Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Piet
Gwen Pritchard Jones
ISBN: 9781907424069 (1907424067)Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2010
Cyhoeddwr: Gwasg y Bwthyn
Fformat: Clawr Meddal, 213x133 mm, 240 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.95 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Ceir yma hanes cynnar bywyd Maria Stella Petronilla yn Fflorens hyd at ei phriodas ag Arglwydd Newborough. Fe adroddir y cyfan drwy enau modryb Maria. Mae awyrgylch ardal Fflorens yn hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg i'w deimlo'n amlwg yma.

A new Welsh-language novel based on the autobiography of Maria Stella Petronilla, the Baroness of Ungern-Sternberg and Lady Newborough.
Cyn dod at y gyfrol hon doeddwn i erioed wedi clywed am Maria Stella Petronilla, Barwnes Ungern-Sternberg ac Arglwyddes Newborough, ac oni bai i mi wybod fod y nofel yn seiliedig ar stori wir, byddain anodd credu nad creadigaeth y dychymyg yw hi. Dyma hanes syn cynnwys melodrama, anghyfiawnder, creulondeb a thristwch yn ogystal ag ambell lygedyn o brydferthwch a chariad, a does ryfedd felly i Gwen Pritchard Jones seilioi nofel hanesyddol ar yr hunangofiant a ysgrifennodd y wraig o Firenze ar ddechraur bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Hanes plentyndod ac ieuenctid y ferch r llais fel eos a geir yn y nofel, gydar stori yn cael ei hadrodd gan hen wraig ar ei gwely angau syn ysu am gyffesu ei phechodau gerbron Duw ar lleianod syn gofalu amdani ac yn cofnodi ei geiriau. Anna Maria Chappini yw hon, modryb Maria Stella, ar unig un yn ei chartref a ddangosai unrhyw garedigrwydd yn ystod ei phlentyndod anodd, pan orfodai ei rhieni iddi ganun gyhoeddus a gwisgo esgidiau a staes haearn i atal ei thraed rhag tyfun rhy fawr ac iw gwneud yn fwy gosgeiddig. Yn y nofel, portreadir ei mam yn gymeriad creulon tu hwnt, ond er ei fod rywfaint yn garedicach, roedd ei thad yntaun ddigon bodlon ei gwerthu hi i bob pwrpas yn dair ar ddeg oed yn wraig ir Arglwydd Newborough, Syr Thomas Wynn, oedd yn Aelod Seneddol dros rannau o ogledd Cymru, ac yn ddigon hen i fod yn daid iddi.

Ar un adeg, roedd nofelau hanesyddol yn boblogaidd iawn yn y Gymraeg, ond mae llai iw gweld yn cael eu cyhoeddi bellach, ac yn sicr prin iawn ywr cyfrolau sydd wediu gosod y tu allan i Gymru ar cyd-destun Cymreig. Peth braf felly yw cael troedio llwybrau cynnes a llychlyd Firenze gan edmygur gweithiau celf yn yr eglwysi gydag Anna Maria a phrofi bywyd gwahanol iawn in treftadaeth ein hunain.

Maer awdur yn amlwg wedi ymchwilion drylwyr i hanes Maria yn ogystal ag arferion cymdeithasol yr oes, ac er mai cymysgedd o wirionedd a ffuglen ywr gyfrol, maer storin argyhoeddi. Maer mynegiant yn syml a chlir ac er efallai nad yw angerdd Lladinaidd yr ardal yn neidio or tudalennau bob tro, maer cymeriadaun gredadwy a chrwn. Nofel syn siŵr o apelio at ddarllenwyr syn mwynhau cerdded hen lwybrau hanes, ac un syn cyflwyno cymeriad hanesyddol lliwgar oedd chysylltiad gogledd Cymru yw hon. Dychymyg Gwen Pritchard Jones a greodd Anna Maria Chappini, syn adrodd y stori, ond megis dechrau mae stori Maria Stella Petronilla. Gyda dilyniant ir nofel ar y gweill, maen argoelin stori gyffrous.

Catrin Beard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Bywgraffiad Awdur:
Un o Dalysarn, Dyffryn Nantlle yw Gwen Pritchard Jones. Mae bellach yn byw ym Mhantglas, Eifionydd. Bun gweithio mewn sawl maes ond bellach maen awdur llawn amser. Enillodd ei nofel gyntaf, Dygwyl Eneidiau, Wobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Abertawe ar Fro 2006.
Gwybodaeth Bellach:
Nofel yn seiliedig ar hunangofiant Maria Stella Petronilla, Barwnes Ungern-Sternberg ac Arglwyddes Newborough.

Gwraig ganol oed grefyddol oedd wedi gadael ei gŵr dyna ddisgrifiad cwta Maria Stella, Arglwyddes Newborough, or unig berson a ddangosodd garedigrwydd tuag ati yn ystod ei phlentyndod yn ninas Firenze yn yr Eidal.

Ond pam y buasai gwraig Gatholig, grefyddol, yn torri addunedau priodas a pheryglu ei henaid tragwyddol? A sut, wedi iddi gyflawni pechod mor arswydus, oedd hi i dderbyn maddeuant dwyfol ac osgoi treulio tragwyddoldeb yn uffern?

Ceir un esboniad yn y nofel hon, nofel sydd hefyd yn adrodd hanes rhyfeddol y gantores ifanc, Maria Stella, ai phriodas r Arglwydd Newborough pan oedd hi ond tair ar ddeg oed, ac yntau dros ei hanner cant.

Dymar gyntaf o ddwy nofel sydd yn seiliedig ar hunangofiant Maria Stella Petronilla, Barwnes Ungern-Sternberg ac Arglwyddes Newborough.
Diweddarwyd ar 08 Mawrth 2011
Anaml iawn y gellir dweud fod bywyd go iawn mor lliwgar ffuglen, ond yn achos Maria Stella Petronilla, a briododd yr Arglwydd Newborough yn dair ar ddeg oed a fyntan hanner cant, dyna ywr gwir. A dyna oedd yr ysbrydoliaeth ar gyfer nofel newydd Gwen Pritchard Jones, Piet, a gyhoeddir gan Wasg y Bwthyn.

Maer nofel hanesyddol hon yn seiliedig ar y disgrifiadau a geir o fywyd cynnar Maria yn ei hunangofiant, gyhoeddwyd ym Mharis yn 1830. Ynddo, cyfeiriai Maria Stella at fodryb ganol oed, grefyddol oedd wedi gadael ei gŵr. Er nad yw hyd yn oed yn rhoi enw iddi, maen cydnabod mair wraig hon oedd yr unig berson i ddangos caredigrwydd iddi yn ystod ei phlentyndod.

Cymeriad or enw Anna Maria Chiappini ywr fodryb honno yn y nofel hon, ac ynddi cawn ymdrech i ddehongli pa ddigwyddiad erchyll fyddain ysgogi gwraig Gatholig i adael ei gŵr a mynd i fyw gydai brawd ai deulu. Cawn hefyd ddisgrifiadau hanesyddol gywir o Dwscani ar ddiwedd y deunawfed ganrif, o flynyddoedd cynnar Maria Stella, a sut y bu iddi gwrdd r Arglwydd Newborough, gan ddod yn rhan o hanes stad Glynllifon a Chymru.

Alla i ddim cofion union pryd y clywais i gyntaf am hanes rhyfeddol Maria Stella, ond roedd yn un or straeon roedd fy nhad yn adrodd wrth fy mrawd a minnau pan oeddem yng nghyffiniau Glynllifon a Llandwrog, meddair awdures, syn wreiddiol o Dalysarn, Dyffryn Nantlle ond bellach yn byw ym Mhantglas, Eifionydd.

Bur broses o ymchwilio ar gyfer y nofel yn un ddwys a pharhaol ir awdur, ac fe aeth y gwaith a hi or Eidal i Baris ac or Llyfrgell Brydeinig i Archifdy Gwynedd, ble mae papurau stad Glynllifon yn cael eu cadw, ar drywydd Maria Stella.

Maer awdures bellach yn torri cwys iw hun mewn nofelau hanesyddol, gan fod ei nofel gyntaf Dygwyl Eneidiau, enillodd Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Abertawe ar Fro 2006, hefyd yn defnyddio hanes fel man cychwyn.

Mi fydda i wrth fy modd gyda hen greiriau, yn ceisio dyfalu pwy oedd y bobl au defnyddiodd, sut fywydau oedd ganddyn nhw ac ati. Cam ymhellach yw ceisio dyfalu sut fywydau oedd gan bobl mewn gwahanol gyfnodau hanesyddol, beth oedd y dewisiadau oedd gan bobl o fewn eu hamgylchiadau, a beth oedd y dylanwadau arnynt. Maer cyfan fel rhyw fath o jigs yn fy meddwl, a chaf hwyl yn ceisio rhoir cyfan at ei gilydd i geisio creu cyfanwaith syn gredadwy a diddorol, a phlethu digwyddiadau hanesyddol bywydaur bobl yn fy nofelau.

Meddai Geraint Lloyd Owen o Wasg y Bwthyn Mae Gwen yn ei seithfed nef pan maen ymchwilio ac yn cloddio oddi fewn i ffiniau hanes. Hynny yw, mae hin hanesydd wrth reddf, ac fe welir yma drwy ffrwyth ei dychymyg ai dawn y modd y llwyddodd i droi stori noeth yn ddarn o lenyddiaeth gan godir cyfan uwchben a thu hwnt i hualau hanes.
Rhoddodd John Derrick o London i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"This is a great novel - captivating from the first page to the last - rich in suspense and description. One feels as if one is running down the hill from Fiesole to Florence with the aunt. This would make a great film. I can't wait for the second book and this is certainly a good candidate for translation into English and other languages."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Rock Legends at Rockfield
Jeff Collins
£7.49
 
Prynwch
Merched Gwyllt Cymru/ ...
Beryl Hughes Griffiths
£7.95
 
Prynwch
Maison du Soleil, Y
Mared Lewis
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Rhwng Dau Olau
Ifor ap Glyn
£7.90
 
Prynwch
Saesneg
Melting Pot, The - World ...
Maggie Ogunbanwo
£9.99
 
Prynwch
Plant
Cyfres Cyw: Bolgi a'r ...
Anni Llŷn
£3.95
 
Prynwch