy'r holl rifynnau er mwyn arbed i'r darllenwyr y drafferth o wneud hynny eu hunain! Cyflwyno oedd ein bwriad, nid dehongli; rydym yn ffyddiog y ceir, maes o law, ddeongliadau ysgolheigaidd lu o gymhellion a dadleuon Barddas, ond nid yn y gyfrol hon y'u ceir. Nid ydym, chwaith, wedi cynnwys dyfyniadau o gyhoeddiadau eraill y bu rhyngweithio rhyngddynt a Barddas – stori Barddas yw hon, ac yng ngeiriau Barddas y'i dywedir." (O'r Cyflwyniad gan Gruffudd Antur a Guto Dafydd)
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llwybrau Llên
Emyr Llywelyn
£9.95
 
Prynwch
Rhyfel a Gwrthryfel - ...
Alan Llwyd
£10.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Eigra: Hogan Fach o'r Blaena
Eigra Lewis Roberts
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Cambrian Pictures
Ann Julia Hatton
£11.99
 
Prynwch
Plant
10 Stori o Hanes Cymru (Y ...
Ifan Morgan Jones
£9.99
 
Prynwch