Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Dwys a'r Digri, Y – Cerddi Dai Rees Davies
Dai Rees Davies
ISBN: 9781906396008 (1906396000)Publication Date: October 2007
Publisher: Cyhoeddiadau Barddas
Format: Paperback, 210x148 mm, 92 pages Language: Welsh Out of print Our Price: £6.00   
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
A volume of poetry by Dai Rees Davies from Rhydlewis, a member of the Tan-y-groes team in 'Talwrn y Beirdd' competitions. Includes poems on varied subjects, from the profound to the lighthearted, in both strict and free metres.

Casgliad o gerddi Dai Rees Davies, brodor o Rydlewis ac un o feirdd Tan-y-groes. Ceir yma amrywiaeth o gerddi caeth a rhydd, y dwys a'r digri, o'r emyn i'r limrig.
Mae agor cloriau'r gyfrol hon o gerddi gan Dai Rees Davies fel agor blwch sy'n llawn pob math o bethau o bob lliw a llun a gwerth. Adlewyrchir yr amrywiaeth ryfeddol yn y teitl, Y Dwys a'r Digri. Ceir gwaith a gynhyrchwyd dros gyfnod o ugain mlynedd a mwy yma ac mae'r ystod amser yn cael ei adlewyrchu yn yr ystod eang o fynegiant a ffurfiau, a'r teimladau ar profiadau y mae'r bardd yn eu rhannu. Mewn cyfrol o gerddi gan un bardd, mae hyn yn bleser pur gan fod y darllenydd yn dod o hyd i rywbeth newydd yn gyson i'w ddiddanu a gwneud iddo feddwl a chwerthin.

Cynrychiolir traddodiadau gorau'r bardd gwlad yn gryf yn y casgliad gyda nifer dda o gerddi cyhoeddus sy'n clymu'r bardd yn agos iawn at ei filltir sgwr, sef Rhydlewis yn ne Ceredigion. Ond nid rhywbeth sy'n llesteirio'r bardd na gwneud ei waith yn gyfyng ei apl yw hyn. Yn hytrach, y mae'n rhoi iddo'r weledigaeth a'r cyd-destun sy'n ei alluogi i ganu cerddi sy'n ymestyn ymhell tu hwnt i'w ffiniau daearyddol. Yn ogystal cherddi cyhoeddus ar gyfer trigolion ei ardal ceir nifer go dda o gerddi buddugol mewn gwahanol eisteddfodau a chystadlaethau eraill, fel y byddai rhywun yn ei ddisgwyl mewn cyfrol o'r fath.

Efallai taw'r mwyaf llwyddiannus a boddhaus i'w darllen o'r cerddi buddugol hyn yw'r penillion byr sych-ddigri sy'n britho'r casgliad. Dyma fara menyn yr ymryson a'r talwrn ac mae Dai Rees Davies yn feistr. Yn nwylo eraill, mae'n bosib i gerddi o'r fath fod yn ystrydebol, ond hyd yn oed wrth droedio'r llwybrau adnabyddus hynny sy'n arwain o'r tŷ bach i'r capel ac yn l mae rhyw wreiddioldeb yn ei waith. Dyma ei feddargraff i'r pregethwr cynorthwyol:

Fe lenwaist fwlch yn Rama,
Caersalem a Moreia,
Ond erbyn heddiw yr wyt ti
Yn llenwi bwlch fan yma.

Ond mae agwedd arall i'w waith. Efallai y bydd yn dipyn o syndod i rai, yn ddarganfyddiad i eraill, fod ochr ddwys i Dai Rees Davies a bod honno'n cael ei harddangos yma. Mae nifer o'r cerddi yma yn emynau a gyfansoddwyd ar gyfer gwahanol achlysuron. Fel y gellid disgwyl, dyma pryd mae'r cerddi yn mynd yn fwy personol eu naws, fel yn 'Gofyn cymwynas', lle mae'r bardd yn erfyn ar i feddyg ei ryddhau o'i boen:

Rho im barch, daw grym o big
Nodwydd mewn llaw garedig.

Un pwnc sy'n gefndir i lawer o'r cerddi trwy'r gyfrol yw'r newid cymdeithasol a welwyd ym milltir sgwr y bardd sydd wedi arwain at newid iaith, diwylliant a dirywiad Cristnogaeth gyfundrefnol. Wrth ymateb i hyn, mae'r bardd yn defnyddio ei holl arfogaeth hiwmor a dwyster yn gymesur i roi mynegiant i'w deimladau cryfion.

Dyma gyfrol y mae'n bosib, oherwydd ei hamrywiaeth, ei chodi dro ar l tro a dod o hyd i rywbeth newydd a gwahanol ynddi. Ar y llaw arall, gellid neilltuo ysbaid o amser i fyfyrio ar yr hiwmor sy'n dwyllodrus o ddifrifol.

Lyn Lewis Dafis

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Author Biography:
Mae Dai Rees Davies yn dal i fyw yn ei ardal enedigol yn Rhydlewis yng ngodre Ceredigion. Ymddeolodd yn 2004 ar l gweithio am dros ddeng mlynedd ar hugain yn y diwydiant olew. Roedd ganddo ddiddordeb mewn barddoniaeth pan oedd yn yr ysgol, ac ar l ennill gwobrau mewn mn eisteddfodau, fe gafodd yr ysfa i gystadlu. Dysgodd y cynganeddion yn nosbarthiadau'r Prifardd T. Llew Jones, ac yn diweddarach bu'n dilyn dosbarthiadau'r diweddar Roy Stephens, a'r Prifardd Dic Jones.

Yn yr Eisteddfod Genedlaethol mae wedi ennill ar y Delyneg, ar Gyfres o Dribannau, ar Gasgliad o Limrigau ac ar yr Englyn Ysgafn fwy nag unwaith. Mae'n un o'r criw llenyddol sy'n cyfarfod yng Nghaffi Emlyn, Tan-y-groes. Ymhlith y gwobrau a enillodd mae cadeiriau Gwyl Fawr Aberteifi, Eisteddfod Rhys Thomas James Llanbed, ac Eisteddfod Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid.
Further Information:
Yn y gyfrol hon cawn ein tywys o'r dwys i'r digri, o'r emyn i'r englyn ysgafn, o ddifrifwch y cywydd coffa i ffwlbri'r limrig, a llawer o'r cynnyrch yn ffrwyth cystadlu eisteddfodol.
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Pigion y Talwrn
 
£8.95
 
Buy Now
Bardd ar y Bêl - Y ...
Llion Jones
£6.95
 
Buy Now
Book of the Month
English
Cambrian Pictures
Ann Julia Hatton
£11.99
Welsh
Eigra: Hogan Fach o'r Blaena
Eigra Lewis Roberts
£9.95
 
Buy Now
Children
10 Stori o Hanes Cymru (Y ...
Ifan Morgan Jones
£9.99
 
Buy Now