Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Wyneb y Ddrycin, i - Hedd Wyn, Yr Ysgwrn a'r Rhyfel Mawr
Haf Llewelyn
ISBN: 9781906396985 (1906396981)Publication Date: April 2017
Publisher: Cyhoeddiadau Barddas
Format: Paperback, 210x160 mm, 144 pages Language: Welsh Available Our Price: £10.95 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
A volume that presents a vivid view of community life in Trawsfynydd at the beginning of the twentieth century, being the life Hedd Wyn experienced at his home in Yr Ysgwrn before the outbreak of the First World War. Comprising a select bibliography and over 60 images.

Cyfrol sy'n rhoi darlun byw o'r gymdeithas yn ardal Trawsfynydd ar ddechrau'r ugeinfed ganrif, gyda Hedd Wyn a'i deulu ar aelwyd yr Ysgwrn yn ganolbwynt i'r drafodaeth. Ceir mynegai dethol a thros 60 o luniau.
A hithaun gan mlynedd ers i Ellis Humphrey Evans, neu Hedd Wyn, ennill cystadleuaeth y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Penbedw, does dim rhyfedd fod yna alw mawr am ddeunydd darllen amdano eleni. Ac maer gyfrol I Wyneb y Ddrycin yn gyfraniad pwysig at ein hawch i wybod mwy am y dyn arbennig hwn ac i ddod iw adnabod yn well. Ond nid bywgraffiad yn unig a geir yma o bell ffordd, oherwydd yn ogystal chyflwyno ffeithiau difyr am Hedd Wyn ei hun, ceir cyflwyniad diddorol hefyd ir cyfnod enbydus yma ar dylanwadau a fu arno fel person ac fel bardd.

Maen gyfrol hardd a deniadol iawn, ac yn un syn dangos l ymchwil fanwl i hanes teulu, cydnabod a bro Hedd Wyn. A dewiswyd awdur perffaith ar gyfer y gwaith. Mae Haf Llewelyn eisoes yn nofelydd poblogaidd ac enillodd ei chyfrol Diffodd y Sr, nofel yn cyflwyno hanes Hedd Wyn i blant yn eu harddegau, wobr Tir na n-Og yn 2014.

Maer penodaun rhai byrion syn ddigon hawdd eu darllen ar un gwynt, bron. Maer ysgrifennun goeth ac apelgar, a'r hanes wedi ei gyflwyno mewn ffordd gryno a darllenadwy. Teimlais fy mod wedi dysgu llawer am Hedd Wyn ai gyfnod or cychwyn cyntaf. Er enghraifft, roedd yn un o un ar ddeg o blant, a dau blentyn arall yn farw-anedig, a byddain ysgrifennu darnau byr o farddoniaeth ar bapurau blr au stwffio i wahanol fannau o gwmpas yr ardal mewn cloddiau a waliau'r fro.

Er na chafodd fawr o addysg ffurfiol, roedd yn ddarllenwr brwd ac fe gafodd ei annog gan ei rieni i ddilyn ei ddiddordebau llenyddol, a hynnyn aml ar draul gwneud gorchwylion ar y fferm! Maen debyg na fyddain anarferol iddo ysgrifennu drwyr nos a mynd ir gwely wrth i weddill y teulu godi. Er y cyfeirir aton aml fel bugail, maen bur debyg taw amaethwr anfoddog oedd e. Roedd yn feirniad llym oi waith ei hun a byddain astudio beirdd fel T. Gwynn Jones ai arwr R. Williams Parry, yn ogystal beirdd Saesneg y bedwaredd ganrif ar bymtheg, er mwyn mireinio ei grefft ei hun.

Maer cyferbyniad rhwng y bywyd tawel, digynnwrf oedd yn bodoli yng nghefn gwlad Cymru a digwyddiadau erchyll y rhyfel yn cael eu cyfleun effeithiol iawn. Dyma gymdeithas gapelgar, ddiwylliedig oedd yn gweld y newid yn digwydd o flaen eu llygaid, gan fod gwersyll milwrol gerllaw, ym Mronaber. Mae yna dipyn o eironi ir hanes fod Capel Pen-stryd wedi ei ddifrodi gan y gynnau o Fronaber. Ac er bod Hedd Wyn wedi ffieiddio at y weithred, doedd hi ddim yn hir iawn wedyn cyn iddo ef ymrestru. Ond doedd fawr o ddewis ganddo erbyn hynny mewn gwirionedd; roedd gweithgarwch milwrol o bob math oi gwmpas, gydag ymweliadau rheolaidd gan bobl ddylanwadol yn areithion danbaid o blaid y rhyfel, ac adroddiadau cyson yn y wasg yn arwain at sgyrsiau dyddiol ymysg trigolion yr ardal. Ac mae cyfnod byr Hedd Wyn yn y fyddin, ei farwolaeth erchyll ar cadeirio hynod ddramatig ym Mhenbedw yn cael eu cyflwynon ddifyr, er gwaethaf y tristwch mawr oedd ymhlyg yn yr hanes.

Yn ystod y darllen down i ddeall pa mor adnabyddus a phoblogaidd oedd Hedd Wyn yn ardaloedd Trawsfynydd a Blaenau Ffestiniog cyn ei farwolaeth. Dawn amlwg fod gan bobl y broydd hynny feddwl mawr ohono a'u bod yn dechrau gwerthfawrogi ei ddoniau fel bardd cyn i ni ddechrau dadansoddi ei waith. Yn wir, roedd erthyglau mewn cylchgronaun cyfeirio ato fel 'ein Hedd Wyn'.

Maer gyfrol yn hynod ddeniadol gyda phytiau o bapurau newydd a chylchgronau, llythyron, ffotograffau, atgofion, posteri, cardiau post, cyfweliadau a llawer o farddoniaeth yn rhoi diwyg ffres a modern ir cyfanwaith, ar cwbl wedi ei grynhoin effeithiol mewn un man hwylus. Mae fel pe bai pob darn o dystiolaeth yn cyfrannun llwyddiannus at greu darlun byw or dyn ac or cyfnod. Maen deyrnged deimladwy nid yn unig i Hedd Wyn ei hun ond iw deulu ai ffrindiau, ac yn fodd o gadwr cof amdano'n fyw, yn enwedig o gofio bod yr Ysgwrn wedi ailagor ir cyhoedd yn ddiweddar. Mwynhewch y darllen.

Hefin Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Table of Contents:
Eisteddfod y Gadair Ddu
Pennod 1: 'Gwyntoedd a mynyddoedd yr oedd y rheiny yn rhan ohono...'
Pennod 2: Bydd popeth ar ben erbyn y Dolig
Pennod 3: I'r gad?
Pennod 4: Gwaith i'r merched
Pennod 5: Gadael ffridd, gadael ffordd y mynydd
Pennod 6: Yr Arwr
Pennod 7: Y frwydr
Pennod 8: 'Yr hyn a ofnem a ddaeth.'
Pennod 9: 'A'th fro yn cofio'r cyfan...'
Pennod 10: 'Y llanc nac anghofiwch.'
Pennod 11: Dail gwasgaredig
Pennod 12: Cadw'r aelwyd
Author Biography:
Mae Haf Llewelyn yn awdur ffuglen oedolion adnabyddus a phrofodd lwyddiant gyda'i chyhoeddiadau i blant a phobl ifanc yn ogystal. Enillodd ei nofel ar hanes Hedd Wyn, Diffodd y Sr (Y Lolfa) Wobr Tir na n-Og ar gyfer y categori uwchradd yn 2014.
Further Information:
Mae'r gyfrol hon yn cynnwys nifer o lythyrau a ffotograffau o gasgliad yr Ysgwrn, a phlethwyd patrymau o bapur wal yr Ysgwrn, ambell un yn dyddio'n l i ddechrau'r 20Gg, yn rhan o ddyluniad y gyfrol.
Atgynhyrchwyd yn ogystal erthyglau o bapurau newydd y cyfnod.
Last Updated on 19 April 2017
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Dŵr yn yr Afon
Heiddwen Tomos
£7.99
 
Buy Now
Book of the Month
English
Cambrian Pictures
Ann Julia Hatton
£11.99
 
Buy Now
Welsh
Eigra: Hogan Fach o'r Blaena
Eigra Lewis Roberts
£9.95
 
Buy Now
Children
10 Stori o Hanes Cymru (Y ...
Ifan Morgan Jones
£9.99
 
Buy Now