Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Mae Pawb yn Cyfrif
Gareth Ffowc Roberts
ISBN: 9781848515116 (1848515111)Publication Date: August 2012
Publisher: Gomer@Atebol
Format: Paperback, 180x130 mm, 182 pages Language: Welsh Available Our Price: £9.99 
Customers' average rating:
 
Write a Customer Review
 
Read Reviews...
A thought-provoking book about our relationship with mathematics.

Cyfrol ddiddorol am fathemateg yw hon, ond mae hi hefyd yn gyfrol am bobl a'u perthynas â rhifau. Dyma lyfr anarferol o ran ei bwnc ond un sy'n berthnasol i bob un ohonom. A wyddech chi fod Kate Roberts yn dipyn o fathemategydd? A beth am ein system ni o gyfrif yn Gymraeg – ydy hyn yn ein gwneud ni'n wahanol i bobl eraill?
Ddim yn hoffi mathemateg? Dymar gyfrol i chi! Dyna ddywed y broliant. Onid ywr awdur wedi gosod targed amhosibl iddoi hun gan iddo hawlio hefyd fod hon yn gyfrol ir rhai syn hoffi mathemateg. A yw wedi syrthio rhwng dwy stl cyn cychwyn, felly?

Newyddion da ir garfan gyntaf i ddechrau does yna ddim gormodedd o fathemateg yma i godi braw ar neb. Does yma'r un fformwla iw gweld rhwng y cloriau dim mwy na rhifau ac ychydig o geometreg. Prin fod angen mwy o grebwyll mathemategol nar hyn a geir yn yr ysgol gynradd. Ar yr olwg gyntaf, felly, does dim byd newydd yn y llyfr hwn i ddenu'r mathemategydd profiadol.

Ond yn rhyfeddol, mae yna rywbeth i bawb yma. Maen gyfrol unigryw. A fentrodd unrhyw awdur i ysgrifennu am fathemateg yn Gymraeg o'r blaen, gyda'r nod o greu llyfr poblogaidd ar y pwnc? Trwy drugaredd, mae digonedd o werslyfrau ar fathemateg i ddisgyblion ysgol Cymraeg eu hiaith erbyn hyn.

Maer penodau cyntaf yn ymdrin r profiadau gafodd yr awdur pan oedd yn ymgynghorydd mathemateg, felly mae'r rhain yn brofiadau go iawn gyda phlant go iawn. Mae rhai plant yn arddangos dawn arbennig yn y pwnc ac yn cael pleser; un yn athrylith or dechrau. Eraill, fel llawer ou rhagflaenwyr, yn cael peth trafferth. Pam mae hynnyn wir? A yw rhai wedi'u geni 'r genyn anghywir? Pam mae cyn lleied o ferched yn arbenigo yn y pwnc? Ai bai dulliau dysgu ac agwedd cymdeithas ywr cyfan? Trwy ddefnyddio nifer o enghreifftiau diddorol, maer awdur yn ymrafael r cwestiynau yma i gyd. Y pwyslais mawr yw cael pawb i ddeall y cysyniad, ac mae sawl ffordd o gyrraedd y ddealltwriaeth honno.

Un or penodau mwyaf diddorol ywr un am y Cymro Robert Recorde, o Ddinbych-y-pysgod (1510?1558); ei fam, Ros Johns yn ferch i Thomas ap Sion o Fachynlleth. Roedd Recorde yn enwog am gyflwyno'r symbol = i fathemateg. Ond yn llawer mwy arwyddocaol, ef oedd y cyntaf i ysgrifennu llyfr ar fathemateg yn Saesneg; bu'r cyfan yn Lladin neu Roeg ac wedi ei anelu at y teuloedd cyfoethocaf cyn ymddangosiad gwaith Recorde. Ysgrifennodd bump o lyfrau, y cyntaf ohonynt ar rifyddeg llyfr a fu mewn print am 150 o flynyddoedd. Hobi i lenwi amser hamdden Recorde oedd creu'r rhain. Mae stori fawr iw dweud amdano. Bu farw yn y carchar am resymau gwleidyddol, ac maen werth darllen y llyfr dim ond i gael cyflwyniad ir dyn arbennig yma. Dylai gwybod amdano fod yn rhan o addysg pob plentyn yng Nghymru.

Pennod arall arbennig ywr un ar y mathemategydd o Fn, William Jones, a gyflwynodd y symbol π, sef y gymhareb cylchedd/diamedr cylch, yn 1706. Fel ei ragflaenydd Recorde, ni wnaeth Jones unrhyw waith gwreiddiol yn y pwnc. Ei gamp oedd cyflwyno mathemateg yn Saesneg.

Mae digonedd yn y gyfrol a ddylai fod at ddant pawb hefyd, megis ein ffordd o gyfrif yn ugeiniol yn Gymraeg, dull sydd bron yn unigryw; y rheidrwydd o ddefnyddior ffurf ddegol os am wneud ein symiau drwyr Gymraeg; hanes ein cyd-Gymry yn y Wladfa a oedd yn llawer mwy blaengar na ni wrth ddysgu rhifyddeg drwyr Gymraeg, trwy waith arloesol R. J. Berwyn; palindromau a phatrymau eraill ymysg rhifau; hanes yr anhygoel Ramanujan or India ai ddarganfyddiadau pellgyrhaeddol mewn mathemateg ac yntau heb addysg brifysgol; a mathemateg y Maiaid. Dyna rai or pynciau, a'r cyfan wedi'i gyflwyno yn fywiog a syml.

Mae Mae Pawb yn Cyfrif yn llyfr amserol iawn wrth i ni glywed am gynllun newydd y Llywodraeth i godi safon rhifedd plant Cymru, a chydar Nadolig yn nesu, mae'r gyfrol hon yn anrheg ddelfrydol i unrhyw un syn dysgu mathemateg, boed yn ddisgybl neun athro cynradd neu uwchradd. Dyma lyfr cefndir gwych syn dangos bod llawer iawn mwy i fathemateg na'r hyn a ddysgir yn ffurfiol yn yr ysgol. Y gobaith yw y bydd yn help i ddatblygu agwedd llawer iawn iachach a mwy positif tuag at y pwnc.

Dyma ddarllen hawdd. Mae arddull fyrlymus a bywiog yr awdur yn hwyluso hynny. A gafwyd llyfr ar fathemateg y gellid ei ddarllen ar un eisteddiad erioed o'r blaen? Go brin; dyma lyfr hynod afaelgar.

Alun Morris

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Author Biography:
Bu Gareth Ffowc Roberts yn Athro a Dirprwy Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Bangor ac yn Ymgynghorydd Mathemateg i Gyngor Sir Gwynedd. Mae ar dn dros boblogeiddio mathemateg.
Further Information:
Ddim yn hoffi mathemateg? Dyma'r gyfrol i chi!
Hoffi mathemateg? Dyma'r gyfrol i chi!
Wedi'r cwbl, mae pawb yn cyfrif!

Cewch ddarganfod sut y mae eich rhyw yn effeithio ar eich gallu i rifo. Go iawn!

A sut fyddwch chi'n cyfrif? 'Deuddeg' neu 'un deg dau'? Mae hynny'n dweud llawer iawn amdanoch ...

Am y tro cyntaf erioed dyma drafodaeth unigryw ar agweddau cyfoes y Cymry at rifau a rhifo.

Nid oes gan fathemateg le naturiol yn y diwylliant Cymreig - yn wahanol i farddoniaeth, crefydd, a cherddoriaeth. Ond bydd y gyfrol hynod wreiddiol hon yn siŵr o'ch perswadio nad oes dim Cymreiciach na mathemateg!
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
Dafydd from Llandudno rated this title and wrote:
"Gyda dyfodiad y Kindle, dywedodd rhywun ar y radio yn ddiweddar fod poblogrwydd y stori fer fel cyfrwng yn mynd i gynyddu. Gellir darllen y llyfr hwn naill ai fel nofel, neu droi ato ar eich ffordd i'ch gwaith a darllen unrhyw bennod sy'n dal eich sylw, a darllen honno fel stori fer. Pa bynnag ffordd y trowch at y llyfr fe brofwch wefr o syndod a theimlo cynhesrwydd yr awdur tuag at swyddogaeth mathemateg yng Nghymru; ei hanes a'i diwylliant. Yn wir, fe welwch fel mae cyfrif yn rhan annatod o'n bywydau, waeth pa mor agos bynnag yr ydym i fyd rhifau - oedd 'na drafferthion ar gyffordd dau ddeg neu gyffordd ugain heddiw? Wrth ddarllen, roeddwn yn canfod fy hunan yn cael fy synnu, fy ngogleisio a'm difyrru gan arddull gartrefol y llyfr a'i gynnwys o hanes a diwylliant, yn ogystal n bywyd bob dydd yma yng Nghymru. Nid llyfr i fathemategwyr yw hwn; na, dyma lyfr i'r darllenydd cyffredin sy'n hoffi cael ei ddiddori gan frwdfryddedd awdur sy'n fwrlwm o sylwadau ac yn aml yn mynnu'r ymateb, "Ewadd, doeddwn i dim yn gwbod hynna o'r blaen!" Ie, llyfr difyr ar y naw."
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Cyfres Alun yr Arth: Alun ...
Morgan Tomos
£2.95
 
Buy Now
Cwm-Rhyd-y-Rhosyn ­ ...
Dafydd Iwan
£5.99
 
Buy Now
Count Us in - How to Make ...
Gareth Ffowc Roberts
£8.99
 
Buy Now
Book of the Month
English
Melting Pot, The - World ...
Maggie Ogunbanwo
£9.99
 
Buy Now
Welsh
Rhwng Dau Olau
Ifor ap Glyn
£7.90
 
Buy Now
Children
Cyfres Cyw: Bolgi a'r ...
Anni Llŷn
£3.95
 
Buy Now