Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Newyddion Diweddaraf:

Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi penodi saith Ymddiriedolwr newydd i arwain gwaith yr elusen yn cefnogi’r diwydiant cyhoeddi a hyrwyddo darllen.

 
Rhagor

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn falch iawn o gyhoeddi teitlau’r chwe llyfr Cymraeg sydd wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Tir na n-Og 2021 sy’n anrhydeddu’r llyfrau gorau i blant a phobl ifanc yng Nghymru.

 
Rhagor

Tair stori wahanol am fywyd yng Nghymru ar wahanol adegau yn ei hanes sy’n cael sylw yn y llyfrau Saesneg ar restr fer Gwobrau Tir na n-Og 2021, a gyhoeddwyd ar ddydd Gwener, 12 Mawrth 2021ar raglen yRadio Wales Arts Show.

 
Rhagor

Bydd llyfrau o Gymru yn cael eu dathlu ar y llwyfan digidol ar Ddiwrnod y Llyfr eleni, dydd Iau 4 Mawrth 2021.

 
Rhagor

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn annog pobl ar hyd a lled Cymru i rannu stori i ddathlu Diwrnod y Llyfr 2021 ar ddydd Iau 4 Mawrth.

 
Rhagor

Mae caniatâd hawlfraint ar ailddefnyddio deunydd wedi’i gyhoeddi wedi’i gynyddu dros dro ar gyfer ysgolion a cholegau, yn dilyn ymdrechion gan Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint y CLA, Cyngor Llyfrau Cymru a’r diwydiant cyhoeddi.

 
Rhagor

Mae llyfrwerthwyr ar hyd a lled Cymru hefyd yn parhau i gymryd archebion ar-lein, dros y ffôn neu clicio-a-chasglu lle bo hynny'n bosibl.

 
Rhagor

Mae Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru yn lansio cynllun newydd i sicrhau fod pob ysgol gynradd yn derbyn detholiad arbennig o lyfrau sy’n cefnogi iechyd a lles plant.

 
Rhagor

Bydd ein swyddfeydd a'r Ganolfan Ddosbarthu ar gau o brynhawn Mercher, 23 Rhagfyr 2020 ac yn ail agor ar 4 Ionawr 2021.

 
Rhagor

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn falch iawn o gefnogi cystadleuaeth ysgrifennu stori i ddisgyblion ysgolion cynradd Cymru sy’n cael ei threfnu gan BBC Radio Cymru.

 
Rhagor

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn hynod o falch o gyhoeddi mai cyfrol llawn hwyl a sbri gan Huw Aaron fydd y llyfr£1 Cymraeg newydd ar gyfer Diwrnod y Llyfr 2021.

 
Rhagor

Ar 20 Tachwedd 2020, fe gollodd Cymru un o’i llenorion mawr pan fu farw Jan Morris yn 94 oed.

 
Rhagor

Mae cynllun newydd yn cael ei lansio yng Nghymru i helpu plant i ddeall a rheoli eu hiechyd meddwl a'u lles drwy ddarllen.

 
Rhagor

Mae cyrsiau i ddatblygu awduron a darlunwyr newydd, a drefnwyd ar y cyd gan Gyngor Llyfrau Cymru a Llenyddiaeth Cymru, yn dechrau dwyn ffrwyth.

 
Rhagor

Wrth i gyfyngiadau’r cyfnod clo ddechrau cael eu codi, mae siopau llyfrau wedi bod yn dechrau ailagor eu drysau ers dydd Llun 22 Mehefin 2020. Mae nifer yn parhau i werthu arlein hefyd, gan gynnig gwasanaeth clicio a chasglu, danfon yn lleol neu drwy’r post.

 
Rhagor

Bu farw un o brif lenorion Cymru, yr awdur a’r bardd Emyr Humphreys, ar ddydd Mercher, 30 Medi 2020. Yn 101 oed, bu’n cyhoeddi ei waith dros gyfnod o saith degawd. Dyma deyrnged Cadeirydd y Cyngor Llyfrau, yr Athro M. Wynn Thomas, i’r gŵr a oedd yn gyfaill agos iddo ac yn un o Lywyddion Anrhydeddus Cyfeillion y Cyngor Llyfrau.

 
Rhagor

Seran Dolma o Benrhyndeudraeth yw enillydd cystadleuaeth ar gyfer syniadau am nofelau Cymraeg i oedolion ifanc a drefnwyd gan Gyfeillion Cyngor Llyfrau Cymru.

 
Rhagor

Mae’r cyntaf o gant o becynnau o lyfrau darllen am ddim wedi cael eu hanfon at deuluoedd yng Ngheredigion yr wythnos hon.

 
Rhagor

Llyfrau’n ymdrinâ rhai o bynciau mawr y dydd sydd wedi cipio Gwobrau Tir na n-Og 2020 am lenyddiaeth plant a phobl ifanc yn Gymraeg.

 
Rhagor
Yr awdur Claire Fayers yw enillydd gwobr Saesneg Tir na n-Og 2020 am ei stori antur ffantasïol sy’n cyfuno chwedloniaeth Nordig a Chymreig.
 
Rhagor

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn croesawu’n gynnes gyhoeddiad y Prif Weinidog bod siopau llyfrau ymhlith y busnesau a fydd yn cael ailagor o ddydd Llun 22 Mehefin 2020.

 
Rhagor

Mae hunangofiant yr awdur arobryn Matt Haig am ei brofiad o iselder wedi’i gyfieithu i’r Gymraeg fel rhan o gynllun arloesol Darllen yn Well– Llyfrau ar Bresgripsiwn ar gyfer iechyd meddwl.

 
Rhagor

Mae hunangofiant yr awdur arobryn Matt Haig am ei brofiad o iselder wedi’i gyfieithu i’r Gymraeg fel rhan o gynllun arloesol Darllen yn Well– Llyfrau ar Bresgripsiwn ar gyfer iechyd meddwl.

 
Rhagor

Cefndir

Ar ddiwedd Mawrth 2020, darparodd Llywodraeth Cymru grant ychwanegol o£150,000 i Gyngor Llyfrau Cymru. Bwriad y grant yw darparu cefnogaeth ychwanegol i’r sector llyfrau, gan gynnwys cefnogi siopau llyfrau annibynnol y stryd fawr i ymateb i’r pwysau tymor byr sy’n codi’n uniongyrchol o argyfwng Coronafeirws, a sicrhau y gallant gynnal eu busnes dros y misoedd nesaf. Er mwyn diogelu’r gadwyn ddosbarthu, rhannwyd£50,000 i’r siopau llyfrau eisoes.

Ein blaenoriaeth nawr yw cefnogi cyhoeddwyr llyfrau a chylchgronau Cymraeg a Chymreig trwy ddosbarthu’r arian i’r rhai sydd ei angen fwyaf. Nid proses gystadleuol lle byddwn yn sgorio yw hon, ond proses a fydd yn canolbwyntio ar y rhai sy’n wynebu’r argyfyngau mwyaf. Rydym yn dibynnu arnoch i fod yn ystyriol o anghenion cwmnïau eraill wrth ddewis ymgeisio ai peidio, ac yn ymddiried yn y sector cyhoeddi i barchu’r egwyddor hon. Ein bwriad yw llunio proses a fydd mor rhwydd a chyflym i’w gweithredu ag sy’n bosibl.

 
Rhagor

Mae cyfres o sesiynau celf i blant gan un o brif gartwnwyr Cymru wedi cael eu gwylio dros 30,000 o weithiau ers eu lansio ar-lein ar ddechrau’r cyfnod o gau ysgolion oherwydd Coronafeirws.

 
Rhagor

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol Llyfrau Plant (Ebrill 2ail), mae’n bleser gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant mewn partneriaethâ Chyngor Llyfrau Cymru gyhoeddi eu bod wedi dyfarnu ysgoloriaeth PhD ym maes rhyngwladoli llenyddiaeth plant i Megan Farr o Benarth.

 
Rhagor

Wrth i ni hunan-ynysu ac ymbellhau’n gymdeithasol, bydd nifer ohonon ni’n estyn am lyfr da. Ac er bod siopau llyfrau annibynnol ar hyd a lled Cymru wedi cau eu drysau dros dro yn unolâ’r canllawiau swyddogol, y newyddion da yw bod nifer yn dal i gynnig gwasanaeth postio llyfrau arlein.

 
Rhagor

Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi croesawu cyllid brys o£150,000 gan Lywodraeth Cymru i helpu’r sector llyfrau yn ystod yr argyfwng coronafeirws presennol.

 
Rhagor

Mae llyfrau sy’n mynd i’r afaelâ rhai o’r pynciau mawr sy’n poeni plant a phobl ifanc ymhlith y cyfrolau ar restr fer Gwobrau Tir na n-Og 2020 sy’n cael ei chyhoeddi heddiw (dydd Gwener, 27 Mawrth 2020).

 
Rhagor

Yn dilyn cyflwyno mesurau llymach i geisio arafu lledaeniad coronafeirws, mae swyddfeydd y Cyngor Llyfrau yng Nghastell Brychan a’n Canolfan Ddosbarthu yn Aberystwyth bellach ynghau am o leiaf dair wythnos.

 
Rhagor

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn monitro datblygiadau yn ofalus ac yn cyflwyno cyfres o fesurau arbennig mewn ymateb i’r sefyllfa a’r canllawiau diweddaraf.

 
Rhagor
Cymorth ychwanegol ar gyfer y sector cyhoeddi yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid cyfalaf ychwanegol ar gyfer Cyngor Llyfrau Cymru i fuddsoddi mewn systemau technoleg a fydd yn helpu'r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru i dyfu.

 
Rhagor

Bydd darllenwyr brwd Cymru yn ymunoâ’i gilydd i ddathlu Diwrnod y Llyfr, sy’n cael ei gynnal eleni ar 5 Mawrth 2020.

 
Rhagor
Llwyfan i Iechyd Meddwl ar Ddiwrnod y Llyfr

Ydy llyfrau yn gallu helpu i leddfu problemau iechyd meddwl? Dyna’r cwestiwn a gaiff sylw eleni yn nigwyddiad blynyddol Diwrnod y Llyfr sy’n cael ei drefnu gan Gyngor Llyfrau Cymru.

 
Rhagor
Hyfforddiant Rhyngwladol i Gyhoeddwyr Cymru

Daeth cynrychiolwyr o 12 o weisg o bob cwr o Gymru ynghyd yng Nghastell Brychan, Aberystwyth, ym mis Chwefror 2020 ar gyfer sesiwn hyfforddi arbennig ar safonau metadata rhyngwladol ar gyfer y sector llyfrau.

 
Rhagor
Cyhoeddi enwau'r unigolion sydd wedi ennill lle ar Gwrs Ysgrifennu i Oedolion Ifanc

Mae Cyngor Llyfrau Cymru a Llenyddiaeth Cymru yn falch o gael cyhoeddi enwau'r unigolion sydd wedi ennill lle ar Gwrs Ysgrifennu i Oedolion Ifanc ym mis Chwefror 2020.

 
Rhagor

Gofynnir yn garedig i chi nodi y bydd staff Canolfan Ddosbarthu'r Cyngor yn cynnal eu cyfrif stoc blynyddol o Ddydd Llun y 27ain tan dydd Mercher y 29ain o Ionawr, ac yn ystod yr amser yma ni fydd archebion yn cael eu prosesu.

 
Rhagor

Gwahoddiad arbennig i fod yn rhan o Wobr Tir na n-Og– Dewis y Darllenydd.

 
Rhagor

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn lansio cystadleuaeth newydd ar gyfer Eisteddfod yr Urdd 2020.

 
Rhagor
Llyfr y Flwyddyn 2020

Llenyddiaeth Cymru yn cyhoeddi Categori Newydd Plant a Phobl Ifanc a Lleoliad y Seremoni

 
Rhagor

Digwyddiad am ddim; Ffair Lyfrau; Darlleniadau; Arwyddo Llyfrau a mwy...

 
Rhagor
Ar eich marciau, barod, ewch:

#Her100Cerdd yn dychwelyd i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth

 
Rhagor
Sut dwi'n teimlo
Mae gwasg Rily ar fin cyhoeddi cyfrol arloesol sy’n cyflwyno hanfodion amryw o emosiynau sylfaenol, gan gynnwys dicter, hapusrwydd, cenfigen, ofn a phryder.
 
Rhagor
Cyhoeddi mai'r Children's Laureate Wales cyntaf erioed yw Eloise Williams

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi mai'r awdur plant poblogaidd o Sir Benfro, Eloise Williams, yw'r Children's Laureate Wales  cyntaf erioed. Nod y rôl lysgenhadol newydd hon yw ymgysylltu â ac ysbrydoli plant Cymru drwy lenyddiaeth, ac i hyrwyddo hawl plant i fynegi eu hunain.

 
Rhagor
RYGBI

Rygbi – y llyfr sy’n cynnwys popeth sydd angen ei wybod am fyd rygbi, o sut i chwarae, i chwaraewyr eiconig, Cwpan y Byd, timau arwrol, yn ogystalâ ffeithiau a ffigyrau i’n cyffroi ni i gyd wrth sôn am y gêm anhygoel hon – ein gêm genedlaethol ni fel Cymry!

 
Rhagor

Cwrs am ddim yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd.

 
Rhagor
Cyngor Llyfrau yn chwilio am y 'Gryffalo' Newydd

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn lansio cystadleuaeth newydd ar gyfer Eisteddfod yr Urdd 2020.

 
Rhagor
Medal Ryddiaith 2019

Enillydd y Fedal Ryddiaith 2019 yw Rhiannon Ifans am ei nofel, Ingrid.

 
Rhagor
Gwobr Goffa Daniel Owen 2019

Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2019 yw Guto Dafydd am ei nofel,Carafanio.

 
Rhagor

Cafodd tîm o ddarllenwyr brwd o Ysgol Gynradd Parc Cyfarthfa, Merthyr Tydfil, eu coroni’n Bencampwyr 2019 BookSlam, cystadleuaeth ddarllen y Cyngor Llyfrau i blant yn seiliedig ar lyfrau Saesneg o Gymru.

 
Rhagor
Fi a Joe Allen yn rhoi Cymru ar y Map... ond beth am Llyfr Glas Nebo?
Cyhoeddir enwau enillwyr Gwobrau Cymraeg Tir na n-Og 2019 Cyngor Llyfrau Cymru o lwyfan Eisteddfod yr Urdd, Caerdydd a'r Fro, brynhawn Iau, 30 Mai.
 
Rhagor
Catherine Fisher a’i nofel The Clockwork Crow yn cipio gwobr llenyddiaeth plant Tir na n-Og
Dirgelwch hudolus llawn eira a sêr gan storiwraig feistrolgar.
 
Rhagor
Horatio Clare, Syr Simon Jenkins a Clare Mackintosh yw prif berfformwyr ailŴyl Llên Maldwyn

Mae manylion y rhaglen lawn ar gyfer Gŵyl Llên Maldwyn eleni wedi'u rhyddhau, gyda rhestr ddisglair o awduron blaenllaw yn cynnwys Horatio Clare, Syr Simon Jenkins a Clare Mackintosh.

 
Rhagor

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi heddiw pa gyfrolau sydd wedi cyrraedd Rhestr FerGwobr Llyfr y Flwyddyn 2019yn Gymraeg ac yn Saesneg.

 
Rhagor
Enillydd Gwobr Cyfraniad Oes y Fedwen Lyfrau eleni yw'r bardd, llenor, addysgwr a'r pregethwr o Wrecsam, Aled Lewis Evans.
 
Rhagor
Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2019

Digon o ddewis i blesio darllenwyr o bob math.

 
Rhagor

Bydd modd prynu llyfrau Cymraeg a Chymreig o stondin pop-ypCyngor Llyfrau Cymru yn nigwyddiad yr Emporiwm Cymreig yn Llundain eleni. Cynhelir y digwyddiad, sy’n dathlu crefft, cynnyrch a sgiliau cwmnïau Cymreig, yng Nghanolfan Cymry Llundain ar10 Mawrth 2019, rhwng 11yb a 5yp. Trefnir stondin y Cyngor Llyfrau ar y cydâ Llyfrgell Genedlaethol Cymru. 

 
Rhagor
Prentis yn helpu'r Cyngor Llyfrau

Mae'r Cyngor Llyfrau yn ymfalchïo yn ein cynllun prentisiaeth a sut y mae nid yn unig wedi helpu ein prentis, Lewis, ond hefyd sut mae Lewis yn ein helpu ni i dyfu.

 
Rhagor
Mae Chwedlau ar y Cledrau ynôl!

Mam-gu a fi  ar daith yng Ngheredigion!

 
Rhagor
Cyngor Llyfrau Cymru'n annog y genedl i rannu storïau o ben bore tan hwyr y nos ar Ddiwrnod y Llyfr 2019

Mae Diwrnod y Llyfr bronâ chyrraedd (7 Mawrth) ac, fel rhan o'r dathliadau, mae Cyngor Llyfrau Cymru'n gwahodd ysgolion, siopau llyfrau, colegau, llyfrgelloedd, busnesau a chartrefi ledled y genedl i ymuno yn y pleser o ddarllen llyfr a rhannu stori. Bydd yna bob math o ddigwyddiadau ledled Cymru i nodi’r achlysur arbennig– y dathliad blynyddol mwyaf o lyfrau a darllen yn y Deyrnas Gyfunol ac Iwerddon.

 
Rhagor

Mae’n Ddydd Gŵyl Ddewi ac mae'r comic Cymraeg i blant,Mellten, yn galw ar blant o bob cwr o Gymru i afael mewn pensil a phennau lliwio a chreu campwaith o gymeriad cartŵn eu hunain a allai fod yn ffrind i Boc y ddraig.

 
Rhagor
Diwrnod y Llyfr 2019

Cyngor Llyfrau Cymru’n cyhoeddi dau deitl i helpu dathlu darllen gyda phlant.

 
Rhagor
Mae Chwedlau ar y Cledrau ynôl!

'Mam-gu a Fi' ar Daith yng Ngheredigion. Fel rhan o ymgyrch @LlyfrDaFabBooks,  mae Cyngor Llyfrau Cymru yn trefnu taith wahanol iawn i blant oed Cyfnod Sylfaen ym mis Chwefror.

 
Rhagor

Heddiw cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru, y corff sy'n gyfrifol am ddatblygu a hybu llenyddiaeth yng Nghymru, enwau'r rheini a fydd yn derbyn cefnogaeth trwy'r Ysgoloriaethau i Awduron a'r Cynllun Mentora yn 2019.  Ymhlith yr enwau hyn mae lleisiau newydd yn amlwg ar y rhestr.

 
Rhagor

Quarto Translations investment deal sparks bright furture.

 
Rhagor
A Raid Over Berlin yn cyrraedd y gwerthwr gorau Amazon
Miloedd o blant Cymru wedi mwynhau darllen yn ystod gwyliau'r haf
Bu nifer fawr o blant yn darllen yr haf yma wrth iddynt gymryd rhan mewn antur wedi ei hysbrydoli gan gymeriadauBeano, yn ôl ystadegau newydd a ryddhawyd ddydd Gwener gan The Reading Agency.
 
Rhagor
Cyhoeddi Enwau Egin Awduron a Darlunwyr Plant Newydd Cymru
Mae Llenyddiaeth Cymru a Cyngor Llyfrau Cymru yn falch o gael cyhoeddi enwau'r 16 unigolyn sydd wedi ennill lle ar Gwrs Ysgrifennu a Darlunio i Blant dan ofal y tiwtoriaid Jac Jones a Manon Steffan Ros ym mis Chwefror 2019.

 
Rhagor
Cystadleuaeth Farddoniaeth Premier League Writing Stars

Casia Wiliam, Bardd Plant Cymru yn ymunoâ Rio Ferdinand, Olly Murs, Lauren Child a Joseph Coelho i feirniadu cystadleuaeth farddoniaeth Premier League Writing Stars.

 
Rhagor
Gŵyl Lyfrau Aberaeron

Bydd Gŵyl Lyfrau Aberaeron yn cael ei gynnal am y tro cyntaf yn Neuadd Goffa Aberaeron ar benwythnos y 3ydd a 4ydd o Dachwedd.

 
Rhagor
Nofel newydd Catherine Fisher wedi'i osod ar restr hir Gwobrau Llyfrau Blue Peter 2019
Mae stori hudolus llawn eira a sêr gan yr awdur enwog Catherine Fisher wedi ei gyhoeddi ar restr hir Gwobrau Llyfrau Blue Peter Book 2019 yn y categori Stori Gorau.
 
Rhagor
Seremoni Anrhydeddu Awdur Llyfrau Plant - Tlws Mary Vaughan Jones 2018

Y diweddar Gareth F. Williams, un o brif awduron llyfrau plant a phobl ifanc yr hanner canrif diwethaf yn y Gymraeg,yw enillydd Tlws Mary Vaughan Jones 2018.

 
Rhagor
Rhaglen Gyrsiau Tŷ Newydd 2019
Dewch i ganfod yr awen ym mlwyddyn Darganfod Cymru.
 
Rhagor
4 Bardd, 24 Awr, 100 Cerdd

#Her100Cerdd yn dychwelyd ar gyfer 2018

 
Rhagor
Mae'r Lleuad yn Goch yn yr Ysgwrn

A hithau'n fis Gŵyl Hanes Cymru i Blant, mae'r Ysgwrn yn falch o gydweithio â'r Ŵyl a Chyngor Llyfrau Cymru i gynnig profiadau llenyddol tu allan i'r dosbarth i ddisgyblion ysgolion uwchradd Gwynedd.

 
Rhagor
Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn falch iawn o gydweithio gyda’r Forward Arts Foundation i ddathlu pŵer barddoniaeth ym mis Hydref.
 
Rhagor
'A Raid over Berlin' - stori wir wyrthiol o'r Ail Ryfel Byd

Bydd John Martin, cyn filwr yr ail ryfel byd, yn derbyn copi o'r gofiant, sydd wedi'i gyhoeddi'n gyfrinachol ar raglen The One Show  ar BBC1.

 
Rhagor
Anrhydeddu Awdur Llyfrau Plant: Tlws Mary Vaughan Jones 2018
Y diweddar Gareth F. Williams, un o brif awduron llyfrau plant a phobl ifanc yr hanner canrif diwethaf yn y Gymraeg, yw enillydd Tlws Mary Vaughan Jones eleni.
 
Rhagor
Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn falch o gyhoeddi y bydd yn cynnal cwrs arloesol i awduron a darlunwyr plant 3-7 oed ar y cyd â Llenyddiaeth Cymru mewn ymdrech i lenwi silffoedd siopau llyfrau â chyhoeddiadau gwreiddiol Cymraeg i blant.
 
Rhagor

Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch iawn o gyhoeddi bod eu cynlluniau Ysgoloriaethau i Awduron a Mentora 2019 nawr ar agor i dderbyn ceisiadau. Mae'r cynlluniau hyn yn agored i awduron ar ddechrau eu gyrfaoedd ac awduron profiadol fel ei gilydd.

 
Rhagor
Medal Ryddiaith 2018
Enillydd y Fedal Ryddiaith 2018 yw Manon Steffan Ros am ei nofel, 'Llyfr Glas Nebo'.
 
Rhagor
Gwobr Goffa Daniel Owen 2018

Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2018 yw Mari Williams am ei nofel,  Ysbryd yr Oes.

 
Rhagor

Dymunwn nodi y bydd gwasanaeth cyfyngedig yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol 6-10 Awst; ymddiheurwn rhagblaen am unrhyw anhwylustod.

 
Rhagor
Wynne Evans yn lansio’i fywgraffiad i ddysgwyr Cymraeg yn y Sioe Fawr yn Llanelwedd
Bydd digwyddiad hwyliog yng nghwmni'r canwr enwog, Wynne Evans, yn cael ei gynnal ar lwyfan CFfI Cymru ar faes y Sioe Fawr yn Llanelwedd, ddydd Iau, 26 Gorffennaf, i ddechrau am 13.30.
 
Rhagor
Sialens Ddarllen yr Haf 2018

Digonedd o Ddireidi yn Llyfrgell Ganolog Merthyr wrth i'r Gweinidog dros Addysg lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2018.

 
Rhagor
Beth yw'r Gorau o'r Goreuon?

Mewn ymateb i rai o argymhellion yr Adolygiad o Lyfrau Cymraeg ar gyfer Plant ac Oedolion Ifanc  gan Dr Siwan Rosser (Prifysgol Caerdydd), a gyhoeddwyd yr hydref diwethaf, mae Cyngor Llyfrau Cymru yn parhau gyda'r ymgyrch #gorauorgoreuon yn ystod Gŵyl Arall yng Nghaernarfon eleni.

 
Rhagor

Goronwy Wynne yn ennill Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018 gyda'i "ffrwyth llafur oes",  Blodau Cymru - Byd y Planhigion.

 
Rhagor
Gŵyl Llenyddiaeth Penarth

Bydd seithfed Gŵyl flynyddol Llenyddol Penarth yn cael ei gynnal gyda Griffin Books dros benwythnos y 6ed a'r 8fed o Orffennaf.

 
Rhagor
Diwrnod o ddathlu i ddarllenwyr ifanc o bob cwr o Gymru

Roedd Canolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth dan ei sang gan blant o bob cwr o Gymru ar 13 a 14 Mehefin pan ddaethant i gymryd rhan yn rowndiau cenedlaethol Darllen Dros Gymru, sef cystadlaethau llyfrau a drefnwyd gan Gyngor Llyfrau Cymru ar gyfer plant ysgolion cynradd yng Nghymru.

 
Rhagor
Disgyblion yn serennu yng Nghystadlaethau Darllen Cenedlaethol

Cafodd tîm o ddarllenwyr brwd o Ysgol Gynradd Sant Baruc, Bro Morgannwg, eu coroni'n Bencampwyr 2018 BookSlam, cystadleuaeth ddarllen y Cyngor Llyfrau i blant yn seiliedig ar lyfrau Saesneg o Gymru.

 
Rhagor
Myrddin a Mererid yn cipio'r Prif Wobrau

Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi cyhoeddi enwau enillwyr Gwobrau Cymraeg Tir na n-Og 2018 o lwyfan Eisteddfod yr Urdd, Brycheiniog a Maesyfed.

 
Rhagor
Cymru ar y Map

Cymru; gwlad y gân, cennin pedr, defaid, mynyddoedd, Gareth Bale, amgueddfa ffa pôb, a llawer, llawer mwy!

 
Rhagor
Yr anghymharol Gio Compario yn taro'r nodyn iawn!

Ar 1 Mehefin, ar faes Eisteddfod yr Urdd Llanelwedd, bydd Cyngor Llyfrau Cymru a'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn lansio cyfres newydd o lyfrau darllen i ddysgwyr – Amdani –  yng nghwmni Gweinidog y Gymraeg, Eluned Morgan AC.

 
Rhagor
Beth yw'r Gorau o'r Goreuon?

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn chwilio am hynny'n union – am y llyfrau gorau o'r goreuon dros y blynyddoedd y byddai plant a phobl ifanc heddiw yn eu mwynhau a'u gwerthfawrogi.

 
Rhagor
Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018

Wedi misoedd lawer yn darllen trwy gynnyrch llenyddol 2017, mae dau banel beirniadu annibynnol wedi dewis eu rhestrau byrion ar gyfer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018.

 
Rhagor
Aberystwyth yn agos at galon enillydd eleni

Yr awdur Hayley Long yn cipio Gwobr Tir na n-Og am nofel i'r arddegau.

 
Rhagor
Clwb Clecs arbennig i ddysgwyr Cymraeg gan gyhoeddwyr Cyfres Amdani
Bydd noson hwyliog i ddysgwyr Cymraeg yn cael ei chynnal gan gyhoeddwyr Cyfres Amdani, nos Fercher, 9 Mai – yng Nghlwb y Quins, Caerfyrddin, i ddechrau am 19.30.

 
Rhagor
Bluestone Battle Rocks Stonehenge

Mae un o ddadleuon hynaf cyn-hanes Prydain yn dod i ffocws sydyn yr wythnos hon gyda chyhoeddi llyfr newydd -The Stonehenge Bluestones.

 
Rhagor
YrŴyl Lên yn dod nol i Landeilo

Bydd Llandeilo yn cynnalYrŴyl Lênunwaith eto eleni rhwng 26-29 Ebrill. Am yr ail dro bydd y dref yn lwyfan i awduron, beirdd, artistiaid, comedwyr a cherddorion.

 
Rhagor
Wrthi’n dysgu Cymraeg? Eisiau darllen Cymraeg? Cer amdani!

Mae Cyngor Llyfrau Cymru'n falch iawn o gyhoeddi y bydd cyfres newydd, gyffrous o lyfrau darllen ar gyfer dysgwyr yn cael ei chyhoeddi'n fuan– Cyfres Amdani.

 
Rhagor
Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2018

Cyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru y teitlau sydd ar restr fer Gwobrau Tir na n-Og 2018, sef y gwobrau a roddir yn flynyddol gan y Cyngor i anrhydeddu gwaith gwreiddiol gan awduron ac arlunwyr llyfrau plant yn y Gymraeg a'r Saesneg.

 
Rhagor
Llyfrau LEGO yn Gymraeg: Barod am Antur! ac Anifeiliaid Anwes

Oes yna blentyn yn eich cartref sydd wedi'i hudo â byd LEGO? Daw'r addasiadau yma o lyfrau LEGO â chreadigrwydd, lliw ac addysg yn fyw i bob plentyn.

 
Rhagor
Llyfrau Bach– Storïau Mawr - Llyfrau Newydd Stori Sydyn 2018 Nawr Ar Gael
Mae cynifer ag un oedolyn ym mhob chwech yn cael trafferth wrth ddarllen, ac un o brif amcanion cyfres Stori Sydyn yw annog y darllenwyr anfoddog hynny i afael mewn llyfr a rhoi cynnig arni. Y llyfrau byr ond hynod ddifyr hyn, a'u straeon cofiadwy, yw’r ffordd ddelfrydol o gael blas go iawn ar ddarllen.
 
Rhagor
Rhannwch Stori ar Ddiwrnod y Llyfr

Dathlu Straeon. Caru Darllen. Sut fyddwch chi'n dathlu?

 
Rhagor
Cyhoeddi Cyfrol Diwrnod y Llyfr arbennig - yn Gymraeg!
Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn falch iawn o gadarnhau bod cyfrol arbennig i ddathu Diwrnod y Llyfr am gael ei chyhoeddi yn Gymraeg am y tro cyntaf erioed  - ac am bris arbennig o £1!
 
Rhagor
Rhestr Wych o Awduron a Darlunwyr ar gyfer Taith Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd
Cyhoeddwyd rhestr anhygoel o awduron a darlunwyr ar gyfer taith Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd, a gynhelir yn Aberystwyth a Chaerfyrddin am y tro cyntaf erioed eleni. Bydd bron i 1,500 o blant, rhwng 9 ac 11 oed, yn mynychu’r digwyddiadau yma a hynny am ddim.
 
Rhagor
Dewis Llyfr Gwreiddiol Cymraeg i blant fel rhan o gynllun Dechrau'n Deg Llywodraeth Cymru

Cafodd Geiriau Cyntaf Cyw  gan Helen Davies (Y Lolfa) ei ddewis fel y llyfr llwyddiannus wedi i Cyngor Llyfrau Cymru dderbyn y cynnig i fod yn rhan o’r broses tendro i gyflenwi 10,000 copi o deitl Cymraeg fel rhan o raglan Dechrau’n Deg.

 
Rhagor
Lansiad llyfr Awdur Lleol - Ursula Martin

7yh, dydd Gwener 16 Chwefror - Great Oak Bookshop, Llanidloes

 
Rhagor

Bydd staff Canolfan Ddosbarthu'r Cyngor Llyfrau yn cynnal eu cyfrif stoc blynyddol yr wythnos hon, ac o ganlyniad bydd unrhyw archebion Gwales a dderbynnir arôl hanner dydd ddydd Gwener, 26 Ionawr yn cael sylw ddydd Mercher, 1 Chwefror. Nid yw hyn yn effeithio ar archebion am e-lyfrau.

 
Rhagor
Gan fod gwaith yn cael ei wneud ar system ffôn y Cyngor Llyfrau - yng Nghastell Brychan a'r Ganolfan Ddosbarthu - gall fod toriad yn y gwasanaeth rhwng 9.00-5.00 o'r gloch.

 
Rhagor
Cystadleuaeth Mellten

Fel rhan o ddathliadau Diwrnod y Llyfr 2018 rydym yn rhedeg cystadleuaeth arbennig ar y cyd gyda comig Mellten.

 
Rhagor
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi. Bydd Swyddfeydd a Chanolfan Ddosbarthu y Cyngor ar gau o Ddydd Gwener y 22ain tan Dydd Mawrth y 2il o Ionawr 2018.

 
Rhagor
Enillydd y Fedal Ryddiaith yn bachu Llyfr y Mis Cyntaf 2018

Nofel newydd enillydd y Fedal Ryddiaith eleni fydd Llyfr y Mis mis Ionawr 2018.

 
Rhagor

Sialens Ddarllen yr Haf 2017: The Reading Agency a llyfrgelloedd yn cyhoeddi cynnydd yn nifer y rhai a gymerodd ran yn y sialens Anifail-Ysbiwyr, ac mai'r Beano fydd thema 2018.

 
Rhagor

Bydd siop lyfrau pop-yp yn agor yng nghanol tref Machynlleth yr wythnos hon. Bydd  Llyfrau@52Stryd Maengwyn yn agor ei drysau ddydd Sadwrn (18 Tachwedd), gan roi cyfle i ddarllenwyr weld yr holl lyfrau newydd sydd ar gael i’w prynu ar gyfer y Nadolig.

 
Rhagor
Cofio Dic gan Idris Reynolds yw Llyfr y Flwyddyn 2017

Mewn seremoni fawreddog yng Nghaerdydd ar nos Lun 13 Tachwedd, cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru mai  Cofio Dic  gan Idris Reynolds  yw prif enillydd Cymraeg Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2017.

 
Rhagor
Wythnos Siopau Llyfrau Cymraeg (20–24 Tachwedd)
Fel rhan o Wythnos Siopau Llyfrau Cymraeg fe fydd Radio Cymru yn darlledu'n fyw o nifer o siopau llyfrau ledled Cymru o 20–24 Tachwedd.
 
Rhagor
Merch ar-lein yn y Siopau!
Wyt ti wedi gweld Zoella ar YouTube? Wyt ti wedi darllen ei llyfr Girl Online?
 
Rhagor
Llenyddiaeth Cymru yn cyhoeddi Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2017
Wedi misoedd o ddarllen, cyfarfod a thrafod, mae beirniaid Gwobr Llyfr y Flwyddyn wedi dewis naw ffefryn o'r llyfrau a gyhoeddwyd yn ystod 2016, ac mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi Rhestr Fer Cymraeg 2017.
 
Rhagor
'Chwedlau ar y Cledrau' yn Cyrraedd Rhestr Fer Gwobrau Rheilffordd Cymunedol Cenedlaethol
Mae un o ymgyrchoedd hyrwyddo darllen Cyngor Llyfrau Cymru, 'Chwedlau ar y Cledrau', wedi cyrraedd y rhestr fer yn y categori Gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc mewn cystadleuaeth a drefnir gan Gymdeithas Partneriaethau Rheilffyrdd Cymunedol.
 
Rhagor
11 Hydref - Diwrnod T. Llew Jones - yn dal i gofio?
Ydy’r llyfrau a'r cerddi yn dal i ddenu darllenwy ifanc? Y mae hi'n ddwy flynedd, bron, ers i Gymru gyfan gofio a dathlu canmlwyddiant geni'r Prifardd a'r awdur T. Llew Jones.
 
Rhagor
Lansio Cist Cerddi Bardd Plant Cymru yn Ysgol Dyffryn Cledlyn
Bydd gan ddisgyblion ysgol ardal newydd sbon yng Ngheredigion gwmni delfrydol er mwyn dathlu Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth ar 28 Medi.
 
Rhagor
Costau Cludiant Gwales i godi o 2 Hydref 2017
O ddydd Llun yr 2il o Hydref 2017 bydd costau cludiant gwales.com yn cynyddu i £3.20; dyma'r cynnydd cyntaf ers 2012. Yn anffodus, ni fedrwn bellach lyncu'r costau cludiant cynyddol.
 
Rhagor
Alltud o Gymro yn canmol Cymreictod

Mae llyfr a gyhoeddir yr wythnos hon gan awdur o Gymro alltud, Peter Daniels, yn ddathliad o Cymreictod ac o bobl o Gymru.

 
Rhagor
Medal Ryddiaith 2017

Enillydd y Fedal Ryddiaith 2017 yw Sonia Edwards am ei nofel, Rhannu Ambarél.

 
Rhagor

Dim teilyngdod yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen ar Faes y Brifwyl, Ynys Môn.

 
Rhagor
Cynllun Nawdd i Awduron Llenyddiaeth Cymru Nawr ar Agor

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi bod Ysgoloriaethau i Awduron a Chynllun Mentora 2018 nawr ar agor i dderbyn ceisiadau.

 
Rhagor
Taith Chwedlau ar y Cledrau - I Landudno!
Fel rhan o ymgyrch @LlyfrDaFabBooks,  bydd Cyngor Llyfrau Cymru yn trefnu taith trên cyffrous arall ym mis Mehefin. Yn ddiweddar bu'r awdures Meinir Wyn Edwards yn cynnal digwyddiadau ar daith drên ar hyd Rheilffordd y Cambrian, ond y tro hwn caiff disgyblion gyfle i gwrdd â'r awdur Myrddin ap Dafydd ar daith ar hyd Rheilffordd Dyffryn Conwy.
 
Rhagor
Ewch i'ch llyfrgell leol yr Haf hwn i gael cyfle i ddatrys dirgelwch!

Bydd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith, Llywodraeth Cymru, ynghyd â'r awdur Rob Lewis, yn lansio'r Sialens yn swyddogol yng Nghymru yn Llyfrgell Prestatyn, Sir Ddinbych, ddydd Llun 10 Gorffennaf 2017, rhwng 1 a 2.30yp.

 
Rhagor
Llwyddiant Ysgubol i Ddarllenwyr Ifanc o bob cwr o Gymru
Roedd Canolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth dan ei sang gan blant o bob cwr o Gymru ar 21 a 22 Mehefin pan ddaethant i gymryd rhan yn rowndiau cenedlaethol Darllen Dros Gymru, sef cystadlaethau llyfrau a drefnwyd gan Gyngor Llyfrau Cymru ar gyfer plant ysgolion cynradd yng Nghymru.
 
Rhagor
Buddugoliaeth i Dîm Trawsgrifio RNIB Cymru draw yn Efrog Newydd!

Mae Tîm Trawsgrifio RNIB Cymru wedi ennill gwobr uchel iawn ei pharch yn seremoni wobrwyo Rhaglenni Radio Gorau'r Byd yng Ngŵyl enwog Efrog Newydd cynhaliwyd neithiwr (19 Mehefin) yng ngwesty mawreddog y Manhattan Penthouse yn Efrog Newydd.

 
Rhagor
Disgyblion yn Serenu mewn Cystadleuaeth Ddarllen Genedlaethol
Cafodd tîm o ddarllenwyr brwd o Ysgol Gynradd Stebonheath, Llanelli, eu coroni’n Bencampwyr BookSlam 2017, cystadleuaeth ddarllen y Cyngor Llyfrau i blant yn seiliedig ar lyfrau Saesneg o Gymru
 
Rhagor
Gwyl Lyfrau Penarth 2017 - Amserlen digwyddiadau ac archebu tocynnau

Mae tocynnau bellach ar gael i ddigwyddiadau Gwyl Lyfrau! I weld rhagor o fanylion ewch i wefan  Griffin Books.

 
Rhagor
Cyhoeddi ail yn Nhrioleg Glyndŵr gan Awdur o Gaerfyrddin
Nofel ddychmygol wedi ei seilio ar fywyd a gwrthryfel Owain Glyndŵr yw Glyndŵr - To Arms!  gan y diweddar Moelwyn Jones. Dilyna gyhoeddi'r nofel gyntaf boblogaidd Glyndŵr - Son of Prophecy  Nadolig diwethaf.

 
Rhagor
Gwersi o Arwr y Crysau Duon Carwyn James mewn cofiant llawn o ddatgeliadau newydd
Cyhoeddir bywgraffiad newydd, cynhwysfawr a dadlennol o'r athrylith Carwyn James wrth i Warren Gatland a'r Llewod Prydeinig a Gwyddelig baratoi i herio'r Crysau Duon yn y gyfres brawf ddiweddaraf.
 
Rhagor
O ABC i'r arddegau: dathlu'r daith ddarllen

Mewn seremoni a gynhaliwyd heddiw (01.06.17) ym mhafiliwn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái, cyhoeddwyd mai Luned Aaron a Manon Steffan Ros sydd yn derbyn Gwobrau Tir na n-Og 2017.

 
Rhagor
Casia Wiliam yw Bardd Plant Cymru 2017-2019

Cyhoeddwyd yn Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái maiCasia Wiliamyw Bardd Plant Cymru 2017-2019.

 
Rhagor
Hanes Anhygoel y crwydryn Tom Davies wedi iddo gerdded hyd a lled Cymru i godi arian at elusen

Ar Gorffennaf 26ain 2016, fe adawodd Tom Davies ei gartref yn Llanandras. Naw wythnos yn ddiweddarach fe gyrhaeddodd yn ôl adref ar ôl cerdded 1,100 milltir ar hyd perimedr Cymru, gan godi £6,700 i Gymdeithas Alzheimer's. Bellach, mae ei gyfrol newydd sbon, A Welsh Wander– An Epic Trek Right AroundWales,  yn adrodd ei stori arbennig ef yn agored ac yn onest.

 
Rhagor
Gŵyl Gerallt 2017
Bydd Barddas yn cynnal ei thrydedd Gŵyl Gerallt ar Fai'r 27ain gyda diwrnod cyfan o weithgareddau, lansiadau, cyflwyniadau ac adloniant.
 
Rhagor
Blwyddyn y Chwedlau yng Nghymru

2017 yw blwyddyn y Chwedlau yng Nghymru, ac mae'r cyhoeddwyr plant Cymraeg, Rily, ar fin cyhoeddi'u cyfrol wreiddiol ddiweddaraf, yn seiliedig ar chwedl y Brenin Arthur.

 
Rhagor
Beirniaid yn cael blas ar Sweet Pizza

Yr awdur G. R. Gemin yn cipio Gwobr Tir na n-Og am yr eildro!

 
Rhagor
Hyfryd Iawn! Dathlu 50 oed Y Lolfa
Bydd gwasg Y Lolfa yn dathlu ei phenblwydd yn hanner cant trwy gyhoeddi fersiwn facsimili o’i llyfr cyntaf erioed, Hyfryd Iawn. Caiff y llyfr ei llofnodi gan Elwyn Ioan, a wnaeth y cartŵnau, a Robat Gruffudd, oedd yn gyfrifol am gofnodi geiriau awdur y llyfr, Eirwyn Pontshân.
 
Rhagor
Dathlu Hud a Lledrith y Preselau…

Nos Fercher, 10fed o Fai bydd Gwasg Gomer yn lansio cyfrol newydd am y Preselau yn Rhosygilwen, Cilgerran.

 
Rhagor
Cofio can mlynedd ers Brwydr Passchendaele 1917

Ar 31ain Gorffennaf 2017 bydd dwy seremoni fawr yn cael ei cynnal i gofio canmlwyddiant un o frwydrau mwyaf gwaedlyd y Rhyfel Byd Cyntaf, Brwydr Passchendaele.

 
Rhagor
Nofel gyfoes a chignoeth am fywyd yng nghefn gwlad Cymru

Ar nos Wener, 5ed o Fai bydd Gwasg Gomer yn dathlu cyhoeddi nofel gan awdures newydd, gynhyrfus yn Neuadd yr Hafod, Gorsgoch am 7 o'r gloch.

 
Rhagor
Gwaith Cynnal a Chadw

Bydd warws y Ganolfan Ddosbarthu AR GAU ar 7fed a 10fed Ebrill 2017 ar gyfer gwaith cynnal a chadw o fewn yr adeilad.

 
Rhagor
Dewch am dro i ganol byd natur…

Mae David Bailey, un o ffotograffwyr natur gorau'r Deyrnas Unedig, yn cyhoeddi casgliad trawiadol o ddelweddau yn ei gyfrol gyntaf, Wildlife Wanderer.  I nodi'r cyhoeddiad bydd lansiad yng Nghasgwent ar 27 Ebrill ac yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth ar 6 Mai.

 
Rhagor
Chwedlau ar y Cledrau!

Fel rhan o ymgyrch @LlyfrDaFabBooks,  bydd Cyngor Llyfrau Cymru yn trefnu taith awdur wahanol iawn ym mis Ebrill. Ar deithiau diweddar bu awduron fel Llŷr Titus, Meleri Wyn James a Siân Lewis yn ymweld ag ysgolion ledled Cymru, ond y tro hwn caiff y disgyblion gyfle i gwrdd â'r awdur ar daith drên!

 
Rhagor
Cyhoeddiadau Newydd ar Ap Llyfrau Cymru!

Mae Cyhoeddwr Adnoddau Addysg (CAA Cymru) newydd lansio e-lyfrau Cyfres 'Moli a Meg' a Chyfres 'Jac a Jes', ar Ap Llyfrau Cymru.

 
Rhagor
CYFROLAU SY'N CWMPASU TAITH DDARLLEN PLENTYN O'I FABANDOD I'W ARDDEGAU Cyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru y teitlau sydd ar restr fer Gwobrau Tir na n-Og 2017.
 
Rhagor
Cyfrol Newydd yn dathlu'r Arlunydd Thomas Jones o Bencerrig
Thomas Jones of Pencerrig - artist, traveller, country squire  gan Richard Veasey yw'r cofiant cynhwysfawr cyntaf am yr arlunydd tirlun o'r ddeunawfed ganrif sydd yn ceisio tynnu ynghyd llinynnau gwahanol ei fywyd.

 
Rhagor
Melinau Gwlân/ Woollen Mills of Wales
I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni mae Gwasg Gomer yn cyhoeddi cyfrol newydd am hanes melinau gwlân eiconig Cymru  -  Melinau Gwlân/ Woollen Mills of Wales.
 
Rhagor
Rily yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Bydd Cyhoeddiadau Rily yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi drwy lawnsio 3 llyfr ffeithiol newydd i blant yn yr iaith Gymraeg!

 
Rhagor
Gŵyl Lyfrau Gogledd Llandaf

Bydd Gŵyl Gogledd Llandaf yn cynnal eu digwyddiad cyntaf erioed i gynnwys hunangofiannau, llyfrbryfed a pobl sy'n hoff o lyfrau o bob oed, gyda Bookfest - Gŵyl lyfrau i gyd-fynd â ddau ddyddiad mawr. Ar Ddydd Mawrth yr 28ain o Chwefror bydd Llyfrgell lleol yr Hyb yn agor yn swyddogol, a dydd Iau yr 2il o Fawrth sef Diwrnod y Llyfr 2017.

 
Rhagor
Datrys Dirgelwch Dewi Sant

Mae In Pursuit of Saint David  gan yr hanesydd Gerald Morgan yn olrhain hanes hanes bywyd Dewi Sant, gan edrych ar sut mae'r chwedlau a'r traddodiadau sydd ynghlwm â'r ffigur amlochrog hwn wedi dod i fodolaeth ac yn dangos fel yr aeth Dewi o nerth i nerth fel ffigur yn hanes Cymru.

 
Rhagor
Caru Darllen? Teitlau Stori Sydyn Cymru 2017 yn cael eu lansio ar Ddydd Sant Ffolant!
Mae cymaint ag un oedolyn ym mhob chwech yn cael trafferth gyda darllen, ac un o brif amcanion y gyfres Stori Sydyn yw annog y darllenwyr anfoddog hynny i afael mewn llyfr a rhoi cynnig arno. Y llyfrau byr ond hynod ddifyr hyn yw’r ffordd berffaith i gwympo mewn cariadâ darllen.
 
Rhagor
Llyfr y Mis Cyngor Llyfrau Cymru ar gyfer Chwefror 2017 yw Abermandraw

Dyma gyfrol ryddiaith gyntaf y Prifardd Rhys Iorwerth ac mae'n ein tywys o gwmpas tref fechan Abermandraw, gan roi cipolwg inni ar ei phobl a'i phethau, ei ffyrdd a'i ffawd.

 
Rhagor
Darllenwyr yn Cael Blas ar Lyfrau Cymraeg
Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi derbyn adroddiad calonogol iawn gan gwmni ymchwil Beaufort Research yn dilyn arolwg o arferion darllen ymysg Cymry Cymraeg.
 
Rhagor
'Y 100 Lle i Weld' yng Nghymru
Mae gwasg Y Lolfa wedi cyhoeddi argraffiad newydd o'r llyfr poblogaidd o'r lleoliadau mae rhaid eu gweld yng Nghymru.
 
Rhagor
SÊL FAWR O LYFRAU PLANT

Sêl Fawr o lyfrau plant a phobl ifanc –  nifer o lyfrau am hanner pris neu lai!

 
Rhagor
Bydd staff Canolfan Ddosbarthu'r Cyngor Llyfrau yn cynnal eu cyfrif stoc blynyddol yr wythnos hon, ac o ganlyniad bydd unrhyw archebion Gwales a dderbynnir arôl hanner dydd ddydd Gwener, 20 Ionawr yn cael sylw ddydd Mercher, 25 Ionawr. Nid yw hyn yn effeithio ar archebion am e-lyfrau.

 
Rhagor
Masnachwyr Gwin o Gymru yn ennill Gwobr Bwyd Fawreddog
Cyhoeddwyd mai Rarebit and Rioja: Recipes and wine tales from Wales  gan Dylan a Llinos Rowlands o Gwin Dylanwad Wine, Dolgellau, oedd enillydd Prydeinig yn ei gategori, Bwyd a Gwin Gorau yng ngwobrau 2017 Gourmand.
 
Rhagor
Llyfr 'The Hills of Wales' yn cyrraedd rhestr fer 'Stanford Dolman Travel Book of the Year'

Mae llyfr am fryniau Cymru gan Jim Perrin wedi cyrraedd rhestr fer 'Stanford Dolman Travel Book of the Year'.

 
Rhagor
Ariannu Tair Blynedd ar gyfer Cyhoeddwyr Saesneg yng Nghymru
Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi cyhoeddi ariannu refeniw tair blynedd ar gyfer pum cwmni cyhoeddi yng Nghymru, gan eu galluogi i gynhyrchu llyfrau o safon uchel, a fydd yn apelio at ddarllenwyr yng Nghymru a thu hwnt. Adnewyddwyd cytundebau ariannu Seren, Parthian, Gomer a Gwasg Honno sydd i gyd wedi derbyn arian yn y gorffennol. Y tro hwn, fodd bynnag, mae'r cyhoeddwr newydd i blant, Firefly Press, hefyd yn derbyn y grant hwn am y tro cyntaf.
 
Rhagor
Cymru'n cael blas ar Blas…
Mae llyfr coginioBLAS / TASTEyn tasgu oddi ar y silffoedd! Cymaint yw'r galw am gyfrol newydd Lisa Fearn fel y bu'n rhaid i'r wasg fynd i adargraffiad er mwyn cyflenwi'r awydd amdano.
 
Rhagor
Effaith cynhesu Byd-eang i'w gweld yng Nghymru?

A yw effeithiau cynhesu byd-eang i'w gweld yng Nghymru? Dyna gwestiwn sydd y tu cefn i'r gyfrol newydd Tywydd Mawr  a gyhoeddir yr wythnos hon.

 
Rhagor
Dathlwch ddeugain o flynyddoedd Barddas y Nadolig hwn.

Cynnig arbennig ym mis Rhagfyr! Deugain Barddas  lawr o £9.95 i  £5.95!

 
Rhagor
Arolwg Llyfrau Plant a Phobl Ifanc
Arolwg Llyfrau Plant a Phobl Ifanc - holiadur ar-lein ar agor nawr! Ar gyfer pawb sy'n darllen/prynu/gwerthu llyfrau ...
 
Rhagor
'Camp lawn o Gofiant' yn llawn datgeliadau newydd am Carwyn James.

Mae cofiant newydd yn cyflwyno deunydd newydd dadlennol am Carwyn James, un o gymeriadau mwyaf eiconig a phoblogaidd yn hanes diweddar Cymru.

 
Rhagor
Blwyddyn gron o ryseitiau blasus…

Bydd y cogydd Lisa Fearn yn lansio ei chyfrol goginio gyntaf, Blas/Taste  yng ngerddi Aberglasney nos Fercher, 23 Tachwedd.

 
Rhagor
Wythnos Siopau Llyfrau Cymraeg
Yn ystod wythnos 21–25 Tachwedd bydd Radio Cymru yn darlledu'n fyw o nifer o siopau llyfrau ledled Cymru, fel rhan o ymgyrch Wythnos Siopau Llyfrau Cymraeg.
 
Rhagor
Lansiad Mawreddog - Siop y Pethe

Lansiad Mawreddog - Siop y Pethe ar ei newydd Wedd! Dydd Mercher yr 16eg o Dachwedd.

 
Rhagor
Stori ddirdynnol cyn garcharor rhyfel o Gymru…

Gyda Sul y Cofio ar y gorwel mae cyfrol newydd o atgofion cyn filwr a charcharor rhyfel yn cyrraedd eich siopau llyfrau leol.

 
Rhagor
@LlyfrDaFabBooks ar Daith

Yn ystod mis Tachwedd bydd Taith Awdur nesaf ymgyrch boblogaidd @LlyfrDaFabBooks  yn ymweld ag ysgolion Sir Benfro yng nghwmni'r awdur adnabyddus Siân Lewis.

 
Rhagor
Caryl Lewis yw 'Brenhines newydd ein llên'

'Caryl Lewis yw brenhines newydd ein llên' – dyna yw barn un o adolygwyr amlycaf Cymru, Bethan Mair. Daw ei sylwadau yn sgil cyhoeddi cyfrol newydd o straeon gan Caryl Lewis yr wythnos hon yn ogystal â llwyddiant Caryl yng ngwobrau Llyfr y Flwyddyn eleni.

 
Rhagor
Lucy a Rhodri Owen yn cyhoeddi dau lyfr i blant er budd Elusen Ysbyty Plant Arch Noa.

Am 10.30am ar ddydd Gwener 11ego Dachwedd, yn Ysbyty Plant Arch Noa yng Nghaerdydd, bydd Lucy Owen a'i gŵr Rhodri Owen yn lansio Bw-a-bog yn y Parc  a Boo-a-Bog in the Park.

 
Rhagor
Tîm delfrydol y Llewod…

Mawr yw'r dadlau ymysg cefnogwyr rygbi am dimau delfrydol ac mewn llyfr newydd mae un o sêr rygbi'r undeb a rygbi'r gynghrair, Jonathan Davies, yn taclo'r cwestiwn dadleuol: pwy oedd y 15 chwaraewr gorau erioed i gynrychioli'r Llewod?

 
Rhagor
Sêr Pêl-droed Cymru yn canmol Llyfr Newydd sy'n cofnodi eu llwyddiant!

Mae When Dragons Dare to Dream, a gyhoeddir yr wythnos hon, yn ddilyniant i gyfrol lwyddianus Jamie Thomas The Dragon Roars Again  ac yn olrhain cynnydd anhygoel tîm pêl-droed Cymru drwy rowndiau terfynol Ewro 2016.

 
Rhagor
Diwylliant 24 Awr
Beth rydych chi'n hoffi ei wneud yn Ne Cymru?
 
Rhagor
Y Bardd Gwrthryfelgar - Deunydd newydd yn rhoi golwg newydd ar fywyd cythryblus Gwenallt

Bydd y gyfrol, Gwenallt – Cofiant D. Gwenallt Jones 1899 – 1968  yn cael ei lansio am 6.30 o'r gloch ar nos Wener yr 14 o Hydref yn Nhŷ'r Gwrhyd, Pontardawe.

 
 
Rhagor
Dysgu Byw - Nofel ddoniol, fyrlymus ac ychydig bach yn 'cheeky'...

Mae awdures o Surrey, sydd wedi dysgu Cymraeg yn rhugl, wedi cyhoeddi nofel newydd ddoniol am griw o ddysgwyr, sef Dysgu Byw.

 
Rhagor
Prif Weithredwr Newydd i'r Cyngor Llyfrau
Cyhoeddwyd heddiw mai Helgard Krause fydd yn olynu Elwyn Jones fel Prif Weithredwr y Cyngor Llyfrau. Bydd yn dechrau ar ei swydd ar 1 Chwefror 2017.
 
Rhagor
Golwg 360 i Barhau i Ddarparu Gwasanaeth Newyddion Digidol
Mae’n bleser gan Gyngor Llyfrau Cymru gyhoeddi bod cwmni Golwg Newydd wedi ennill y tendr i gynnal y Gwasanaeth Newyddion Digidol Cymraeg am y tair blynedd nesaf.
 
Rhagor
Cyfarfod Blynyddol Cyfeillion y Cyngor Llyfrau

Gwenallt, y bardd a'r llenol, fydd testun darlith Alan Llwyd yn Aberystwyth ddydd Sadwrn, 15 Hydref.

 
Rhagor
Gŵyl Llenyddiaeth Penarth

Bydd y pumed Ŵyl Llenyddiaeth Penarth  yn cael ei gynnal rhwng yr 2il a'r 9fed o Hydref.

 
Rhagor
'Casgliad MAWR Roald Dahl'– CYNNIG ARBENNIG

Casgliad Mawr Roald Dahl  lawr i £50 dros dro fel cynnig arbennig.

 
Rhagor
Cystadleuaeth Straeon Difyr Dahl

Pa anturiaethau gawsoch chi dros yr haf eleni?

 
Rhagor
The Martian Girl gan Paul Magrs
Mae'n bleser gan Wasg Firefly gyhoeddi ail llyfr y Drioleg 'Mars' yn dilyn Lost on Mars  (Mai 2015) un o lyfrau gorau i bobl ifanc The Telegraph  a'r Irish Times  2015.
 
Rhagor
Medal Ryddiaith 2016

Enillydd y Fedal Ryddiaith 2016 yw Eurig Salisbury am ei nofel, Cai.

 
Rhagor
Gwobr Goffa Daniel Owen 2016

Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2016 yw Guto Dafydd am ei nofel, Ymbelydredd.

 
Rhagor
Optimist Absoliwt - Cofiant Eluned Phillips gan Menna Elfyn

Bydd sesiwn ar y gyfrol yn y Babell Lên ddydd Iau 4 Awst am 12.45pm lle bydd Jane Aaron yn holi Menna Elfyn ac i ddilyn ar stondin Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

 
Rhagor
Dawn Ymadrodd - Taith drwy'r Iaith...
Cyfoeth a chyfaredd y Gymraeg sydd dan sylw mewn cyfrol newydd a gyhoeddir gan Wasg Gomer.
 
Rhagor
Rhyfelgan...

Bydd casgliad unigryw o ganeuon Cymraeg o'r Rhyfel Byd Cyntaf yn cael ei lansio yn y Tŷ Gwerin yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Bydd yr awdur, Meic Birtwistle, a'r gantores, Siân James, yn cyflwyno'r gyfrol newydd sbon Rhyfelgan  ddydd Mercher, 3 Awst am 3 o'r gloch.

 
Rhagor
Cronfa Goffa Gwyn Thomas

Gwybodaeth am Gronfa Goffa Gwyn Thomas, y trysor cenedlaethol a gollwyd ym mis Ebrill.

 
Rhagor
Dagrau Tost - Cerddi Aber-fan, Christine James ac E. Wyn James

Bydd Cyhoeddiadau Barddas yn lansio cyfrol newydd Dagrau Tost - Cerddi Aber-fan  yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

 
Rhagor
A'r enillydd yw... Cyhoeddi enillydd Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2016

Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2016: Gwobr driphlyg i Caryl Lewis gyda'i nofel Y Bwthyn.

 
Rhagor
Academi Pêl-droed

Yn dilyn llwyddiant anhygoel tîm Pêl-droed Cymru yng nghystadleuaeth Ewro 2016, dyma ddwy gyfrol berffaith i fechgyn a merched rhwng wyth ac unarddeg oed sy'n dwlu ar bêl-droed.

 
Rhagor
Teyrnged i westy eiconig llawn hanes Everest ...
Y Ffarmwr Mynydd yn lansio ei nofel newydd yn y Sioe Frenhinol

Bydd Tia Jones yn lansio ei nofel newydd ar stondin Undeb Amaethwyr Cymru yn y Sioe Frenhinol am 12yh, Dydd Iau y 21ain o Orffennaf.

 
Rhagor
DYDDIAD CAU ESTYNEDIG: Cystadleuaeth Straeon Difyr Dahl

MAE'R DYDDIAD CAU AR GYFER Y GYSTADLEUAETH HON WEDI CAEL EI YMESTYN HYD AT 23 MEDI 2016.

 
Rhagor
Llyfrau’r Haf a Summer Reads ar gael yn awr!

Methu’n lân â phenderfynu pa lyfrau i fynd gyda chi ar eich gwyliau neu i’r traeth?

 
Rhagor
Deugain Barddas

Bydd Cyhoeddiadau Barddas yn lansio'r gyfrol Deugain Barddas Dydd Sadwrn y 9fed o Orffennaf yng Ngwyl Gerallt yng Nghastell Aberteifi, ac ar Ddydd Llun y 1af o Awst yn Y Babell Lên, Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni.

 
Rhagor
Enillwyr Gwobr Branford Boase 2016

Mae Horatio Clare a'i Olygydd Penny Thomas wedi ennill gwobr Branford Boase 2016 sy'n cael ei roi yn flynyddol i'r Awdur a'r Golygydd y nofel début gorau i blant, gyda'i nofel Aubrey and the Terrible Yoot  wedi'i gyhoeddi gan y Wasg fach anibynnol, Firefly PRess.

 
Rhagor
Rily'n dathlu Dahl

Mae'r cyhoeddwyr llyfrau plant, Rily, yn gwahodd plant a phobol ifanc ledled Cymru i ymuno gyda nhw wrth iddyn nhw ddathlu canmlwyddiant Roald Dahl.

 
Rhagor
Pa un yw eich hoff gaffi chi?

Bydd Lowri Haf Cooke yn lansio ei chyfrol newydd Caffis Cymru  ar 9 Gorffennaf yng Ngŵyl Arall, Caernarfon ac ar 16 Gorffennaf yn Sesiwn Fawr Dolgellau.

 
Rhagor
Llwyddiant ysgubol i ddarllenwyr ifanc o bob cwr o Gymru
Roedd Canolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth dan ei sang gan blant o bob cwr o Gymru ar 14 a 15 Mehefin pan ddaethant i gymryd rhan yn rowndiau cenedlaethol Darllen Dros Gymru, sef cystadlaethau llyfrau a drefnwyd gan Gyngor Llyfrau Cymru ar gyfer plant ysgolion cynradd yng Nghymru.
 
Rhagor
Nofel newydd gignoeth i goffáu brwydr waedlyd…

A hithau'n ganmlwyddiant brwydr coedwig Mametz yn y Rhyfel Mawr, mae'r awdur Alun Cob yn cyhoeddi nofel newydd am yr ymladdfa waedlyd honno.

 
Rhagor
O Botany Bay i Gastell Aberteifi

Bydd un o awduron mwyaf poblogaidd Cymru, Bethan Gwanas, yn ymweld â Chastell Aberteifi ddydd Iau, y 30ain o Fehefin am 10.30 er mwyn trafod ei nofel ddiweddaraf, I Botany Bay, ymhlith ei llyfrau eraill.

 
Rhagor
Lawnsio cyfres am fyd Natur yng Nghaerdydd a Phenarth.

Mae cyflwynydd teleduThe Really Wild Show  Nicola Davies a myfyrwraig gelf o Abertawe Abbie Cameron yn lawnsio cyfres o lyfrau am fyd natur yng Nghaerdydd a Phenarth.

 
Rhagor
Awduron Profiadol a newydd yn dod i'r Brig
Mewn seremoni a gynhelir heddiw (02.06.16) ar lwyfan Eisteddfod yr Urdd yn y Fflint, cyhoeddwyd mai'r awdures Siân Lewis a'r darlunydd Valériane Leblond yw enillwyr Gwobr Categori Cynradd Tir na n-Og 2016, gyda Llŷr Titus yn ennill Gwobr y Categori Uwchradd.
 
Rhagor
Griff Rowland yn cipio'r wobr gyda'i nofel gyntaf!
Mewn seremoni arbennig a gynhaliwyd fel rhan o gynhadledd CILIP yn Abertawe, cyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru enw enillydd Gwobr Saesneg Tir na n-Og 2016, sef y brif wobr yng Nghymru ar gyfer awduron llyfrau plant a phobl ifanc.
 
Rhagor
Gwledd o lyfrau ar faes yr Urdd!
Dewch draw i babell Siop Lewis ar faes Eisteddfod yr Urdd, Sir y Fflint, i ymuno yn yr hwyl, 30 Mai– 4 Mehefin.
 
Rhagor
Nofel yn bachu slot Llyfr y Mis a Book of the Month am y tro cynta!
Am y tro cyntaf erioed bydd nofel gan awdures newydd yn bachu slot  Llyfr y Mis a Book of the Month  y Cyngor Llyfrau.

 
Rhagor
Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2016

Cyhoeddwyd Rhestr Fer 2016 ddydd Iau 19 Mai am 1.00 pm mewn darllediad ar-lein byw a gynhyrchwyd mewn cydweithrediad â'r cwmni teledu Cwmni Da.

 
Rhagor
Lansiad The Greasy Poll

Cynhelir lansiad The Greasy Poll  gan Mike Parkeram 7 o'r gloch, nos Iau y 19 o Fai yn Bar Wiff Waff yn Aberystwyth.

 
Rhagor
Bardd Plant Cymru yn defnyddio Trydar i lansio ei chyfrol newydd…

Rhwng 8 a 9 o'r gloch nos Fercher 18fed o Fai, yn ystod yr Awr Gymraeg, bydd Anni Llŷn yn lansio ei chyfrol newydd Dim Ond Traed Brainar gyfrif Trydar Bardd Plant Cymru (@BarddPlant).

 
Rhagor
Dau lyfr o gerddi Roald Dahl wedi'u haddasu'n grefftus gan Gwynne Williams

Mae Cyhoeddiadau Rily yn cyflwyno dau addasiad newydd o waith Roald Dahl ar gyfer dathlu canmlwyddiant ei eni.

 
Rhagor
Bu farw'r bardd a'r ysgolhaig Gwyn Thomas yn 79 oed wedi cyfraniad oes fel bardd ac fel un a chanddo ddawn arbennig i ddehongli a chyflwyno llenyddiaeth Cymru i gynulleidfaoedd newydd. Yn enillydd Gwobr Tir na n-Og dair gwaith ac yn Fardd Cenedlaethol Cymru, bu hefyd yn aelod o banelau canolog y Cyngor Llyfrau. Estynnir ein cydymdeimlad dwysaf â'r teulu yn eu colled.
 
Rhagor
Cyfnod chwyldroadol y 1960au yn y Gymru Gymraeg fydd thema nesaf Taith Awdur @LlyfrDaFabBooks, pan fydd Angharad Tomos yn cynnal sesiynau yn ysgolion dalgylch Caernarfon i drafod dwy o'i nofelau diweddar, sef Paent!  a Darn Bach o Bapur.
 
Rhagor
Ffydd, Gobaith, Cariad...

Dyma rai o themâu oesol Bedwen Lyfrau 2016 fydd i'w chynnal yn Galeri Caernarfon ar ddydd Sadwrn 23 Ebrill eleni.

 
Rhagor
Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2016
Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi cyhoeddi'r rhestr fer ar gyfer Gwobrau Tir na n-Og 2016. Eleni, mae'r gwobrau yn dathlu pen-blwydd arbennig iawn yn ddeugain mlwydd oed ac mae cyffro mawr i weld pwy fydd yn fuddugol.
 
Rhagor
Ymgyrchydd Tryweryn yn Datgelu'r Cyfan am yr Ymgyrch Fomio, Bywyd ar Ffo a'r MI5
Caiff Tryweryn - A Nation Awakes – The Story of a Welsh Freedom Fighter  (£9.99, Y Lolfa) gan Owain Williams ei lansio ar yr 2il o Ebrill am 12 o'r gloch yn Neuadd Dwyfor, Pwllheli.
 
Rhagor
Gwlad Martha Morgan

Bydd lansiad prosiect newydd dydd Sul, 3ydd o Ebrill, Clwb Cychod Trefdraeth, Parrog, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0RP rhwng 3yh-5yh.

 
Rhagor

Hoffem eich hysbysu y bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol yn cael ei wneud ar ein systemau dros y penwythnos hwn, sef 19 ac 20 Mawrth 2016.

 
Rhagor
Taith Arall i Gyngor Llyfrau Cymru!
Bydd yr awdur poblogaidd i blant, Dan Anthony, yn ymweld â chwe lleoliad ar 16, 17 ac 18 Mawrth ac mae disgwyl mawr amdano.
 
Rhagor
Darllenwyr brwd y DG yn gosod record byd newydd gyda Guinness World Records ar Ddiwrnod y Llyfr

Cymerodd dros 6388 o ddarllenwyr ran i chwalu'r record blaenorol o 2679.

 
Rhagor
Sioe Roald Dahl - Dychmygwch!

SioeRoald Dahl - Dychmygwch!, Chris Kinahan, a fydd yn teithio o amgylch ysgolion a llyfrgelloedd Cymru.

 
Rhagor
Sialens #Hunlyfr - Diwrnod y Llyfr 2016

Yn dilyn llwyddiant creu sialens #hunlyfr am y tro cyntaf i ddathlu Diwrnod y Llyfr llynedd, roeddem eisiau ysgogi'r un bwrlwm eto eleni a cheisio casglu mwy fyth ohonynt!

 
Rhagor
Taith igam ogam o gwmpas Ceredigion…

Iestyn Hughes yn cyflwyno'i gyfrol newydd yn y Drwm, yn y Llyfrgell Genedlaethol nos Iau, 3 Mawrth, am 7pm.

 
Rhagor
#dathludarllen ar Ddiwrnod y Llyfr 2016
Eleni eto, mae disgwyl mawr am Ddiwrnod y Llyfr a gynhelir ddydd Iau, 3 Mawrth. Bydd amryw o ddathliadau a digwyddiadau ledled Cymru ar y diwrnod yma yn nodi'r achlysur pwysig– y dathliad blynyddol mwyaf o lyfrau a darllen yn y Deyrnas Gyfunol ac Iwerddon.
 
Rhagor
Polly Buckle yn arwyddo hawliau ffilm ar gyfer hanes Comin Greenham gan Wasg Honno.
Mae Honno (Gwasg Menywod Cymru) wedi gwerthu'r hawliau i greu drama deledu/ffilm am un o brotestiadau mwyaf nodedig yr ugeinfed ganrif– hanes Comin Greenham – i'r cynhyrchydd annibynnol Polly Buckle.

 
Rhagor
Cyhoeddi Teitlau Storïau Sydyn 2016!

Y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Huw Lewis, fydd yn lansio'r teitlau'n swyddogol a hynny yn Oriel adeilad y Cynulliad Cenedlaethol ddydd Iau, 25 Chwefror.

 
Rhagor
Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd
Caiff Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd ei chynnal yn Abertawe am y tro cyntaf erioed a bydd hyd at 600 o blant yn mynychu'r digwyddiad arddydd Llun, 22 Chwefroryn Theatr y Grand.
 
Rhagor
Cofio Consgripsiwn Drwy Fywyd Heddychwr o Filwr
Bydd Pilgrim of Peace  yn cael ei lansio yn Y Drwm yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru am 6.30 yh ar yr 2il o Fawrth– can mlynedd union ers i'r ddeddf o orofdaeth filwrol ddod i rym.

 
Rhagor
Cwis Llawn Llyfrau
Mae 'na dal siawns i fod yn rhan o'n Cwis Llawn Llyfrau yn Neuadd y Brangwyn, Abertawe yng nghwmni awduron megis Steven Butler, Knife& Packer, Jeremy Strong, Nick Arnold& Tony De Saulles, Dan Anthony a Huw Aaron! Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth. Addas ar gyfer Blynyddoedd 5,6 a 7.
 
Rhagor
Cyhoeddi Teitlau Stori Sydyn 2016
Cyhoeddir teitlau Stori Sydyn 2016 gan Y Lolfa ac Accent Press, gyda llyfrau gan Dylan Ebenezer y darlledwr chwaraeon, Geraint Evans y nofelydd poblogaidd, y newyddiadurwr a'r awdur arobryn Horatio Clare a'r ysgrifenwraig chwaraeon Jos Andrews. Mae'n ddetholiad amrywiol a fydd, gobeithio, yn apelio at y rheini a all fod yn gyndyn o ddarllen fel arfer. Y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Huw Lewis, fydd yn lansio'r teitlau'n swyddogol a hynny yn Oriel adeilad y Cynulliad Cenedlaethol ddydd Iau, 25 Chwefror.
 
Rhagor
Sêl Fawr - 50% o ostyngiad ar lyfrau Plant
Chwilio am fargen? Brysiwch, ewch draw i'ch siop lyfrau leol ar unwaith! O ddydd Llun, 1 Chwefror ymlaen bydd nifer o lyfrau plant yn hanner pris neu lai!
 
Rhagor
Gwales

Bydd staff Canolfan Ddosbarthu'r Cyngor Llyfrau yn cynnal eu cyfrif stoc blynyddol yr wythnos hon, ac o ganlyniad bydd unrhyw archebion Gwales a dderbynnir arôl hanner dydd ddydd Gwener, 22 Ionawr yn cael sylw ddydd Mercher, 27 Ionawr. Nid yw hyn yn effeithio ar archebion am e-lyfrau.

 
Rhagor
Llywodraeth Cymru yn dangos cefnogaeth i gyhoeddi
Y diweddaraf am Lywodraeth Cymru a'r diwydiant cyhoeddi.
 
Rhagor
Y Bwthyn ar y brig dros y Nadolig
Pa lyfrau werthodd orau yn y misoedd yn arwain at y Nadolig?
 
Rhagor
Sesiynau Awdur yn y Castell
Bydd Castell Aberteifi yn dod yn gartref i 600 o blant a phedwar awdur ddydd Iau, yr 11eg a dydd Gwener, y 12fed o Chwefror wrth i Gyngor Llyfrau Cymru drefnu digwyddiad anferthol o fewn ei furiau. Bydd y plant yn cael gwledd i’r llygad ac i’r glust wrth glywed rhai o’u hoff awduron yn trafod eu gwaith.
 
Rhagor
Dewi Pws yn troi at y Saesneg
Mae Dewi Pws yn adnabyddus fel cerddor, digrifwr, seren deledu ac ymgyrchwr dros y Gymraeg. Ond, yn ei lyfr newydd mae wedi penderfynu cyhoeddi cerddi Saesneg am y tro cyntaf. Mae'r gyfrol yn cynnwys pennod o'r enw 'I'n Cymdogion Annwyl' sy'n cynnwys saith cerdd Saesneg.

 
Rhagor
Do you hear the people sing?

Does dim gwell na sain corau meibion Cymru...

 
Rhagor
Parti Gwyllt Gweledigaeth Prysor
Chwedl Gymraeg gyfoes, saga Geltaidd ac un parti mawr yw nofel newydd un o awduron mwyaf poblogaidd Cymru – ei nofel gyntaf ers tair mlynedd, Rifiera Reu  (Y Lolfa).
 
Rhagor
Di-Ben-Draw - D Ben Rees

Bydd lansiad Di-Ben-Draw  yn cael ei gynnal nos Iau, y 3ydd o Ragfyr am 7 o'r gloch  yng ngwesty Llety Parc, Aberystwyth.

 
Rhagor
Nofel gynfaf Bethan Gwanas i oedolion ers bron i Ddegawd...

Ddiwedd Tachwedd mi fydd Bethan Gwanas, un o nofelwyr mwyaf poblogaidd Cymru, yn cyhoeddi ei nofel gyntaf i oedolion ers bron i ddegawd I Botany Bay. Bydd y nofel yn cael ei lansio'n swyddogol yn T H Roberts yn Nolgellau am 6.30 ar y 4ydd o Ragfyr yng nghwmni Bethan Gwanas, Haf Llewelyn a Sian James.

 
Rhagor
Norte gan Jon Gower...

Nofel gynhyrfus, gyfredol a rhyngwladol ei naws yw Norte, cyfrol ddiweddaraf yn awdur amryddawn Jon Gower.

 
Rhagor
Wythnos Siopau Llyfrau Cymraeg Radio Cymru
Bydd ymgyrch Wythnos Siopau Llyfrau Cymraeg yn cael ei chynnal eto eleni ac fe fydd Radio Cymru yn darlledu'n fyw o nifer siopau llyfrau ledled Cymru o 16–20 Tachwedd.
 
Rhagor
Taith Awdur tua'r Gogledd

Meleri Wyn James yn mynd ar daith @LlyfrDaFabBooks  i ddeg o ysgolion gogledd Cymru

 
Rhagor
Dianc i Ryddid...

Bydd Dianc i Ryddid: Rhyfel D. T Davies gyda Ioan Wyn Evans yn cael ei lansio yng ngwesty'r Halfway,  Nantgaredig nos Wener, 6 Tachwedd.

 
Rhagor
Llyfr Gwyn - Llyfr y Mis Tachwedd!

Nosweithiau Lansio:
6 Tachwedd, 7yh yn Neuadd Sefydliad y Merched, Blaenau Ffestiniog
11 Tachwedd, 7yh yn y Neuadd, Neuadd Reichel, Bangor

Pris: £12.95 (clawr meddal) / £19.95 (clawr caled)

 
Rhagor
Tynnu Colur Toni Caroll...

Bydd y gantores, actores a pherfformwraig, Toni Caroll, yn lansio'i hunangofiant Tynnu Colur Toni Carol  nos Iau 29 Hydref yn Neuadd Les y Glowyr yn Ystradgynlais am 8pm ac mae croeso cynnes i bawb.

 
Rhagor
Rebecca F. John yn ennill gwobr 'Pen International Voices 2015'.

Cyhoeddir neithiwr i'r Awdur ifanc o Abertawe ennill gwobr PEN International New Voices 2015 am ei nofel début Clown's Shoes  a gyhoeddir gan Parthian Books.

 
Rhagor
Poster newydd i nodi canmlwyddiant geni T. Llew Jones
Ysgol T. Llew Jones, Brynhoffnant yn dadorchuddio poster a gomisiynwyd yn arbennig gan Gyngor Llyfrau Cymru ar gyfer dathlu canmlwyddiant geni T. Llew Jones.
 
Rhagor
Cystadleuaeth i blant cynradd
Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn annog plant oedran cynradd i ysgrifennu darn o farddoniaeth wrth nodi canmlwyddiant geni T. Llew Jones.
 
Rhagor
Cyfarfod Blynyddol Cyfeillion y Cyngor Llyfrau

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Cyfeillion Cyngor Llyfrau Cymru Dydd Sadwrn y 3ydd o Hydref am 2yh yng Nghapel Green Street, Aberdâr.

 
Rhagor
Lansio'r cyfrif trydar newydd  @LlyfrDaFabBooks
Disgyblion Ysgol Trewen yn dathlu lansio cyfrif trydar newydd Cyngor Llyfrau Cymru sef @LlyfrDaFabBooks  sydd yn benodol ar gyfer plant, ysgolion ac athrawon, i gyd-fynd â chanmlwyddiant geni’r bardd a’r awdur enwog, T. Llew Jones.
 
Rhagor
@LlyfrDaFabBooks
Cyfrif trydar newydd y Cyngor Llyfrau i hyrwyddo llyfrau i blant a'r arddegau @LlyfrDaFabBooks
 
Rhagor
Dathlu Canmlwyddiant Geni T. Llew Jones Mewn Ysgolion ar Draws Cymru
Cyngor Llyfrau Cymru yn trefnu dathlu canmlwyddiant geni T. Llew Jones.
 
Rhagor
Ymweliad Ken Skates AC gyda Chyngor Llyfrau Cymru
Ymwelodd Ken Skates AC, y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth â Chyngor Llyfrau Cymru yr wythnos hon.
 
Rhagor
Great Rugby Moments
Mewn llyfr newydd sydd newydd ei lansio, mae Gareth Edwards yn dewis yr 50 achlysur gorau mewn hanes undeb Rygbi.
 
Rhagor
Cyhoeddi Grantiau i Gylchgronau Cymraeg ar gyfer 2016–2019
Yn dilyn arolwg o’r maes cylchgronau Cymraeg cyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru y bydd pymtheg cylchgrawn yn derbyn cefnogaeth ariannol dros gyfnod y drwydded nesaf, sef tair blynedd o ddechrau Ebrill 2016, gan ehangu’r dewis o ddarpariaeth i ddarllenwyr.
 
Rhagor
Dathlu Roald Dahl
Y Cyngor Llyfrau, mewn partneriaeth â chwmni Mewn Cymeriad, yn lansio sioe arbennig i ddathlu gwaith a bywyd Roald Dahl.
 
Rhagor
Cyngor Llyfrau Cymru yn croesawu ymwelwyr pwysig
Ymweliad Edwina Hart ac Elin Jones â Chanolfan Ddosbarthu'r Cyngor Llyfrau.
 
Rhagor
Lansiad swyddogol Gonzo Davies, Caught in Possession gan Eddie Butler

Bydd Gonzo Davies, Caught in Possession  gan Eddie Butler wedi'i gyhoeddi gan Wasg Gomer yn cael ei lansio'n swyddogol Dydd Gwener yr 11eg o Fedi yn Y Capel, Stryd y Farchnad, Y Fenni.

 
Rhagor
Teyrnged i'r Naturiaethwr Enwog William Condry

"As time passes I become ever more convinced that it is in the wild places that we have the best hope of finding such little sanity as survives in the world." William Condry

 
Rhagor
Nôl i'r Ysgol
Llyfrau arbennig ar gyfer yr ysgol a'r cartref.
 
Rhagor
Medal Ryddiaith 2015
Enillydd y Fedal Ryddiaith 2015 yw Tony Bianchi am ei nofel, Dwy Farwolaeth Endaf Rowlands.
 
Rhagor
Gwobr Goffa Daniel Owen 2015
Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2015 yw Mari Lisa am ei nofel, Veritas.
 
Rhagor
Digwyddiadau'r Cyngor Llyfrau ar faes yr Eisteddfod
Dewch draw i neuadd arddangos y Cyngor Llyfrau ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol, 2-9 Awst.
 
Rhagor
Mae pawb yn cofio Tryweryn... ond pwy sy'n cofio Llanwddyn?

Bydd gwasg Gomer yn lansio Cofiwch Lanwddyn yn y Lolfa Lên yn yr Eisteddfod Genedlaethol ddydd Mawrth, 4 Awst am 2yh. Bydd Eiddwen Jones hefyd yn llofnodi copïau o'r nofel ar stondin Cyngor Llyfrau Cymru rhwng 1 a 1.30yh.

 
Rhagor
Y Lolfa ym Meifod

Dyma restr o'r digwyddiadau sydd gan Y Lolfa ar faes yr Eisteddfod.

 
Rhagor
Ar drywydd Llwybrau Llonyddwch

Teithiau i ardaloedd o heddwch a thangnefedd drwy Gymru gyfan sydd mewn casgliad newydd ysblennydd o ysgrifau taith gan Aled Lewis Evans, Llwybrau Llonyddwch.

 
Rhagor
Y Lolfa Lên yn dychwelyd i Faes yr Eisteddfod
Gyda Tafwyl, Gŵyl Gerallt, Y Sesiwn Fawr a Gŵyl Arall oll wedi pasio, mae’n bryd troi ein golygon at yr Eisteddfod Genedlaethol a ddaw yn ôl i Sir Drefaldwyn eleni am y tro cyntaf ers 2003.
 
Rhagor
Sioe o Lyfrau Penigamp!
Cyngor Llyfrau Cymru yn dathlu chwarter canrif yn y Sioe!
 
Rhagor
Is-deitla'n Unig
Golwg ar fyd ffilmiau tramor trwy lygaid Cymro yw testun y gyfrol ddiweddara i’w chyhoeddi gan Wasg Gomer.
 
Rhagor
Atodiad Llyfrau'r Haf
Mae'r atodiad Llyfrau'r Haf 2015 bellach ar gael.
 
Rhagor
Llwyddiant i Ddarllenwyr Ifanc o bob cwr o Gymru
Daeth cannoedd o blant brwdfrydig at ei gilydd ar 16 a 17 Mehefin i gymryd rhan yn rowndiau cenedlaethol Darllen Dros Gymru, sef cystadlaethau llyfrau a drefnwyd gan y Cyngor Llyfrau ar gyfer plant ysgolion cynradd yng Nghymru.
 
Rhagor
Ysgol Gynradd Tre Ioan yn Bencampwyr BookSlam
Cafodd tîm o ddarllenwyr brwd o Ysgol Gynradd Tre Ioan, Sir Gaerfyrddin, eu coroni’n Bencampwyr 2015 BookSlam, cystadleuaeth ddarllen y Cyngor Llyfrau i blant yn seiliedig ar lyfrau Saesneg o Gymru.
 
Rhagor
Cyhoeddi enillydd Llyfr y Flwyddyn 2015

Gareth F. Williams yn ennill prif wobr Llyfr y Flwyddyn 2015 gyda'i nofel Awst yn Anogia  (Gwasg Gwynedd).

 
Rhagor
Anni Llŷn yw'r Bardd Plant Cymru newydd
Mewn seremoni ar lwyfan Prifwyl Eisteddfod yr Urdd, 26 Mai, cyhoeddodd Y Prif Weinidog Carwyn Jones mai’r llenor a’r cyflwynydd teledu Anni Llŷn fydd Bardd Plant Cymru 2015-17.
 
Rhagor
Lansiad Y Gelyn Cudd
Cynhelir lansiad pedwaredd nofel dditectif Geraint Evans, Y Gelyn Cudd  (Y Lolfa) yn Aberystwyth, nos Wener, 5 Mehefin.
 
Rhagor
Mewn seremoni a gynhaliwyd heddiw (28.05.15) ym mhafiliwn Eisteddfod yr Urdd, Caerffili, cyhoeddwyd mai nofelau gan yr awduron Gareth F. Williams a Caryl Lewis oedd yn derbyn Gwobrau Tir na n-Og 2015.
 
Rhagor
Llyfrau ac awduron ar Faes Eisteddfod yr Urdd

Galwch heibio i stondin Siop y Bont ar faes Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru, Caerffili a'r Cylch, rhwng 25 a 30 Mai.

 
Rhagor
Noson yng nghwmni Jim Parc Nest
Cynhaliwyd noson gan Gyhoeddiadau Barddas yng nghwmni Jim Parc Nest  yng Nghastellnewydd Emlyn, 22 Mai.
 
Rhagor
Awdur yn cipio Gwobr Tir na n-Og gyda'i gyfrol gyntaf
Enillydd Gwobr Tir na n-Og 2015 am y llyfr Saesneg gorau yw Giancarlo Gemin, o Gaerdydd, a hynny am ei gyfrol gyntaf, sef Cowgirl.
 
Rhagor
Lansio Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas
Wyres Dylan Thomas yn rhoi bywyd newydd i eiriau’r bardd mewn ysgol yn nwyrain Llundain. Lansio apêl i greu cerdd 100 linell wedi ei ysbrydoli gan ei eiriau.
 
Rhagor
Cyfrol Gyntaf Rhodri yn cyrraedd Rhestr Fer Gwobrau Llyfrau Chwaraeon Prydain
Mae gwasg y Lolfa yn falch i gyhoeddi bod Undefeated– The Story of the 1974 Lions  gan Rhodri Davies wedi cyrraedd rhestr fer gwobrau nodedig y Cross British Sports Book Awards 2015.
 
Rhagor
Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2015
Wedi blwyddyn o ddarllen, cyfarfod, pwyso, mesur, dadlau a thrafod, mae dewisiadau’r beirniaid wedi dod i law ac mae’n bleser gan Llenyddiaeth Cymru gyhoeddi Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2015.
 
Rhagor
Dafydd Islwyn yn derbyn Gwobr Cyfraniad Oes
Dafydd Islwyn, one of the prime movers of the poetry society, Cymdeithas Cerdd Dafod, will receive the Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru (Welsh Publishers Circle) Lifetime Achievement Award at the Bedwen Lyfrau Book Festival in Merthyr on 2 May.
 
Rhagor
Gwahodd Ceisiadau am Nawdd i Gylchgronau Cymraeg
Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn falch o gyhoeddi eu bod yn gwahodd ceisiadau am nawdd i ddarparu cylchgronau Cymraeg am y cyfnod rhwng Ebrill 2016 a Mawrth 2019.
 
Rhagor
Bedwen Lyfrau 2015
Cynhelir Bedwen Lyfrau 2015 yn Theatr Soar, Merthyr Tudful, ddydd Sadwrn 2 Mai, 2015. Trefnir gan Gwlwm Cyhoeddwyr Cymru.
 
Rhagor
Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2015
Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi cyhoeddi’r rhestr fer ar gyfer Gwobrau Tir na n-Og 2015.
 
Rhagor
Gwobr Stori Fer Taliesin a BBC Radio Cymru
Mae’n bleser gan Llenyddiaeth Cymru gyhoeddi mai enillydd Gwobr Stori Fer Taliesin a BBC Radio Cymru yw Heiddwen Tomos gyda’i stori ‘Cathe’. Fe gyhoeddwyd canlyniad y Wobr yn Rhifyn y Gwanwyn o gylchgrawn Taliesin a gyhoeddwyd ar 19 Mawrth.
 
Rhagor
Stori Sydyn 2015
Gall darllen am 30 munud yr wythnos wella ansawdd eich bywyd!
 
Rhagor
Llyfrau.Cymru
Cyngor Llyfrau Cymru yw’r sefydliad diweddaraf i fabwysiadu parthau .cymru a .wales yn yr ymgais i roi hwb i bresenoldeb Cymru ar y we.
 
Rhagor
Canmlwyddiant geni T. Llew Jones

Pa gyfrol gan T. Llew Jones ydi’ch ffefryn chi?

 
Rhagor
Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn 2015
Mae gwobr lenyddol mwyaf Cymru yn dychwelyd i Galeri Caernarfon.
 
Rhagor
Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd - Caernarfon
Yn dilyn taith Saesneg Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd yn y Rhyl ddiwedd mis Chwefror, cynhaliwyd Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd yn y Gymraeg yng Nghaernarfon, 10 Mawrth 2015.
 
Rhagor
Creu Rhestr o Glasuron Cymreig
Beth yw clasur? Oes gennych hoff lyfr yr ydych yn ystyried yn glasur? Os oes, mae ymgyrch a lansir heddiw yn gofyn i ddarllenwyr Cymru enwebu eu clasuron ar gyfer rhestr o lyfrau a fydd yn cael ei ddosbarthu i lyfrgelloedd, siopau llyfrau a cholegau i annog eraill eu darllen a’u mwynhau.
 
Rhagor
Pethau bychain yn ysbrydoli cerdd enfawr
Ar Ddiwrnod y Llyfr, mae Aneirin Karadog, Bardd Plant Cymru, yn gosod her. Mae'n annog pob plentyn, person ifanc a phob ysgol yng Nghymru i ymuno ag ef i geisio ysgrifennu cerdd fwya’r byd.
 
Rhagor
#DathluDarllen - I ble ewch chi?
Peth anodd iawn yw dal naws darllen, ond i ddathlu Diwrnod y Llyfr eleni mae’r ymgyrch wedi creu ffilm fer i’w rhannu dros y cyfryngau cymdeithasol.
 
Rhagor
Sêr Rygbi Cymru yn lansio sialens #hunlyfr Diwrnod y Llyfr
Yng nghanol bwrlwm Pencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni, mae sêr Rygbi Cymru wedi dangos eu cefnogaeth frwd i ymgyrch Diwrnod y Llyfr 2015.
 
Rhagor
Darlith Diwrnod y Llyfr 2015: Jackie Morris
Jackie Morris, awdur, arlunwraig a darlunwraig fyd-enwog, yw’r siaradwraig wadd yn narlith Diwrnod y Llyfr eleni. Cynhelir y ddarlith nos Fercher, 4 Mawrth, yn yr Eglwys Norwyaidd ym Mae Caerdydd.
 
Rhagor
BBC Radio Cymru yn lansio Stori Tic Toc

Mae hi'n amser am Stori Tic Toc i'r plant lleiaf ar BBC Radio Cymru.

 
Rhagor
Anrhydeddu Awdur Llyfrau Plant: Tlws Mary Vaughan Jones 2015
Siân Lewis, awdur dros 250 o lyfrau plant a phobl ifanc, yw enillydd Tlws Mary Vaughan Jones 2015.
 
Rhagor
Taith Diwrnod y Llyfr yn Rholio i'r Rhyl
Daeth mil o blant o ysgolion siroedd Dinbych a Chonwy i Bafiliwn y Rhyl ar 25 Chwefror i fwynhau Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd, rhan o ddathliadau Diwrnod y Llyfr 2015. Taith gan dros 40 o awduron llyfrau plant yw’r sioe, ac un fu’n ymweld â deg lleoliad ar draws Prydain ac Iwerddon, gan gynnwys Caerfaddon, Glasgow a Dulyn.
 
Rhagor
Llyfr y Mis i Blant - lansio cynllun newydd sbon
Wyt ti’n dwlu ar ddarllen? Hip, hip, hwrê! Mae Diwrnod y Llyfr (5 Mawrth) ar ein gwarthaf, ac mae’r Cyngor Llyfrau’n lansio cynllun newydd sbon ar draws Cymru gyfan ar y diwrnod arbennig hwnnw, sef cynllun Llyfr y Mis i Blant.
 
Rhagor
Dilyniant hir-ddisgwyliedig i nofel boblogaidd Catrin Dafydd
Cyhoeddir nofel Catrin Dafydd,  Random Births and Love Hearts  (Gwasg Gomer), ar 14eg Chwefror 2015.
 
Rhagor
Gwerthwr gorau ar gael fel e-lyfr

Mae'r llyfr a werthodd orau dros y Nadolig - Rhys Meirion - Stopio'r Byd am Funud Fach  (Y Lolfa) - nawr ar gael fel e-lyfr.

 
Rhagor
Llyfr Saesneg arall i blant gan Wendy White

Yn dilyn llwyddiant Welsh Cakes and Custard  (Pont Books), mae Wendy White wedi ysgrifennu cyfrol arall i blant, Three Cheers for Wales.

 
Rhagor
Hunangofiant 'mam' Merched y Wawr
'Mam' Merched y Wawr yn dweud ei dweud yn Dy Bobl Di Fydd Fy Mhobl I  (Y Lolfa).
 
Rhagor
Jonathan Edwards yn ennill gwobr gyda'i gasgliad o gerddi
Mae Jonathan Edwards wedi ennill y wobr 2014 Costa Poetry Award am ei gasgliad cyntaf o gerddi, My Family and Other Superheroes  (Seren).
 
Rhagor
Cariad Pur? - Llyfr y Mis Waterstones
Cariad Pur?  (Gwasg y Bwthyn) yw’r llyfr Cymraeg cyntaf erioed i gael ei ddewis i fod yn Llyfr y Mis Waterstones.
 
Rhagor
Blwyddyn Newydd Dda
Ar ran staff Cyngor Llyfrau Cymru hoffem ddymuno Blwyddyn Newydd Dda i holl ddefnyddwyr Gwales.
 
Rhagor
Gwerthwr Gorau
Y llyfr Cymraeg a werthodd orau dros gyfnod y Nadolig oedd Rhys Meirion - Stopio'r Byd am Funud Fach  (y Lolfa)
 
Rhagor
O’r Llinell Biced i San Steffan: Datgelu Teitlau Cyfres Stori Sydyn 2015
Hanes streic y glowyr, union 30 mlynedd arôl diwedd y streic, wedi’i adrodd o safbwynt Siân James, Aelod Seneddol Dwyrain Abertawe, fydd un o 8 teitl Cyfres Stori Sydyn 2015.

 
Rhagor
Y Clwb Llyfrau - holiadur
Cyfle i chi fynegi barn ac ennill tocyn llyfr - https://www.surveymonkey.com/s/clwbllyfrau
 
Rhagor
Awen Iwan ar e-lyfr
Mae Twm Morys, golygydd Awen Iwan  (Cyhoeddiadau Barddas) yn meddwl y byddai’r bardd ei hun, Iwan Llwyd, yn falch o wybod bod y llyfr nawr ar gael fel e-lyfr.
 
Rhagor
Wythnos Siopau Llyfrau 24-28 Tachwedd
Ymgyrch ar y cyd rhwng y Cyngor Llyfrau a BBC Radio Cymru.
 
Rhagor
Tair Nofel, Tri Awdur, Un Lansiad
Cynhelir lansiad LlanwY Fro Dywyll  a Llythyrau yn y Llwch  (Y Lolfa) nos Wener, 21 Tachwedd, yn Galeri, Caernarfon.
 
Rhagor
Diwrnod y Llyfr 2015
Taith Diwrnod y Llyfr 2015 yn rholio i'r Rhyl.
 
Rhagor
Penwythnos prysur i'r fasnach lyfrau
Bu'n benwythnos prysur mewn sawl rhan o Gymru ac i nifer o gyhoeddwyr ac awduron sy'n lansio llyfrau newydd.
 
Rhagor
Cyhoeddiadau Rily yn lansio'u llyfr gwreiddiol cyntaf i blant
Dannedd Mel Morgwn  gan yr awdur a’r golygydd Gordon Jones yw llyfr gwreiddiol cyntaf Cyhoeddiadau Rily.
 
Rhagor
Hysbysebion Teledu
Cliciwch isod i weld hysbysebion teledu Nadolig 2014.
 
Rhagor
Llwyddiant i ddau o lyfrau Parthian
Daeth llwyddiant i John Harrison yn ennill gwobr am ei lyfr taith  Forgotten Footprints  ac i Tyler Keevil a'i gasgliad o straeon byrion,  Burrard Inlet.
 
Rhagor
Tommo - Stori'r Sŵn Mawr
Cynhaliwyd lansiad hunangofiant y cyflwynydd radio  Tommo  gan Wasg Gomer nos Lun, 3 Tachwedd, yn Ysgol Uwchradd Aberteifi.
 
Rhagor
Fideos hyrwyddo'r cyhoeddwyr
Dwy ffilm newydd gan gyhoeddwyr gwahanol yn hyrwyddo'u llyfrau - Nadolig Gwyntog Rwdolff  (Gwasg Gomer)  a Sugar Hall  (Seren).
 
Rhagor
Dan Ewyn y Don
Dathlwyd cyhoeddi trydedd nofel John Alwyn Griffiths yn y drioleg dditectif, Dan Ewyn y Don  (Gwasg Carreg Gwalch) ar 28 Hydref 2014.
 
Rhagor
Gwledd o Lyfrau'r Nadolig
Mae’r Cyngor Llyfrau newydd gyhoeddi Gwledd y Nadolig  - catalog lliwgar sy’n cynnwys holl lyfrau Cymraeg newydd sbon y Nadolig.

 
Rhagor
Drws Dychymyg - Cyfeillion y Cyngor Llyfrau
Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol Cyfeillion y Cyngor Llyfrau ddydd Sadwrn, 18 Hydref, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.
 
Rhagor
Pen-blwydd Hapus 40 Pobol y Cwm
Mae'r opera sebon eiconig, Pobol y Cwm, yn dathlu'r deugain, ac mae Gwasg Gomer wedi cyhoeddi  llyfr  i nodi'r achlysur.
 
Rhagor
Fe wnaeth yr awdur Wonny Lea agor siop lyfrau Books& Pontyclun ddydd Sadwrn, 27 Medi gan lofnodi copïau o'i nofelau Jack-KnifedCoopers Field Murders  and Killing By Colours  (Accent Press).
 
Rhagor
Dysgu Cymraeg - Rho Gynnig Arni!
Mae'r Cyngor Llyfrau wedi cyhoeddi catalog newydd sbon yn rhestru llyfrau a deunyddiau dysgu Cymraeg.
 
Rhagor
E-lyfrau
Mae nifer yr e-lyfrau ar Gwales.com  bellach dros 1,300!
 
Rhagor
Disgyblion Ysgol Sully yn helpu lansio llyfr ddaw ag ysbryd Dylan yn fyw
Lansiwyd llyfr newydd i blant yn Sied Ysgrifennu Ysgol Gynradd Sully fel rhan o’r ymgyrch i ddod â gwaith Dylan Thomas yn fyw i filoedd o blant ledled Cymru.
 
Rhagor
Gŵyl Lyfrau PENfro 2014
Cynhaliwyd Gŵyl Lyfrau PENfro eleni rhwng 12 a 14 Medi yn Rhosygilwen.
 
Rhagor
Gŵyl Golwg 2014
Cynhaliwyd Gŵyl Golwg yn Llanbedr Pont Steffan, 12-14 Medi 2014. Roedd rhywbeth at ddant pawb!
 
Rhagor
Cyfansoddiadau a Beirniadaethau'r Brifwyl
Mae  Cyfansoddiadau a Beirniadaethau  Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Gâr 2014 nawr ar gael.
 
Rhagor
Medal Ryddiaith 2014
Enillydd y Fedal Ryddiaith 2014 yw Lleucu Roberts am ei chasgliad, Saith Oes Efa.
 
Rhagor
Gwobr Goffa Daniel Owen 2014
Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2014 yw Lleucu Roberts am ei nofel, Rhwng Edafedd.
 
Rhagor
Y Cyngor Llyfrau ar Faes yr Eisteddfod
Dewch draw i neuadd arddangos y Cyngor Llyfrau ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol, 2-9 Awst.
 
Rhagor
Gadewch i'r Plant Fynd ar Goll yn y Llyfrgell yr Haf Hwn!
Mae Chwilfa Chwedlau yma! Rhowch gyfle i’ch plant ymgolli mewn antur fawr yn eu llyfrgell leol dros wyliau’r haf gyda Sialens Ddarllen yr Haf 2014!
 
Rhagor
'Dewis' yn Ennill Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2014
Nos Iau 10 Gorffennaf cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru mai Dewis gan Ioan Kidd (Gwasg Gomer) yw Llyfr y Flwyddyn 2014.
 
Rhagor
Llwyfan i'r llyfrau gorau ar S4C
Llyfrau o bob lliw a llun gan awduron o Gymru; dyma fydd dan sylw mewn rhaglen arbennig o Pethe o Seremoni Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2014.
 
Rhagor
Llwyddiant i Ddarllenwyr Ifanc Brwd o Bob Cwr o  Gymru
Daeth cannoedd o blant brwdfrydig at ei gilydd ar 24 a 25 Mehefin i gymryd rhan yn rowndiau cenedlaethol Darllen Dros Gymru, sef cystadlaethau llyfrau a drefnwyd gan y Cyngor Llyfrau ar gyfer plant ysgolion cynradd yng Nghymru.
 
Rhagor
Cynhyrchu ffilm i hyrwyddo llyfr
Mae ffilm fer yn hyrwyddo Miwsig Moss Morgan, nofel Gymraeg newydd, wedi ei chynhyrchu gan Wasg y Bwthyn, cwmni cyhoeddi ac argraffwyr o Gaernarfon.
 
Rhagor
Ysgol Gynradd Broad Haven yn Bencampwyr BookSlam
Cafodd tîm o ddarllenwyr brwd o Ysgol Gynradd Broad Haven, Sir Benfro, eu coroni’n Bencampwyr 2014 BookSlam, cystadleuaeth ddarllen y Cyngor Llyfrau i blant yn seiliedig ar lyfrau Saesneg o Gymru.
 
Rhagor
Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr 2014
Cynhaliwyd Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr ym Mharc a Chastell Dinefwr, ger Llandeilo, 20–22 Mehefin. Bu'n dridiau o ysbrydoliaeth a swyn, addysg a chomedi.
 
Rhagor
Atodiad Llyfrau'r Haf
Mae'r atodiad Llyfrau'r Haf 2014 bellach ar gael.
 
Rhagor
Beirdd Bro Eisteddfod Sir Gâr

Cynhelir lansiad  Beirdd Bro Eisteddfod Sir Gâr  (Cyhoeddiadau Barddas) nos Iau, 19 Mehefin, yng Nghlwb Pêl-droed Caerfyrddin.

 
Rhagor
Nofelau Hanesyddol yn Cipio Gwobrau Tir na n-Og 2014
Mewn seremoni a gynhaliwyd yn Eisteddfod yr Urdd, y Bala, cyhoeddwyd mai dwy nofel a seiliwyd ar ddigwyddiadau hanesyddol yw enillwyr Gwobrau Tir na n-Og 2014.
 
Rhagor
Llyfr Bob Wythnos
Bydd BBC Radio Cymru yn cynnig amser paned go arbennig i wrandawyr yn y boreau o ddechrau Mehefin. Cyfle i roi’r tegell ar y tân, eistedd yn gysurus am ryw wyth neu naw munud, fymryn cyn 11am bob dydd, a mwynhau Llyfr Bob Wythnos.
 
Rhagor
Llyfr Saesneg newydd Paul Manship i blant
Cynhelir lansiad nofel Saesneg i blant gan Paul Manship,  Charlie Underwood Fights Back  (Pont Books), yn Ysgol Gynradd Nant-y-felin, Casnewydd, 21 Mai.
 
Rhagor
Awdur yn Cipio Gwobr Tir na n-Og gyda'i Chyfrol Gyntaf
Enillydd Gwobr Saesneg Tir na n-Og eleni yw Wendy White, sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin, a hynny am ei chyfrol gyntaf,  Welsh Cakes and Custard.
 
Rhagor
Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2014
Mae dewisiadau’r beirniaid wedi dod i law, ac mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2014.
 
Rhagor
Lansio llyfr am Gaernarfon

Cynhaliwyd lansiad cyfrol T. Meirion Hughes, Caernarfon Through the Eye of Time  (Y Lolfa) nos Fercher, 7 Mai.

 
Rhagor
Gwyn Thomas yw Hoff Fardd Cymru #dathludarllen
Mae Radio Cymru, mewn partneriaeth â Chyngor Llyfrau Cymru, wedi cyhoeddi heddiw, yn dilyn pleidlais gan y gwrandawyr, mai’r Athro Gwyn Thomas sydd wedi ei enwi’n Hoff Fardd Cymru.
 
Rhagor
Bedwen Lyfrau Nant Gwrtheyrn 2014
Cynhaliwyd Bedwen Lyfrau, gŵyl lyfrau Gymraeg, ar 3 Mai 2014 yn Nant Gwrtheyrn. Trefnir gan Gwlwm Cyhoeddwyr Cymru.
 
Rhagor
Pleidlais Hoff Fardd Cymru
Ymunwch yn yr ymgyrch i ganfod Hoff Fardd Cymru trwy bleidleisio ar wefan Radio Cymru.
 
Rhagor
Mae Radio Cymru, mewn partneriaethâ Chyngor Llyfrau Cymru, wedi cyhoeddi enwau’r deg bardd sydd wedi cyrraedd rhestr fer ymgyrch Hoff Fardd Cymru.
 
Rhagor
Cyhoeddi'r 20fed llyfr yng Nghyfres Alun yr Arth
Mae Morgan Tomos, awdur llyfrau Alun yr Arth wedi cyhoeddi’r ugeinfed stori yn y gyfres. Mae Alun yr Arth a’r Wy Pasg  (Y Lolfa) yn anrheg ddelfrydol i’r rheiny sy’n chwilio am rywbeth gwahanol i gynnig i blant yn hytrach na siocled dros yr ŵyl eleni.
 
Rhagor
Argraffiad Newydd Dan y Wenallt
Fe wnaeth Gwasg Gomer ac Ysgol Gymraeg Prifysgol Caerdydd lansio Dan y Wenallt, addasiad newydd T. James Jones o Under Milk Wood, Dylan Thomas yn Oriel Viriamu Jones, nos Iau, 20 Mawrth.
 
Rhagor
Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2014
Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi cyhoeddi’r rhestr fer ar gyfer Gwobrau Tir na n-Og 2014.
 
Rhagor
Insufficiently Welsh
Bu Griff Rhys Jones yn trafod ei gyfrol Insufficiently Welsh  (Parthian Books) yn siop Palas Print, Caernarfon ar ddydd Sadwrn, 8 Mawrth.

 
Rhagor
Buarth Beirdd ar Ddiwrnod y Llyfr

Cynhaliwyd lansiad  Buarth Beirdd  (Cyhoeddiadau Barddas) yn y Llyfrgell Genedlaethol ar Ddiwrnod y Llyfr, 6 Mawrth.

 
Rhagor
Cyfri'r Dyddiau at Ddiwrnod y Llyfr  #carudarllen
Dydd Iau, 6 Mawrth, yw Diwrnod y Llyfr– y dathliad blynyddol mwyaf o lyfrau a darllen yng Nghymru. Sut fyddwch chi’n dathlu yn 2014?
 
Rhagor
Twll Bach y Clo
Cynhaliwyd cyfarfod i ddathlu cyhoeddi nofel Lleucu Fflur Jones, Twll Bach y Clo  (Gwasg Gwynedd) nos Wener, 28 Chwefror yn Llanystumdwy.
 
Rhagor
Rhowch Lyfr yn Anrheg i Ddathlu Diwrnod y Llyfr
I ddathlu Diwrnod y Llyfr eleni, mae’r Cyngor Llyfrau a chyhoeddwyr Cymru wedi dod at ei gilydd i gynnig llyfrau gwych am brisiau arbennig a fydd yn gwneud anrhegion delfrydol i blant.
 
Rhagor
Mil o e-lyfrau
Mae nifer yr e-lyfrau ar Gwales wedi croesi 1,000.
 
Rhagor
Mae Jade Jones, enillydd Medal Aur Olympaidd, a Ben Davies, seren Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe, wedi eu dewis fel wynebau cyhoeddus ymgyrch Diwrnod y Llyfr 2014 yng Nghymru. Y mis hwn, bydd dros 15,000 o bosteri’n cael eu dosbarthu i ysgolion, colegau, siopau llyfrau a llyfrgelloedd drwy Gymru gyfan ar gyfer Diwrnod y Llyfr ar 6 Mawrth.
 
Rhagor
Ffiniau ac Arfordir Ffydd
Cynhaliwyd lansiad  Ffiniau ac Arfordir Ffydd  (Y Lolfa) yng Nghanolfan Morlan, Aberystwyth, nos Iau, 16 Ionawr.
 
Rhagor
Dala'r Slac yn Dynn

Cynhaliwyd lansiad hunangofiant John Davies, Dala'r Slac yn Dynn  (Y Lolfa), nos Iau, 12 Rhagfyr yng Nghlwb Rygbi Crymych.

 
Rhagor
Dafydd Wigley - Be Nesa!

Cynhaliwyd cyfarfod i lansio hunangofiant diweddaraf Dafydd Wigley, Be Nesa!  (Gwasg Gwynedd) yng Nghaernarfon, 5 Rhagfyr.

 
Rhagor
Adroddiad Blynyddol

Mae Adroddiad Blynyddol 2012-13 y Cyngor Llyfrau wedi'i gyflwyno.

 
Rhagor
Y dyn tuôl i'r llais

Cynhaliwyd lansiad yr hunangofiant Geraint Lloyd - Y Dyn Tu ôl i'r Llais  (Y Lolfa) nos Wener, 29 Tachwedd, yn Aberystwyth.

 
Rhagor
Posau Pum Munud

Cynhaliwyd digwyddiad yn Llyfrgell Prifysgol Bangor ar ddydd Iau, 28 Tachwedd, i ddathlu cyhoeddi Posau Pum Munud  (Gwasg Gomer) gan Gareth Ffowc Roberts.

 
Rhagor
Anfarwoli cyfres hanes byw S4C mewn llyfr

Yn ystod hydref 2013, camodd deunaw dewr ynôl mewn amser i brofi hen ffordd o fyw yng nghyfres hanes byw S4C, Y Plas. Erbyn hyn mae llyfr  arbennig wedi cael ei gyhoeddi a fydd yn sicrhau bod y gyfres a’i straeon ar gof a chadw am byth.

 
Rhagor
Byw Brwydr

Cynhaliwyd digwyddiad yn Aberystwyth nos Iau, 21 Tachwedd, i ddathlu cyhoeddi Byw Brwydr  (Cyhoeddiadau Barddas).

 
Rhagor
Stori carcharor rhyfel

Lansiwyd cyfrol hunangofiannol Ron Jones, The Auschwitz Goalkeeper  (Gwasg Gomer) ar 20 Tachwedd yng Nghasnewydd.

 
Rhagor
C'mon Midffild - Stori Tîm o Walis

Cynhaliwyd cyfarfod i lansio cyfrol Ioan Roberts, C'mon Midffild - Stori Tîm o Walis  (Gwasg Carreg Gwalch), yng Nghlwb Pêl-droed Caernarfon, 21 Tachwedd.

 
Rhagor
Lansiad 'Three Feathers and a Silver Fern'

Cynhaliwyd lansiad llyfr Roger Penn, Three Feathers and a Silver Fern  (Gwasg Gomer) nos Wener, 15 Tachwedd, yng Nghlwb Rygbi Hendy Gwyn ar Daf.

 
Rhagor
Lansiad Lôn Fain

Cynhaliwyd lansiad cyfrol o farddoniaeth Dafydd John Pritchard, Lôn Fain  (Cyhoeddiadau Barddas), yn Aberystwyth, 15 Tachwedd.

 
Rhagor
Hunangofiant Alff Garnant

Cynhaliwyd cyfarfod i lansio'r gyfrol Dafydd Hywel - Hunangofiant Alff Garnant  (Gwasg Gomer) yng Nghaerfyrddin nos Iau, 14 Tachwedd.

 
Rhagor
Gabriela - nofel gyntaf John Roberts

Cynhaliwyd noson i lansio'r nofel Gabriela  (Y Lolfa) gan John Roberts yn Aberystwyth, nos Iau, 14 Tachwedd.

 
Rhagor
Hysbysebion Teledu
Cliciwch isod i weld hysbysebion teledu Nadolig 2013.
 
Rhagor
Gwledd o Lyfrau'r Nadolig

Mae’r Cyngor Llyfrau newydd gyhoeddi Gwledd y Nadolig  a Festive Reads – dau gatalog lliwgar sy’n cynnwys holl lyfrau newydd sbon y Nadolig.

 
Rhagor
Ffarwél i Freiburg

Cynhaliwyd lansiad Ffarwél i Freiburg  (Gwasg Gomer) yn y Galeri Caernarfon, nos Iau, 7 Tachwedd.

 
Rhagor
'Y Blaid Ffasgaidd yng Nghymru'

Cynhaliwyd lansiad Y Blaid Ffasgaidd yng Nghymru  yng Nghanolfan Chapter, Caerdydd, 6 Tachwedd 2013.

 
Rhagor
'I’r Gad' – Hanner Canrif o Brotestio dros y Gymraeg
Cynhaliwyd lansiad I’r Gad  yng nghwmni Arwel Vittle, Arwel Rocet Jones ac Emyr Llywelyn yn y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth ar ddydd Iau, 7fed o Dachwedd.

 
Rhagor
Minecraft - Llawlyfr i Ddechreuwyr
Llawlyfr Cymraeg i ddechreuwyr y gêm Minecraft. Cewch ddysgu sut i ddod o hyd i adnoddau, adeiladu lloches, creu offer, arfwisg ac arfau, ac amddiffyn eich hun rhag yr angenfilod.
 
Rhagor
Lansio Allet ti Beswch!

Cynhaliwyd cyfarfod lansio hunangofiant Ieuan Rhys, Allet ti Beswch!  ym Mae Caerdydd, 11 Hydref.

 
Rhagor
Lansio 'Dal i Fynd'
Lansiwyd Dal i Fynd  gan Sioned Wiliam yn y Chapter, Caerdydd, nos Sadwrn, 28 Medi.
 
Rhagor
Clasur Moelona, 'Teulu Bach Nantoer', ar gael fel e-lyfr
Mae  Teulu Bach Nantoer  gan Moelona (Cromen) bellach ar gael fel e-lyfr, mewn pryd ar gyfer y rhaglen ar S4C nos Sul, 15 Medi.
 
Rhagor
Lansio 'Breision' yng Nghaernarfon
Cynhaliwyd digwyddiad yn Palas Print, Caernarfon, nos Iau 12 Medi, i lansio casgliad o straeon byrion Jon Gower, Breision.
 
Rhagor
Canu'n y Co ym Methesda
Lansiwyd Canu'n y Co  yn y Douglas Arms, Bethesda, 11 Medi.

 
Rhagor
Cyfansoddiadau a Beirniadaethau'r Brifwyl
Medal Ryddiaith 2013
Enillydd y Fedal Ryddiaith 2013 yw Jane Jones Owen am ei chasgliad Gwe o Glymau Sidan.
 
Rhagor
Gwobr Goffa Daniel Owen 2013
Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2013 yw Bet Jones am ei nofel,  Craciau.
 
Rhagor
Lansio Ap Llyfrau Cymru
Lansiwyd Ap Llyfrau Cymru gan Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, ym mhabell Llywodraeth Cymru ar faes Eisteddfod Genedlaethol Dinbych ddydd Llun, 5 Awst.
 
Rhagor
Y Cyngor Llyfrau yn yr Eisteddfod
Dewch draw i neuadd arddangos y Cyngor Llyfrau (A08) ar faes yr Eisteddfod.
 
Rhagor
Atodiadau'r Haf
Llyfr y Flwyddyn 2013
Heini Gruffudd yw enillydd gwobr Llyfr y Flwyddyn 2013 am ei lyfr, Yr Erlid   (Y Lolfa).
 
Rhagor
Lansio 'Leah'
Cynhaliwyd cyfarfod i lansio hunangofiant Leah Owen, y diweddaraf yng Nghyfres y Cewri  (Gwasg Gwynedd), nos Iau, 18 Gorffennaf, am 7.30pm ym Melin Brwcws, Dinbych.
 
Rhagor
Y Brenhinbren a'r Oxford Book of Welsh Verse
Dathlwyd hanner canmlwyddiant yr Oxford Book of Welsh Verse  a chynhaliwyd lansiad Y Brenhinbren - Bywyd a Gwaith Thomas Parry  gan yr Athro Derec Llwyd Morgan, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ddydd Mercher 17 Gorffennaf.
 
Rhagor
Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn 2013
Ar ddydd Iau 18 Gorffennaf bydd Llenyddiaeth Cymru yn dathlu goreuon llên Cymru yn Seremoni Wobrwyo un o wobrau llenyddol mwyaf Cymru - Gwobr Llyfr y Flwyddyn.
 
Rhagor
Lansio 'Gwreiddiau' Medwyn y garddwr
Cynhaliwyd cyfarfod i lansio Gwreiddiau  gan Medwyn Williams nos Iau, 11 Gorffennaf, am 7.30pm yn Tacla Taid, Amgueddfa Trafnidiaeth ac Amaethyddiaeth, Niwbwrch, Ynys Môn.
 
Rhagor
Lansio Beirdd Bro'r Eisteddfod
Fe wnaeth Cyhoeddiadau Barddas lansio'r gyfrol Beirdd Bro'r Eisteddfod  yn Llyfrgell Dinbych, nos Iau, 27 Mehefin.
 
Rhagor
Lansio Cyfrol John Elfed
Cynhelir lansiad hunangofiant John Elfed Jones,  Dyfroedd Dyfnion  (y Lolfa) yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd, nos Wener, 28 Mehefin, am 7 o’r gloch.
 
Rhagor
Dathliad yn Llanystumdwy
Fe wnaeth Gwasg Gwynedd ddathlu cyhoeddi cyfrol Ian Parri, Nid yr A470  yn Nhafarn y Plu, Llanystumdwy, nos Sadwrn, 8 Mehefin.
 
Rhagor
Lansio Nofel Newydd Geraint Evans
Fe wnaeth Geraint Evans lansio'i nofel dditectif newydd, Diawl y Wasg  (y Lolfa) yng nghwmni Jeremy Turner yn Llyfrgell y Dref, Aberystwyth, Nos Wener, 7 Mehefin.
 
Rhagor
Gwobr i Eileen Younghusband
Cyhoeddodd Candy Jar Books fod yr awdur Eileen Younghusband wedi cipio gwobrThe People’s Book Prize  ar gyfer 2012/13  am ei chyfrol  One Woman's War.
 
Rhagor
Lleisiau Adnabyddus yn Cipio Prif Wobrau
Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi cyhoeddi enwau enillwyr Gwobrau Cymraeg Tir na n-Og 2013 o lwyfan Eisteddfod yr Urdd, Sir Benfro. Mewn seremoni arbennig a gynhaliwyd brynhawn Iau, 30 Mai, cyflwynwyd y gwobrau i Iolo Williams a Bethan Wyn Jones am eu cyfrol  Cynefin yr Ardd  (Gwasg Carreg Gwalch) ac i Alun Wyn Bevan am ei lyfr Y Gêmau Olympaidd a Champau’r Cymry  (Gomer).
 
Rhagor
Straeon Hud a Lledrith yn Ennill Prif Wobr
Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi cyhoeddi enw enillydd Gwobr Tir na n-Og 2013 am y llyfr Saesneg gorau i blant. Mewn seremoni arbennig a gynhaliwyd yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd ar 16 Mai, cyflwynwyd y wobr i Daniel Morden am ei gyfrol o straeon Tree of Leaf and Flame (Pont Books).
 
Rhagor
Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2013
Dechreuodd taith flynyddol Gwobr Llyfr y Flwyddyn wrth i Restr Fer 2013 gael ei chyhoeddi mewn darllediad ar-lein arbennig. Trwy ddefnyddio platfform digidol i gyhoeddi’r Rhestr Fer rhoddwyd cyfle i bawb, boed yng Nghymru neu'r tu hwnt, ddathlu’r cyfoeth o dalent llenyddol sydd gennym yma yng Nghymru.
 
Rhagor
Rhaglen Pethe S4C a Llenyddiaeth Cymru yn cyhoeddi Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn
Ddydd Llun 13 Mai bu Llenyddiaeth Cymru ac S4C yn cyd-gyhoeddi pa lyfrau sydd wedi cyrraedd Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2013.
 
Rhagor
Bedwen Lyfrau Dyffryn Aeron
Eleni, Dyffryn Aeron a Theatr Felinfach oedd lleoliad y Fedwen Lyfrau flynyddol a drefnir gan Gwlwm Cyhoeddwyr Cymru. Cynhaliwyd yr ŵyl ar 4 Mai, ac o 10.30 y bore tan 3.30 y pnawn cafwyd rhywbeth at ddant pawb.
 
Rhagor
Cyhoeddi Cyfrol R. Williams Parry
Cynhaliodd Gwasg Gomer ac Academi Hywel Teifi noson i ddathlu cyhoeddi'r gyfrol newydd Bob: Cofiant R. Williams Parry  (Alan Llwyd) ym Mhrifysgol Abertawe, nos Iau, 2 Mai.
 
Rhagor
Llwyddiant i Lyfr o Gymru
Mae Who Beat the All Blacks?  (Y Lolfa) gan Alun Gibbard wedi cyrraedd rhestr fer gwobrau nodedig y British Sports Book Awards 2013. Cyhoeddwyd y gyfrol fis Hydref diwethaf i ddathlu deugain mlynedd ers y diwrnod y trechodd Llanelli y Crysau Duon o 9 i 3, ac mae’r llyfr bellach ar ei drydydd argraffiad.
 
Rhagor
Llwyddiant yn y Gystadleuaeth Ysgrifennu Stori 20x13
Enillydd Cystadleuaeth Stori Sydyn/Quick Reads 20x13 Cyngor Llyfrau Cymru am ddarn byr o lenyddiaeth greadigol yw Maria Panfili Roberts o Bencader, sir Gaerfyrddin, am ei gwaith After Nana.
 
Rhagor
Cyfres newydd sy'n dweud cyfrolau ar S4C
Dau blentyn ag anghenion arbennig, llanc ifanc â'i feddwl ar gwrw a charu, a diwydiant dur ac alcan Cwmtawe ddiwedd yr 80au. Daw straeon Cymraeg sy'n trigo rhwng cloriau hen a newydd yn fyw ar 6 Nofel –  cyfres sy'n dweud cyfrolau ar S4C.
 
Rhagor
Lansiad yng Nghaerfyrddin
Cynhaliwyd lansiad A Wnaiff y Gwragedd, profiad un fenyw yn y weinidogaeth (Gwasg Gomer), gan Beti-Wyn James yng Ngwesty'r Llwyn Iorwg, Caerfyrddin, nos Iau, 11 Ebrill.
 
Rhagor
Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2013
Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi cyhoeddi’r rhestr fer ar gyfer Gwobrau Tir na n-Og 2013.
 
Rhagor
Catalog Llyfrau Plant Newydd
Mae Catalog  Llyfrau Plant a Phobl Ifanc 2013, yn cynnwys llyfrau ac adnoddau addysgol, bellach ar gael ar-lein.
 
Rhagor
Cyhoeddi Nofel Wiliam Owen Roberts
Bu Wiliam Owen Roberts yn sgwrsio am ei nofel ddiweddaraf, Paris  (Barddas), nos Fercher, 27 Mawrth yn y Mochyn Du, Caerdydd, ac ym Mhalas Print, Caernarfon nos Fercher, 3 Ebrill.
 
Rhagor
Cyhoeddi enw Hoff Awdur Cymru - Caryl Lewis
I ddathlu Diwrnod y Llyfr yng Nghymru, cyhoeddwyd ar raglen radio Nia Roberts mai enillydd Cystadleuaeth Hoff Awdur Cymru yw Caryl Lewis.
 
Rhagor
Awdur a darlledwr yn trafod ei antur mewn llyfrau
Yr awdur a’r darlledwr Trevor Fishlock, sydd wedi gweithio fel gohebydd tramor o fwy na 70 o wahanol wledydd ar ran y Times  a’r  Daily Telegraph,  oedd y siaradwr gwadd eleni yn narlith flynyddol Diwrnod y Llyfr, a gynhaliwyd ddydd Mawrth, 5 Mawrth, yn adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd.
 
Rhagor
Rhowch Lyfr yn Anrheg i Ddathlu Diwrnod y Llyfr
Dethlir Diwrnod y Llyfr eleni ar 7 Mawrth, ac i nodi'r achlysur mae cyhoeddwyr Cymru yn cynnig llyfrau gwych am brisiau arbennig iawn sydd yn awr ar gael mewn siopau llyfrau ledled Cymru.
 
Rhagor
Lansiad yng Nghaerfyrddin
Cynhaliwyd lansiad cyfrol Wyn Thomas, Hands off Wales  (Gomer) yn Waterstones, Caerfyrddin, nos Lun, 18 Chwefror.
 
Rhagor
Dewis Hoff Awdur Cymru
Yn y cyfnod yn arwain at Ddiwrnod y Llyfr, mae Radio Cymru –  mewn partneriaeth â Chyngor Llyfrau Cymru a Llenyddiaeth Cymru –   yn trefnu cystadleuaeth i ddod o hyd i hoff awdur Cymraeg Cymru.
 
Rhagor
Olympiaid Cymru yn arwain Diwrnod y Llyfr
Aled Sion Davies, enillydd dwy fedal yn y Gêmau Paralympaidd, a Georgia Davies, fu’n cymryd rhan yn y cystadlaethau nofio yn y Gêmau Olympaidd, yw wynebau newydd Diwrnod y Llyfr 2013.
 
Rhagor
Hanes Hen Wlad fy Nhadau
Mae'r Lolfa wedi cyhoeddi hanes Hen Wlad fy Nhadau  (The Welsh National Anthem) gan Siôn Jobbins i gyd-fynd â chystadleuaeth rygbi'r chwe gwlad.
 
Rhagor
Beth yr hoffech chi ysgrifennu amdano yn 20x13?
Fe wahoddir awduron ifanc uchelgeisiol yng Nghymru i gyflwyno darn byr o ysgrif creadigol ar unrhyw bwnc fel rhan o ddathliadau Quick Reads/Stori Sydyn 2013.
 
Rhagor
Gwerthwr Gorau'r Nadolig
Y gyfrol Gymraeg a werthodd orau dros gyfnod y Nadolig (Hydref-Rhagfyr) oedd hunangofiant Gwyn Elfyn, Gwyn y Mans  (Y Lolfa) gydag atgofion Bethan Gwanas, Hanas Gwanas  (Gwasg Gwynedd), yn ail.
 
Rhagor
Gwerthwr Gorau'r Nadolig
Y llyfr Saesneg o Gymru a werthodd orau dros gyfnod y Nadolig (Hydref-Rhagfyr) oedd Shadow - The Dai Morris Story  (Y Lolfa), gyda  Who Beat the All Blacks  (Y Lolfa) yn ail.
 
Rhagor
Mwy o Hwyl Gyda Cyw
Mae cymeriad pluog poblogaidd S4C, Cyw,  yn ôl rhwng dau glawr wrth i Hwyl gyda Cyw a'i Ffrindiau  (Sain) gael ei gyhoeddi. Cynhelir sesiynau llofnodi yng Nghanolfan Plascrug, Aberystwyth, ddydd Iau, 13 Rhagfyr, rhwng 4.00 a 5.30 o'r gloch ac yn siop Na-Nôg, Caernarfon, ddydd Gwener, 14 Rhagfyr, rhwng 4.00 a 5.30 o'r gloch.
 
Rhagor
Dewi Pws yng Nghaerfyrddin
Fe wnaeth Dewi Pws ymweld â Siop y Pentan a siop Tu Hwnt, Caerfyrddin, ddydd Mercher, 12 Rhagfyr, i lofnodi copïau o'i gyfrol  Straeon Tafarn  (Y Lolfa).
 
Rhagor
Lansio Dyddiaduron Carolyn Hitt
Fe wnaeth Carolyn Hitt lofnodi copïau o'i dyddiaduron rygbi Wales Play in Red  (Gomer) yn Waterstones, Caerfyrddin, a WH Smith, Llanelli, ddydd Sadwrn, 8 Rhagfyr.
 
Rhagor
Madamrygbi ar Daith
Mae Rhian Madamrygbi Davies wedi bod ar daith yn ystod mis Rhagfyr yn llofnodi copïau o'i chyfrol Y Briodas  (Y Lolfa).
 
Rhagor
Lansio 100 o Ganeuon Gwerin
Mae'r Lolfa wedi lansio casgliad Meinir Wyn Edwards o 100 o Ganeuon Gwerin  mewn digwyddiad yn Siop Inc, Aberystwyth, nos Iau, 6 Rhagfyr.
 
Rhagor
Lansio Hunangofiant Dylan Jones
Fe wnaeth Gwasg Gwynedd ddathlu cyhoeddi hunangofiant y darlledwr Dylan Jones, Dylanwadau,  ym Mhlas Menai, y Felinheli, nos Iau, 6 Rhagfyr.
 
Rhagor
Canllaw Bach Caerdydd
Cynhaliwyd lansiad cyfrol Lowri Haf Cooke, Canllaw Bach Caerdydd  (Gomer) ym mwyty Burgess, Park House Hotel, Caerdydd, nos Fawrth, 4 Rhagfyr.
 
Rhagor
Blwyddyn y Fflam
Fe wnaeth Elin Haf yn ymweld â'r Parc ger y Bala, nos Wener, 30 Tachwedd, i lofnodi copïau o'r gyfrol Blwyddyn y Fflam  (Carreg Gwalch).
 
Rhagor
Awdur ar Daith
Bydd Jenny Kenna yn llofnodi copïau o'r gyfrol Quaking Pudding - A Georgian Kitchen in Wales  (Ceiniog) yn Kitchens, Caerdydd, ddydd Gwener, 30 Tachwedd; WH Smith, Llanelli, ddydd Sadwrn, 1 Rhagfyr; Ffair Nadolig Llanerchaeron ddydd Sul, 2 Rhagfyr ac yn siop lyfrau Wellfield, Caerdydd, ddydd Sadwrn, 8 Rhagfyr.
 
Rhagor
Lansiad yn Aberystwyth
Fe wnaeth  Cynan Jones a Lloyd Jones  ymweld â Waterstones, Aberystwyth, nos Fawrth, 27 Tachwedd i lofnodi copïau o'u llyfrau newydd yn y gyfres New Stories from the Mabinogion (Seren).
 
Rhagor
Lansio Cyfrol Dwayne Peel
Fe wnaeth Dwayne Peel lansio'i Hunangofiant  (Y Lolfa) ym mwyty'r Sosban, Llanelli, nos Fercher, 28 Tachwedd.
 
Rhagor
Paned a Chacen yn Nolgellau
Roedd Elliw Gwawr yn llofnodi copïau o'r gyfrol Paned a Chacen  (Y Lolfa) ym mwyty Dylanwad Da, Dolgellau, nos Wener, 23 Tachwedd, ac yn Jac Do, Aberaeron, ddydd Sadwrn, 24 Tachwedd.
 
Rhagor
Digwyddiadau yn Llanbedr Pont Steffan
Siop y Smotyn Du, Llanbed, oedd lleoliad dau ddigwyddiad ddydd Sadwrn, 24 Tachwedd. Fe wnaeth Thelma Adams lansio Byd o Gaws a Llaeth  (Gomer) a Moc Morgan lansio  Byd Moc  (Carreg Gwalch).
 
Rhagor
Lansio'r Hogan Wyllt
Fe wnaeth Gwasg Carreg Gwalch gynnal sesiwn lofnodi ar gyfer nofel Mari Jones-Williams, Helyntion Hogan Wyllt,  yn yr Eagles, Llanuwchllyn, nos Iau, 22 Tachwedd.
 
Rhagor
Lansio Dyddiaduron Ashley Williams
Stadiwn Liberty, Abertawe, oedd lleoliad noson lansio Ashley Williams - My Premier League Diary  (Y Lolfa)  nos Fercher, 21 Tachwedd.
 
Rhagor
Lansio'r Groes Naidd
Cynhaliwyd lansiad nofel Lyn Jones a Mel Hopkins, Y Groes Naidd  (Gwasg Gomer) yn y Mochyn Du, Caerdydd, nos Fawrth, 20 Tachwedd.
 
Rhagor
Lansiad yn Aberaeron
Fe wnaeth y Lolfa lansio Teulu,  Lleucu Roberts, yn yr Harbwrfeistr, Aberaeron, nos Fawrth, 20 Tachwedd.
 
Rhagor
Cyfrol Newydd Myrddin ap Dafydd
Cynhelir lansiad Blodau Gwanwyn, Blodau Gwyn - Cerddi Myrddin Ap Dafydd  (Carreg Gwalch) yn Nant Gwrtheyrn, ddydd Sadwrn, 17 Tachwedd, rhwng 11.00 a 12.00 y bore.
 
Rhagor
Lansiad yn Aberystwyth
Cynhaliwyd lansiad Cyfrol o farddoniaeth gan Robert Lacey, Sut i Fod yn Hapus  (Barddas) yn Bella Vita, Aberystwyth, nos Iau, 15 Tachwedd.
 
Rhagor
Lansiad ym Mhorthaethwy
Fe wnaeth John Alwyn Griffiths lansio'i nofel, Dan yr Wyneb  (Carreg Gwalch) yn yr Anglesey Arms, Porthaethwy, nos Lun, 12 Tachwedd.
 
Rhagor
Lansio Cyfrol Elystan
Bu Dylan Iorwerth yn holi Elystan Morgan am ei hunangofiant, Elystan - Atgofion Oes  (Y Lolfa)  yn y Morlan, Aberystwyth, nos Wener 9 Tachwedd.
 
Rhagor
Lansio Pigion y Talwrn
Fe wnaeth Barddas lansio'r gyfrol Pigion y Talwrn 12  yng nghwmni Gerallt Lloyd Owen, yn siop Palas Print, Caernarfon, nos Wener, 9 Tachwedd.
 
Rhagor
Lansiad Hanas Gwanas
Fe wnaeth Bethan Gwanas lansio'i hunangofiant Hanas Gwanas  (Gwasg Gwynedd) yng ngwesty'r Cross Foxes, Dolgellau, nos Wener, 9 Tachwedd.
 
Rhagor
Lansio Cyfrol Ena Thomas
Cynhaliwyd lansiad Blas ar Fywyd Ena Thomas (Gwasg Gomer) yng ngwesty'r Llwyn Iorwg, Caerfyrddin, ddydd Mercher, 7 Tachwedd.
 
Rhagor
Lansiad yn y Llyfrgell Genedlaethol
Fe wnaeth y Lolfa lansio'r gyfrol ddwyieithog Ar Lan y Môr - Y Ffotograffydd ar yr Arfordir 1850-2012  (Gwyn Jenkins) yn y Llyfrgell Genedlaethol, Aberystwyth, nos Fercher, 7 Tachwedd.
 
Rhagor
Gair yn ei Le
Cynhaliwyd lansiad cyfrol Gwyn a Geraint Thomas, Gair yn ei Le,  (Y Lolfa) yng Nghanolfan Talysarn, Dyffryn Nantlle, nos Iau, 8 Tachwedd.
 
Rhagor
Lansio Cyfrol Phil Stead
Fe wnaeth Phil Stead lansio'i gyfrol newydd The Red Dragons, - The Story of Welsh Football  (Y Lolfa) yn Nhafarn y Fic, Y Felinheli, nos Fawrth, 6 Tachwedd.
 
Rhagor
Lansiad Mari Gwilym
Cynhaliwyd lansiad Melysgybolfa Mari (Carreg Gwalch) yn Galeri, Caernarfon, nos Fawrth, 6 Tachwedd.
 
Rhagor
Lansio Trydar Mewn Trawiadau
Cynhaliwyd noson lansio cyfrol newydd o farddoniaeth Llion Jones, Trydar Mewn Trawiadau  (Barddas) yng Nghlwb Pêl Droed Dinas Bangor, Nos Lun, 5 Tachwedd.
 
Rhagor
Lansiad yn Mhorthmadog
Cynhelir lansiad cyfrol o ysgrifau William Owen, Pluen y Sgwennwr  (Carreg Gwalch), yn Festri Capel y Porth, Porthmadog, nos Wener 2 Tachwedd, am 7.30 yr hwyr.
 
Rhagor
Llanelli 9 Seland Newydd 3
Bydd Alun Gibbard yn llofnodi copïau o'i lyfr Who Beat the All Blacks  (y Lolfa), yn WH Smith, Trostre, ddydd Sadwrn, 3 Tachwedd, rhwng 11.00 ac 1.00 o'r gloch.
 
Rhagor
Lynn Howells ym Mhontypridd
Roedd Lynn Howells yn llofnodi copïau o'i hunangofiant Despite the Knock-Backs  (y Lolfa) yn WH Smith, Pontypridd, ddydd Gwener, 2 Tachwedd, rhwng 12.00 a 2.00 o'r gloch.
 
Rhagor
Lansio Llyfr Michael O'Brien
Fe wnaeth Michael O'Brien lansio'i gyfrol Prisons Exposed  (y Lolfa) yn siop lyfrau Blackwell's, Caerdydd, nos Iau, 25 Hydref, am 6.00 o'r gloch.
 
Rhagor
Dathlu Cyhoeddi Nofel
Bu Gwasg Gwynedd yn dathlu cyhoeddi nofel newydd Marlyn Samuel, Llwch yn yr Haul,  yn Nhafarn y Gors, Pentre Berw, Ynys Môn, nos Iau, 18 Hydref.
 
Rhagor
Lansio Cofiant Kyffin
Cynhaliwyd lansiadau cofiant yr artist Kyffin Williams, a fu farw yn 2006, Obsessed (Gomer) yn Oriel Ynys Môn, Llangefni, nos Fercher, 3 Hydref ac yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, nos Wener, 5 Hydref.
 
Rhagor
Inc yn y Gwaed
Fe wnaeth Gwasg Gomer lansio hunangofiant John Lewis a hanes y teulu, Creu Argraff,  mewn seremoni yn y wasg yn Llandysul, nos Iau, 27 Medi.
 
Rhagor
PENfro
Cynhaliwyd Gŵyl Lyfr PENfro ar safle swynol plas Rhosygilwen, Rhoshill, Sir Benfro ddydd Sadwrn a dydd Sul 15 ac 16 Medi.
 
Rhagor
Lansio Hanes Gwlad y Basg
Cynhaliwyd lansiad Gwlad y Basg - Yma o Hyd!  (Gwasg Carreg Gwalch) yn Bella Vita, 10 Stryd y Farchnad, Aberystwyth, pnawn Iau, 6 Medi.
 
Rhagor
Lansio Hanes CPD Dinas Abertawe
Cynhaliwyd dau ddigwyddiad i ddathlu cyhoeddi Proud to be a Swan: The Official Centenary History of Swansea City AFC 1912-2012  (y Lolfa). Cynhaliwyd sesiwn arwyddo ddydd Sadwrn, 1 Medi yn siop Stadiwm Liberty cyn gêm Abertawe v Sunderland, a lansiad swyddogol yn Llyfrgell Aberystwyth ar 5 Medi.
 
Rhagor
Medal Ryddiaith 2012
Dim teilyngdod yng nghystadleuaeth y Fedal Ryddiaith ar Faes y Brifwyl yn Llandŵ.
 
Rhagor
Gwobr Goffa Daniel Owen 2012
Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2012 yw Robat Gruffudd am ei nofel, Afallon.
 
Rhagor
Cyfrol am Batagonia
Fe wnaeth Gwasg Gomer lansio cyfrol dairieithog Patagonia: Byd Arall / Otro Mundo / Another World  gan Ed Gold, nos Iau, 26 Gorffennaf, yng Nghanolfan Cantref y Bala.
 
Rhagor
Dic, Cefin a Nofel Newydd Lleucu Roberts - Rhai o Lyfrau Newydd Eisteddfod Bro Morgannwg
Mae dewis da o lyfrau’n cael eu cyhoeddi yn y cyfnod sy’n arwain at yr Eisteddfod ym Mro Morgannwg eleni, gydag amrywiaeth o gofiannau, nofelau, cyfrolau o gerddi a llyfrau anrheg yn rhan o’r arlwy.
 
Rhagor
Ar Drywydd Waldo
Fe wnaeth yr awdur Hefin Wyn, lansio'i gyfrol Ar Drywydd Waldo  (y Lolfa) nos Iau, 19 Gorffennaf, am 7.00 yr hwyr yng Nghaffi Beca, Efail-wen.
 
Rhagor
Y Storïwr ei hun yn ennill Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2012
Jon Gower yw enillydd gwobr Llyfr y Flwyddyn 2012 am ei nofel Y Storïwr  (Gwasg Gomer).
 
Rhagor
Lansio Cyfrol Jerry Hunter
Nos Fercher, 11 Gorffennaf, fe wnaeth Gwasg Gwynedd lansio nofel newydd Jerry Hunter, Gwreiddyn Chwerw,  ym Mhalas Print, Caernarfon.
 
Rhagor
Lansiad yng Nghaernarfon
Fe wnaeth Gwasg Gomer, mewn cydweithrediadâ Palas Print, lansio cyfrol Dei Tomos a Jeremy Moore, Cymru ar Hyd ei Glannau,  yng Nghlwb Canol Dre, Caernarfon, ddydd Sul, 8 Gorffennaf, fel rhan o weithgareddau Gŵyl Arall. Tocynnau £5.
 
Rhagor
Antur Awdures yn Awstralia
Mae awdures o Gymru newydd ddychwelyd o Awstralia, lle bu’n lansio llyfr sy’n dathlu hanes bywyd Margaret Jones,  y Gymraes hynod a deithiodd y byd ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.
 
Rhagor
Taith i Hyrwyddo Llyfr
Bydd yr awdur John Harrison, ar daith yn ystod yr haf yn hyrwyddo'i gyfrol newydd Forgotten Footprints  (Parthian).
 
Rhagor
Dathlu'r Gamp Lawn
Cyhoeddwyd cyfrol swyddogol Undeb Rygbi Cymru, Inside the Camp,  sy'n dathlu Camp Lawn 2012, i gyd-fynd a'r daith bresennol i Awstralia, ac mewn da bryd ar gyfer Sul y Tadau.
 
Rhagor
Dwy yn Ennill am yr Ail Dro
Crewyd hanes eleni wrth i ddwy awdures ennill gwobrau Cymraeg Tir na n-Og am yr ail dro ac ar yr un prydâ’i gilydd. Daeth MANON STEFFAN ROS  a RHIANNON WYN  i’r brig yn 2010, ac mae’r ddwy wedi cipio’r un gwobrau eto eleni. Cyflwynwyd y gwobrau iddynt gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones AC, ar lwyfan Eisteddfod yr Urdd Eryri, mewn seremoni arbennig brynhawn Iau, 7 Mehefin 2012.
 
Rhagor
Nofel Hudolus yn Ennill Prif Wobr
Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi cyhoeddi enw enillydd Gwobr Tir na n-Og 2012 am y llyfr Saesneg gorau i blant. Mewn seremoni arbennig a gynhaliwyd yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd ar 17 Mai, cyflwynwyd y wobr i JENNY SULLIVAN  am ei nofel Full Moon .
 
Rhagor
Lansio Nofel y Mis
Cynhaliwyd lansiad nofel newydd Manon Steffan Ros, Blasu  (Y Lolfa) yn llyfrgell newydd Ceredigion, Maes y Frenhines, Aberystwyth, nos Fercher, 16 Mai.
 
Rhagor
Lansiad yn Aberystwyth
Cynhaliwyd noson lansio Wales at Water's Edge  (Gomer), dathliad mewn gair a llun o arfordir trawiadol Cymru, gan Jon Gower a Jeremy Moore, yn Siop Lyfrau Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, nos Iau, 17 Mai.
 
Rhagor
Llyfr y Flwyddyn 2012
Cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru enwau'r naw llyfr Cymraeg a naw llyfr Saesneg sydd wedi cyrraedd  Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2012  mewn digwyddiad arbennig yn Theatr Brycheiniog, Aberhonddu nos Iau 10 Mai 2012.
 
Rhagor
Llofnodi yn Waterstones
Roedd yr awdur, David Edwards, yn llofnodi copïau o'i nofel The Ebb and Flow  yn Waterstones, Casnewydd, ddydd Sadwrn, 12 Mai a bydd yn Waterstones, Lerpwl, ddydd Sadwrn, 19 Mai am 10.00 y bore.
 
Rhagor
Bedwen Lyfrau 2012
Cynhaliwyd Bedwen Lyfrau 2012 yn Neuadd y Cyfnod, y Bala, ddydd Sadwrn, 5 Mai.
 
Rhagor
Lansio Cyfrol Chris Meredith
Cynhaliwyd darlleniad i lansio nofel newydd Chris Meredith, The Book of Idiots  (Seren) nos Iau, 3 Mai, yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth. Roedd y bardd Graham Mort hefyd yn darllen o'i lyfr Cusp.
 
Rhagor
Llofnodi Llyfrau yng Nghaerdydd
Fe wnaeth yr awdur Paul Manship lofnodi copïau o'i nofel ddiweddaraf i blant, Just Imagine  (Pont) yn Waterstones, Caerdydd, ddydd Sadwrn, 21 Ebrill.
 
Rhagor
Lansiad yn Nhrefdraeth
Gwnaeth Brian John lansio'r nofel ddiweddaraf yn ei gyfres Angel Mountain (Greencroft Books), o dan y teitl  Conspiracy of Angels,  yn y clwb cychod, Parrog, Trefdraeth, ddydd Llun y Pasg, 9 Ebrill.
 
Rhagor
Life of Rebecca Jones
Lansiwyd cyfieithiad Saesneg Lloyd Jones o O! Tyn y Gorchudd  a enillodd y Fedal Ryddiaith i Angharad Price yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2002.
 
Rhagor
Lansio Clasur o Galisia
Mae Planet wedi lansio fersiwn Saesneg Craig Patterson o'r gyfrol On a Bender (A Esmorga)  clasur o Galisia gan Eduard Blanco Amor.
 
Rhagor
Lansio Cyfrol Mihangel Morgan
Fe wnaeth gwasg y Lolfa ddathlu cyhoeddi cyfrol newydd Mihangel Morgan, Kate Roberts a’r Ystlum,  nos Fercher, 28 Mawrth yn Ystafell Seddon, Yr Hen Goleg, Aberystwyth.
 
Rhagor
Lansiad ym Mhorthaethwy
Cynhaliwyd noson lansio nofel newydd Mared Lewis, Min y Môr  (Gwasg Gwynedd) yn Llyfrgell Porthaethwy, nos Iau, 29 Mawrth.
 
Rhagor
Cyfrol am y Gêmau Olympaidd
Mae Gwasg Gomer wedi lansio cyfrol Alun Wyn Bevan am Y Gêmau Olympaidd  mewn digwyddiad yn Abertawe.
 
Rhagor
Lansio Cyfrol Aneirin Karadog
Lansiwyd cyfrol o farddoniaeth gan Aneirin Karadog, O Annwn i Geltia  (Barddas), mewn digwyddiad yng Nghaerfyrddin nos Sadwrn, 24 Mawrth.
 
Rhagor
Lansio Hunangofiant Rhys Jones
Mae'r cerddor a'r darlledwr Rhys Jones wedi cyhoeddi ei hunangofiant, Fel Hyn yr Oedd Hi  (Gwasg y Bwthyn).
 
Rhagor
Mewn datblygiad pwysig i’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru, mae gwales.com –  gwefan lyfrau’r Cyngor Llyfrau –  bellach yn gwerthu e-lyfrau yn ogystalâ llyfrau print.
 
Rhagor
Ymgasglodd cyhoeddwyr Cymru yn Aberystwyth ar 15 Mawrth ar gyfer achlysur arbennig i gyflwyno Gwobrau’r Diwydiant Cyhoeddi. Yn ystod y seremoni, anrhydeddwyd gwaith y cyhoeddwyr am werthiant eu llyfrau yn ogystalâ safon cynhyrchu a dylunio’r llyfrau.
 
Rhagor
Mae nifer dda o’r awduron sydd wedi cyrraedd rhestrau byr gwobrau Cymraeg Tir na n-Og 2012 wedi cipio’r gwobrau yn y gorffennol. Bydd disgwyl mawr, felly, i weld pwy ddaw i’r brig yn 2012.
 
Rhagor
Wales Says Yes
Roedd Gwasg Prifysgol Cymru yn dathlu cyhoeddi  Wales Says Yes: Devolution and the 2011 Welsh Referendum gan Yr Athro Roger Scully a'r Athro Richard Wyn Jones, nos Lun, 5 Mawrth 2012, yn y Morlan, Aberystwyth.
 
Rhagor
Diwrnod y Llyfr
Mae dydd Iau 1 Mawrth, yn ddiwrnod arbennig iawn. Nid yn unig mae'n ddydd Gŵyl Dewi, ond mae hefyd yn Ddiwrnod y Llyfr – y dathliad blynyddol mwyaf o lyfrau a darllen yn y Deyrnas Gyfunol ac Iwerddon. A’r Diwrnod bellach yn ei 15fed flwyddyn, mae'r Cyngor Llyfrau wedi bod yn annog pawb i gymryd rhan yn y dathliadau – llyfrgelloedd, awdurdodau addysg lleol, cyrff cyhoeddus, sefydliadau corfforaethol, y wasg a’r cyfryngau.
 
Rhagor
Lansio Hanes Kate Bosse-Griffiths
Cynhaliwyd lansiad Yr Erlid  (Y Lolfa) yng nghwmni’r awdur, Heini Gruffudd, Caryl Ebenezer o gwmni Rondo a’r Athro Ceri Davies yn Tŷ Tawe, Abertawe, nos Wener, 24 Chwefror.
 
Rhagor
Dathlu Dewi Sant a Diwrnod y Llyfr gyda Chawl Blasus
Eleni mae Diwrnod y Llyfr ar 1 Mawrth, Dydd Gŵyl Dewi, ac yn briodol iawn mae llyfr newydd i ddathlu’r ŵyl, Cawlach Gŵyl Ddewi, wedi ei gyhoeddi gan Wasg Gomer. Rhwng cloriau’r llyfr lliwgar hwn i blant mae yna gasgliad o straeon a cherddi newydd, gyda phob un o’r cyfranwyr yn ymateb i’r dathliad yn ei ffordd arbennig ei hun.
 
Rhagor
Ailgyhoeddi Tynged yr Iaith
Fe wnaeth Gwasg Gomer gynnal digwyddiad i lansio Tynged yr Iaith,  sef argraffiad newydd o ddarlith radio Saunders Lewis, yng Nghanolfan Morlan, Aberystwyth nos Lun, 13 Chwefror.
 
Rhagor
Rhowch Lyfr yn Anrheg
Eleni, cynhelir Diwrnod y Llyfr ar 1 Mawrth, Dydd Gŵyl Ddewi, ac i nodi’r dathliad dwbl mae Cyngor Llyfrau Cymru a chyhoeddwyr yng Nghymru wedi dod at ei gilydd i gynnig llyfrau gwych am bris gostyngol.

 
Rhagor
Lansio Stori Sydyn 2012
Cynhaliwyd digwyddiadau i ddathlu cariad at ddarllen yng ngogledd a de Cymru ar Ddydd Santes Dwynwen i nodi lansiad teitlau newydd y gyfres Stori Sydyn / Quick Reads  am 2012.
 
Rhagor
Hiwmor y Pregethwr
Fe wnaeth tri o awduron y gyfres Ti'n Jocan,  sef Goronwy EvansPeter Hughes Griffiths  ac Ifan Gruffydd,  ymddangos yn Festri Brondeifi, Llanbedr Pont Steffan, nos Fawrth 17 Ionawr.
 
Rhagor
Gwerthwr Gorau'r Nadolig
Y llyfr Cymraeg neu ddwyieithog a werthodd orau dros gyfnod y Nadolig oedd hunangofiant Timothy Evans, Pafaroti Llanbed  (Gwasg Carreg Gwalch).
 
Rhagor
Gŵyl Lyfrau PENfro
Cynhelir gŵyl lyfrau newydd i ddathlu ysgrifennu, darllen, cyhoeddi a llyfrwerthu yn Rhosygilwen, Rhoshill, Sir Benfro, ddydd Sadwrn 17 Medi o 7.00 yr hwyr ymlaen, a Dydd Sul 18 Medi  o 11.00 y bore ymlaen.
 
Rhagor
Cerdded i Greenham
Deng mlynedd ar hugain ar ôl i Ferched Greenham gychwyn ar eu taith i sefydlu Gwersyll Heddwch Greenham, mae cyfrol hunangofiannol Ann Pettitt, Walking to Greenham  (Honno) mor berthnasol ag erioed.
 
Rhagor
Medal Ryddiaith 2011
Enillydd y Fedal Ryddiaith 2011 yw Manon Rhys am ei nofel, Neb Ond Ni.
 
Rhagor
Gwobr Goffa Daniel Owen 2011
Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2011 yw Daniel Davies am ei nofel, Tair Rheol Anhrefn.
 
Rhagor
Nofel Patrick McGuinness ar Restr Booker
Cyhoeddwyd fod nofel gyntaf Patrick McGuinness, The Last Hundred Days  (Seren) ar restr y teitlau a enwebwyd ar gyfer gwobr Man Booker 2011.
 
Rhagor
Rhestr Fer i Deitlau Seren
Mae dwy gyfrol gan wasg Seren wedi cyrraedd Rhestr Fer Gwobr Forward 2011, am y casgliad cyntaf gorau, sef Sound Archive  gan Nerys Williams a Loudness gan Judy Brown.
 
Rhagor
Lansiad yn Llanerfyl
Cynhaliwyd cyfarfod i ddathlu cyhoeddi’r hunangofiant diweddaraf yng Nghyfres y Cewri (Gwasg Gwynedd), sef Siân James,  yn Neuadd Llanerfyl, Nos Iau 14 Gorffennaf.
 
Rhagor
Lansio Hunangofiant Meirion Appleton
Fe wnaeth Y Lolfa lansio Appy, hunangofiant Meirion Appleton, Nos Fercher, 13 Gorffennaf yn y Marine, Aberystwyth.
 
Rhagor
Cofiant cyfnod yn ennill Llyfr y Flwyddyn 2011
Mewn seremoni fawreddog, a drefnwyd gan Llenyddiaeth Cymru, nos Iau 7 Gorffennaf 2011 yn Cineworld, Caerdydd cyflwynwyd siec o  £10,000 i’r awdur Ned Thomas  am ei gyfrol Bydoedd-Cofiant Cyfnod (Y Lolfa) a wobrwywyd yn Llyfr y Flwyddyn 2011.
 
Rhagor
Cyffro cystadlaethau llyfrau ymhlith plant Cymru
Canlyniad rowndiau cenedlaethol y Cystadlaethau Llyfrau Cymraeg i blant ysgolion cynradd.
 
Rhagor
Lansiad yn Aberaeron
Fe wnaeth Parthian lansio nofel ddiweddaraf Cynan Jones, Everything I Found on the Beach yn Y Cwch Gwenyn, Aberaeron fore Sul 19 Mehefin.
 
Rhagor
Lansio 'Bois y Loris' yn Aberteifi
Nos Iau, 16 Mehefin roedd Y Lolfa mewn cydweithrediad ag Awen Teifi yn lansio cyfrol Owain Llŷr, Bois y Loris  yn Theatr y Mwldan, yng nghwmni Geraint  Lloyd.
 
Rhagor
Llofruddio, Cadillacs, Môr-ladron, General Custer a Mr Nice
Bydd nofel Euron Griffith, Dyn Pob Un  (Y Lolfa) yn cael ei lansio nos Fercher 15 Mehefin am 7.30 yr hwyr yn Y Fuwch Goch, Stryd Womanby, Caerdydd. Bydd band Euron Griffith, Y Soda Men, yn chwarae yn y lansiad.
 
Rhagor
Pwyll ap Siôn a Gareth Bonello yn lansio cyfrol newydd
Pwyll ap Siôn a Gareth Bonello yn lansio cyfrol newydd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd.
 
Rhagor
Hen law a gwaed ifanc yn ennill prif wobrau llyfrau plant
Cyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru enwau enillwyr gwobrau Cymraeg Tir na n-Og o lwyfan Eisteddfod yr Urdd. Cyflwynir y gwobrau am y llyfrau gorau i blant a phobl ifanc.
 
Rhagor
Arloeswr ym Myd Addysg
Fe wnaeth y Lolfa lansio cofiant Saesneg Dan Jenkins,  un o arloeswyr addysg Gymraeg, nos Fawrth 24 Mai yng nghapel Brondeifi, Llanbedr Pont Steffan.
 
Rhagor
Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn
Cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru deitlau'r chwe chyfrol sydd wedi cyrraedd Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn 2011 mewn dau ddigwyddiad arbennig a gynhaliwyd yr un pryd yn Galeri, Caernarfon ac yn Bar Espresso, John Lewis, Caerdydd, nos Iau, 19 Mai 2011.
 
Rhagor
Lansio Cyfrol Phyllis Kinney
Fe wnaeth Phyllis Kinney lansio'r gyfrol Welsh Traditional Music  (Gwasg Prifysgol Cymru) yn Y Drwm, Aberystwyth, ddydd Iau, 19 Mai.
 
Rhagor
Lansio Nofel Sian Northey
Cynhelir noson gerddorol i lansio nofel newydd Sian Northey, Yn y Tŷ  Hwn  (Gwasg Gomer) yn Nhafarn y Ring, Llanfrothen, nos Fercher 18 Mai am 7.30 gyda Bob Delyn Bychan Bach.
 
Rhagor
Gwobr Saesneg Tir na n-Og 2011
Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi cyhoeddi enw enillydd Gwobr Saesneg Tir na n-Og– gwobr nodedig sy’n cydnabod ansawdd eithriadol llyfrauâ chefndir Cymreig i blant a phobl ifanc.
 
Rhagor
Nofelau ditectif i'r arddegau
Lansiwyd dwy nofel dditectif i'r arddegau yng ngŵyl Bedwen Lyfrau 2011.
 
Rhagor
Lansio Hanes Dafydd Jones
Lansiwyd cyfrol y chwaraewr rygbi, Dafydd Jones, Dal Fy Nhir  (Y Lolfa) mewn digwyddiad yn Aberaeron.
 
Rhagor
Lansio Teithiau T. Llew
Cynhaliwyd noson lansio'r gyfrol Ôl Troed T. Llew  (Gwasg Gomer) yng nghaffi'r Emlyn, Tanygroes, nos Fawrth, 19 Ebrill.
 
Rhagor
Cyhoeddi Rhestr Hir Llyfr y Flwyddyn
Cyhoeddwyd Rhestr Hir Llyfr y Flwyddyn 2011 gan Llenyddiaeth Cymru. Datgelir y Rhestr Fer o dair cyfrol Cymraeg a thair cyfrol Saesneg ddydd Iau 19 Mai 2011 mewn dau ddigwyddiad arbennig a gynhelir ar yr un pryd yn Galeri Caernarfon, a Bar Espresso John Lewis, Caerdydd. Cyhoeddir yr enillwyr mewn seremoni wobrwyo a gynhelir nos Iau 7 Gorffennaf yn Cineworld, Caerdydd.
 
Rhagor
Gwobr Roland Mathias
Cyflwynwyd Gwobr Roland Mathias 2011 i'r bardd Ruth Bidgood am ei chyfrol Time Being  (Seren).
 
Rhagor
Lansio Cyfrol Newydd Menna Elfyn
Nos Iau, 7 Ebrill fe wnaeth Gwasg Gomer ddathlu cyhoeddi Merch Perygl - Cerddi Menna Elfyn 1976-2011  yn y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.
 
Rhagor
Ail-lansio Nofel y Mis
Mae’r Cyngor Llyfrau wedi ail-lansio cynlluniau Nofel y Mis a Book of the Month yn siopau llyfrau Cymru. I ddathlu’r cynllun a’r deunydd hyrwyddo ar eu newydd wedd, mae’r Cyngor Llyfrau yn falch o gyhoeddi mai nofel newydd Gwen Parrott, Hen Blant Bach  (Gwasg Gomer), yw Nofel y Mis ar gyfer Ebrill.
 
Rhagor
Lansio Cyfrol Richard Hartnup
Bydd yr awdur Richard Hartnup yn lansio'i gyfrol Gold Under Bracken - The Land of Wales  (Y Lolfa) yn Llety Parc, Aberystwyth, nos Iau, 31 Mawrth am 6.00 o'r gloch.
 
Rhagor
Gwyddel o Geredigion
Cynhaliwyd noson gerddorol i ddathlu cyhoeddi hunangofiant Diarmuid Johnson, Y Gwyddel: O Geredigion i Galway  (Gomer) yn yr Orendy, Stryd y Farchnad, Aberystwyth, nos Iau 24 Mawrth.
 
Rhagor
Catalog Dysgwyr Newydd!
Mae’r Cyngor Llyfrau wedi cyhoeddi catalog newydd sbon yn rhestru llyfrau a deunyddiau dysgu Cymraeg.
 
Rhagor
Lansio cyfrol o farddonaieth Haiku
Lansiwyd y casgliad cyntaf o farddoniaeth Haiku o Gymru, Another Country: Haiku Poetry from Wales  (Gomer) yng Nghanolfan Dylan Thomas, Abertawe, nos Wener 18 Mawrth 2011.
 
Rhagor
Casgliad o ryseitiau blasus gan y cogydd Bryn Williams
Mae Bryn Williams, un o gogyddion mwyaf adnabyddus Cymru, newydd gyhoeddi ei gyfrol gyntaf o ryseitiau, sef Bryn’s Kitchen: 5 brilliant ways to cook 20 great ingredients.
 
Rhagor
Ar drywydd y Diafol ym myd y cyfryngau Cymraeg
Mae awdur o Gaerdydd, Llwyd Owen, wedi mynd ar drywydd y diafol ym myd teledu Cymraeg yn ei nofel newydd Un Ddinas, Dau Fyd  (Y Lolfa).
 
Rhagor
Cyhoeddi Cyfrol Amserol
Mae Gwasg Carreg Gwalch wedi cyhoeddi cyfrol o erthyglau gan Siôn Jobbins a ymddangosodd yn wreiddiol yn y cylchgrawn Cambria, o dan y teitl The Phenomenon of Welshness.
 
Rhagor
Y Sesiwn Stori Fwyaf Erioed
Er mwyn dathlu Diwrnod y Llyfr eleni, cafodd bob ysgol gynradd yng Nghymru gyfle i gymryd rhan yn y sesiwn stori fwyaf erioed, gyda storïau a gomisiynwyd yn arbennig yn cael eu darllen iddynt trwy gyfrwng y rhyngrwyd.
 
Rhagor
Hiwmor, Ffantasi a Mwy: Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2011
Cyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru deitlau’r llyfrau sydd ar restr fer Gwobrau Tir na n-Og 2011. Cyflwynir y gwobrau’n flynyddol gan y Cyngor Llyfrau i anrhydeddu gwaith awduron ac arlunwyr llyfrau plant mewn tri chategori, sef categori cynradd Cymraeg, categori uwchradd Cymraeg a llyfr Saesneg gorau’r flwyddyn.
 
Rhagor
Rhowch Lyfr yn Anrheg i Ddathlu Diwrnod y Llyfr!
I ddathlu Diwrnod y Llyfr 2011  mae Cyngor Llyfrau Cymru a chyhoeddwyr Cymru wedi dod ynghyd i gynnig llyfrau gwych am brisiau anhygoel, a fydd yn gwneud anrhegion perffaith i ffrindiau a theulu. Bydd gostyngiadau sylweddol ar gael am gyfnod cyfyngedig ar nifer o lyfrau Cymraeg a Saesneg i oedolion a phlant.
 
Rhagor
Gweinidog yn Lansio Stori Sydyn
Cafodd y llyfrau diweddaraf yn y gyfres Stori Sydyn  eu lansio gan Leighton Andrews, y Gweinidog dros Addysg, yn y Senedd, Bae Caerdydd, ddydd Iau 10 Chwefror 2011.
 
Rhagor
Llongau Tir Sych
Mae Gwasg Carreg Gwalch wedi lansio'r gyfrol ddiweddaraf yn y gyfres Syniad Da, am fusnesau Cymru, sef Llongau Tir Sych, hanes y cwmni bysys o Bwllheli, Caelloi.
 
Rhagor
Dai Smith ar Radio 4
Bu'r hanesydd, Dai Smith, yn trafod ei gyfrol sy'n olrthain hanes de Cymru, In the Frame  (Parthian) ar y rhaglen 'Start the Week' ar Radio 4, ddydd Llun 17 Ionawr. 
 
Rhagor
Lansio Gwefan Gwales.com ar ei Newydd Wedd
Mae fersiwn newydd o wefan y Cyngor Llyfrau,gwales.comwedi mynd yn fyw gan gynnig gwasanaeth gwell i’r cwsmeriaid. Gyda thros 12,000 o ddefnyddwyr cofrestredig, mae gwefan Gwales wedi datblygu’n brif ffynhonnell gwybodaeth am lyfrau o Gymru,â’r gallu i archebu ar-lein hefyd yn rhan o’r gwasanaeth.
 
Rhagor
Teleri Bevan yn Llambed
Bu Teleri Bevan yn llofnodi copïau o'i chyfrol The Ladies of Blaenwern  (Y Lolfa) yn Siop y Smotyn Du, Llanbedr Pont Steffan, ddydd Sadwrn 11 Rhagfyr, ac yna yn Waterstone's, Aberystwyth ar y diwrnod canlynol.
 
Rhagor
Lansio Nofel Gareth F. Williams
Cynhaliwyd cyfarfod i ddathlu cyhoeddi nofel ddiweddaraf Gareth F. Williams, Creigiau Aberdaron  (Gwasg Gwynedd) yng Nglwb Pêl-droed Porthmadog, nos Wener, 3 Rhagfyr.
 
Rhagor
Lansio Dau Lyfr
Fe wnaeth Y Lolfa yn lansio 100 o Ganeuon Pop  a Pwy Faga Ddefed?  Nos Wener, 03 Rhagfyr, ym Mhlas Antaron, Penparcau, Aberystwyth yng nghwmni Caryl Parry Jones, Bois y Fro ac Ifan Gruffydd.
 
Rhagor
Lansio Cymeriadau Maldwyn
Cynhaliwyd noson lansio Cymeriadau Maldwyn  (Gwasg Gwynedd) yng Nghanolfan y Banw, Llangadfan, Nos Fercher, 01 Rhagfyr.
 
Rhagor
Junior Scrabble ar gael yn Gymraeg
Yn dilyn ymddangosiad y gêm geiriau boblogaidd Scrabble yn Gymraeg  yn 2005, mae Junior Scrabble yn Gymraeg  bellach ar gael mewn pryd ar gyfer y Nadolig.
 
Rhagor
Alun Wyn Bevan yn Llofnodi Copïau
Fe wnaeth Alun Wyn Bevan lofnodi copïau o'i gyfrol Welsh Rugby Captains  (Gomer) yng Nghaerdydd, Casnewydd a'r Fenni, ddydd Sadwrn 27 Tachwedd.
 
Rhagor
Goronwy yn Siop y Pentan
Bu Goronwy Evans yn llofnodi copïau o'i gyfrol Hiwmor Pregethwr  (Y Lolfa) fore Mercher, 24 Tachwedd yn Siop y Pentan, Caefyrddin.
 
Rhagor
Matthew Rhys ar Daith
Ar 23 a 24 Tachwedd bydd yr actor Matthew Rhys yn cynnal taith o gwmpas siopau Gorllewin Cymru i hyrwyddo Patagonia (Gomer), hanes ei daith ar gefn ceffyl o Ddyffryn Camwy i'r Andes.
 
Rhagor
Dewi Prysor yn Lladd Duw
Lansiwyd nofel newydd Dewi Prysor, Lladd Duw  (Y Lolfa) yn Nhafarn y Ring, Llanfrothen nos Iau, 18 Tachwedd.
 
Rhagor
Simon Thirsk ar Restr Fer Costa
Mae nofel Simon Thirsk, Not Quite White  (Gomer) ar restr fer Gwobrau Costa am nofel gyntaf.
 
Rhagor
Lewsyn Lwcus, Jesse James a Shakespeare
Mewn llyfr newydd yng nghyfres boblogaidd Lewsyn Lwcus  (Dalen), rhoi terfyn ar fisdimanars Yr Herwr Jesse James  a’i giwed yw gorchwyl y cowboi chwim a’i geffyl ffyddlon, Llamri Llon.
 
Rhagor
Lansio Cyfrol Hugh Griffith
Lansiwyd cofiant Hywel Gwynfryn i Hugh Griffith  (Gwasg Gomer) yn Oriel Môn, Llangefni, nos Lun 15 Tachwedd.
 
Rhagor
Cyhoeddi Nofel Gwen Pritchard Jones
Nos Wener, 12 Tachwedd fe wnaeth Gwen Pritchard Jones lansio'i nofel Pietà  (Gwasg y Bwthyn) yng Nghanolfan Bro Llanwnda.
 
Rhagor
Nofel i Blant gan Brian John
Cyhoeddwyd nofel gyntaf Brian John i blant,The Strange Affair of the Ethiopian Treasure Chest(Greencroft Books),  ddydd Sadwrn, 13 Tachwedd rhwng yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol, Trefdraeth, Sir Benfro.
 
Rhagor
Lansio cyfrol Dai Smith
Fe wnaeth yr hanesydd Dai Smith lansio'i gyfrol sy'n olrthain hanes de Cymru, In the Frame  (Parthian) yng Nghanolfan Richard Burton, Prifysgol Abertawe,  nos Iau, 11 Tachwedd.
 
Rhagor
Lansiad ym Maentwrog
Fe wnaeth Gwasg Gwynedd ddathlu cyhoeddi'r gyfrol  Nain/Mam-gu  nos Fawrth, 9 Tachwedd, yng Ngwesty'r Oakeley, Maentwrog.
 
Rhagor
Cyfrol Newydd Bethan Gwanas
Bu Bethan Gwanas yn llofnodi copïau o'i chyfrol Yn Ôl i Gbara  (Gwasg Carreg Gwalch) pnawn Sadwrn, 6 Tachwedd yn Siop y Felin, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd.
 
Rhagor
Lansio Cyfrol Ned
Lansiwyd hunangofiant Ned Thomas, Bydoedd (Y Lolfa) nos Iau, 4 Tachwedd, am 7.00 yr hwyr yn yr Orendy, Aberystwyth.
 
Rhagor
Lansio Cyfrol Felix Aubel
Fe wnaeth Felix Aubel lansio'i hunangofiant Fy Ffordd fy Hunan  (Gwasg Carreg Gwalch) yn Festri Capel Peniel, Aberaeron, nos Iau, 4 Tachwedd.
 
Rhagor
Lansio yn Llyfrgell Wrecsam

Cafodd nofel newydd Bethan Darwin, Two Times Twenty  (Honno) ei lansio nos Fercher 03 Tachwedd, yn Llyfrgell Wrecsam.

 
Rhagor
Lansiad Si Bêi
Cynhaliwyd cyfarfod lansio nofel ddoniol Geraint V. Jones,  Si Bêi - Helyntion Wili Bach Saer  yn Neuadd y WI, Blaenau Ffestiniog, nos Lun 25 Hydref.
 
Rhagor
Tintin yn Teithio o’r Llawr i’r Lleuad
Mae addasu’r gyfrol ddiweddaraf o gyfres straeon stribed Tintin wedi gwireddu breuddwyd i Dafydd Jones.
 
Rhagor
O Lwyfan i Lwyfan
Cynhaliwyd cyfarfod lansio hunangofiant Peter Hughes Griffiths,  O Lwyfan i Lwyfan  yn Neuadd San Pedr, Caerfyrddin, nos Iau 21 Hydref.
 
Rhagor
Lansio Cyfrol Owen Money
Lansiwyd hunangofiant Owen Money, Money Talks  (Y Lolfa) nos Wener 15 Hydref yn yr High Tide Inn, Porthcawl.
 
Rhagor
Mavis Nicholson yng Ngas-gwent
Bu Mavis Nicholson yn y Drill Hall, Cas-gwent, nos Iau, 14 Hydref, yn llofnodi copïau o'r gyfrol What Did You Do in the War, Mummy?  (Seren).
 
Rhagor
Cwm Tecaf y Cymoedd
Bu'r awdur David Williams yn lansio'r gyfrol Y Cwm Tecaf  (Gwasg Gomer) yng Nghanolfan Gymdeithasol Golan, nos Fercher 13 Hydref.
 
Rhagor
Lansiad yng Nghanolfan y Mileniwm
Fe wnaeth Romy Wood lansio'i nofel newydd Bamboo Grove  (Alcemi) nos Wener 6 Hydref yng Nghanolfan y Mileniwm, Bae Caerdydd.
 
Rhagor
Lansio Ar Fôr Tymhestlog
Fe wnaeth Gwasg Carreg Gwalch lansio cyfrol Elin Haf, Ar Fôr Tymhestlog  yn Ysgol Y Parc, Y Bala nos Fercher 6 Hydref.
 
Rhagor
Cyhoeddi Hunangofiant Darlledwr
Bu John Meredith yn llofnodi copïau o'i hunangofiant Yr Hwn Ydwyf  ddydd Sadwrn 2 Hydref, yn Siop y Pentan, Caerfyrddin a siop T-Hwnt.
 
Rhagor
Gwobr Aur Pur i Eigra
Bu llyfrgelloedd ar draws Gogledd Cymru eto eleni yn rhedeg y cynllun Aur Pur/Pure Gold  i gyflwyno llyfrau da i ddarllenwyr. Yr enillwyr eleni yw Eigra Lewis Roberts am ei llyfr Hi a Fi  (Gwasg Gomer) a Bethan Darwin am ei llyfr Back Home  (Honno)
 
Rhagor
Julian Ruck ar Daith
Yn ystod Medi a Hydref bydd yr awdur Julian Ruck ar daith o gwmpas siopau llyfrau Cymru i lofnodi copïau o'i nofel An Equal Judge  (Gwasg Dinefwr)
 
Rhagor
Lansio Cerddi Dic yr Hendre
Fe wnaeth Gwasg Gomer lansio'r gyfrol Cerddi Dic yr Hendre - Detholiad o Farddoniaeth Dic Jones  yn Neuadd y Dref, Aberteifi, nos Wener 17 Medi.
 
Rhagor
Nofel Tony Bianchi ar Restr Hir Gwobr Portico
Dewiswyd nofel Tony Bianchi, Bumping  (Alcemi) ar restr hir gwobr Portico ar gyfer 2010. Cyflwynir y wobr i weithiau syddâ chysylltiad a gogledd Lloegr.
 
Rhagor
Awduron Ifanc ar Daith
Mae Parthian Books wedi lansio cyfres o nofelau newydd gan yr awduron ifanc Tyler Keevil,  J.P. Smythe,  Will Gritten  a Susie Wild o dan yr enw 'Bright Young Things' gan gychwyn yn Waterstone's Caerdydd nos Iau 16 Medi.
 
Rhagor
Medal Ryddiaith 2010
Enillydd y Fedal Ryddiaith 2010 yw Jerry Hunter am ei nofel, Gwenddydd.
 
Rhagor
Gwobr Goffa Daniel Owen 2010
Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2010 yw Grace Roberts am ei nofel, Adenydd Glöyn Byw.
 
Rhagor
Ail-lansio Gwales
Lansiwyd gwefan Gwales.com ar ei newydd wedd. Hyderwn y byddwch yn mwynhau defnyddio'r wefan newydd.
 
Rhagor
Rhestr Fer Gwobr Forward
Mae cyfrol Abegail Morley, How to Pour Madness into a Teacup  (Cinnamon Press) wedi ei dewis ar Restr Fer Gwobr Forward ar gyfer casgliadau cyntaf o farddoniaeth.
 
Rhagor
Lansio Cyfrol Russell Jones
Fe wnaeth Russell Jones lansio ei hunangofiant, Gwyrdd Fy Myd  (Gwasg Gwynedd) yn Galeri, Caernarfon, nos Wener, 16 Gorffennaf.
 
Rhagor
Elenydd - Hen Berfeddwlad Gymreig
Lansiodd Anthony Griffiths ei gyfrol Elenydd - Hen Berfeddwlad Gymreig  (Gwasg Carreg Gwalch) yn Amgueddfa Ceredigion nos Wener, 9 Gorffennaf.
 
Rhagor
Ailgyhoeddi Nofel
Mae Parthian wedi ailgyhoeddi nofel Stan Barstow, A Kind of Loving,  a ymddangosodd gyntaf ym 1960, i gyd-fyndâ darllediad o'r gwaith ar Woman's Hour  o ddydd Llun, 12 Gorfennaf ymlaen.
 
Rhagor
Cyhoeddi Enillwyr Llyfr y Flwyddyn 2010
Mewn seremoni fawreddog, a drefnwyd gan Academi, nos Fercher, 30 Mehefin 2010 yng Ngwesty Dewi Sant, Bae Caerdydd, cyflwynodd y Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones, siec o £10,000 i’r awdur John Davies am ei gyfrol Cymru: Y 100 lle i’w gweld cyn marw (Y Lolfa) a wobrwywyd yn Llyfr y Flwyddyn 2010. Yr enillydd yn Saesneg yw Philip Grossam ei gyfrol I Spy Pinhole Eye (Cinnamon).
 
Rhagor
Tri Chwmni a Thair Stori Fusnes
Gwlad y gân, rygbi a chynghanedd – anaml iawn mae Cymru’n cael ei gweld fel gwlad ac iddi gymuned fusnes llwyddiannus. Ac eto, ar hyd ac ar led y wlad mae unigolion yn mentro ac yn creu bywoliaeth i’w hunain trwy redeg cwmnïau preifat.  Mae Syniad  Da,  cyfres newydd o lyfrau gan Wasg Carreg Gwalch, yn adrodd storïau busnesau llwyddiannus yng nghefn gwlad Cymru yn y gobaith o gynnig ysbrydoliaeth i entrepreneuriaid y dyfodol.
 
Rhagor
Nofelwyr Ifanc yn cipio Gwobrau Tir na n-Og 2010
Cyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru enwau enillwyr gwobrau Cymraeg Tir na n-Og o lwyfan Eisteddfod yr Urdd. Cyflwynir y gwobrau am y llyfrau gorau i blant a phobl ifainc gan Gyngor Llyfrau Cymru. Noddir y gwobrau o£1,000 yr un gan CILIP Cymru (Sefydliad Siartredig Llyfrgellwyr a Gweithwyr Gwybodaeth) a Chyngor Llyfrau Cymru ac fe’u cyflwynwyd i’r awduron mewn seremoni arbennig ar lwyfan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Ceredigion.
 
Rhagor
O Ddyffryn Aeron i'r Ddinas
Nid nepell o faes Eisteddfod yr Urdd yng Ngheredigon y magwyd yr actor a'r awdur, Meilyr Siôn.Ond parc yn y ddinas nid cefn gwlad Cymru yw cefndir Cyfres Parc Deri ac mae’r ail deitl, Pryderi Mewn Picil,  newydd ei gyhoeddi.
 
Rhagor
Lansio yn Eisteddfod yr Urdd
Ddydd Mercher, 2 Mehefin, fe wnaeth CAA (Canolfan Astudiaethau Addysg), lansio pedair nofel dditectif newydd sbon ar gyfer darllenwyr yn eu harddegau cynnar. Bydd Lois Cernyw, un o gyflwynwyr Stwnsh!  ar S4C, yn cyflwyno yn y digwyddiad.
 
Rhagor
Ymlaen â'r Sioe
Ceredigion yw'r sir sy'n noddi'r Sioe Fawr yn Llanelwedd yn 2010 ac mae dau o awduron y Sir wedi cyhoeddi Ymlaen â'r Sioe/On with the Show  (Gomer) i dalu teyrnged i brif enillwyr y sioe sy'n hanu o'r sir.
 
Rhagor
Gŵyl y Gelli 2010
Yng Ngŵyl y Gelli, 27 Mai - 6 Mehefin 2010, bydd Cyngor Llyfrau Cymru yn rhannu stondin gyda’i phartneriaid yr Academi, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, a Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Trefnir rhaglen o weithgareddau  mewn cydweithrediad â chyhoeddwyr Cymru.

 
Rhagor
Golygydd Newydd i Planet
Mae Bwrdd y cylchgrawn Planet  yn falch iawn i gyhoeddi taw Dr Jasmine Donahaye fydd yn golygu Planet o 1 Hydref ymlaen.
 
Rhagor
Gwobr Saesneg Tir na n-Og 2010
Cyhoeddodd y Cyngor Llyfrau enw enillydd gwobr Saesneg Tir na n-Og 2010, gwobr sy’n cydnabod safon arbennig llyfrau gyda chefndir Cymreig dilys i blant a phobl ifanc.
 
Rhagor
Lansiad Llyfr Llwyd Owen
Cynhaliwyd lansiad nofel newydd Llwyd Owen, Faith, Hope and Love  (Alcemi) yng nghaffi/bar Y Gwdihw, Guildford Crescent, Caerdydd, nos Iau 13 Mai, gyda cherddoriaeth fyw gan The Gentle Good a The Garden of Edam.
 
Rhagor
Addasu Nofel ar Gyfer y Llwyfan yn India
Mae Mrs D’Silva’s Detective Instincts and the Shaitan of Calcutta  (Parthian), nofel gyntaf Glen Peters, i'w haddasu ar gyfer y llwyfan mewn partneriaith â chwmni Tin Can o ddinas Kolkata, gyda chymorth y Cyngor Prydeinig.
 
Rhagor
Cwpan y Byd yn Gymraeg
Am y tro cyntaf erioed eleni mi fydd darllenwyr Cymraeg yn gallu paratoi ar gyfer Cwpan y Byd gyda llyfr gwreiddiol sydd mor ddeniadol ag unrhyw beth a geir yn Saesneg. Cyhoeddwyd Cwpan y Byd 2010  (Gwyn Jenkins) gan Y Lolfa yn yr ŵyl Fedwen Lyfrau ar 1 Mai.
 
Rhagor
Llofruddiaeth yn Dilyn Codi Fferm Wynt
Y cenfigen a’r ffraeo yn dilyn codi fferm wynt yw cefndir nofel Geraint Evans a gyhoeddir gan y Lolfa.  Cynhaliwyd lansiad Llafnau  nos Iau, 29 Ebrill yn Llety Parc Aberystwyth.
 
Rhagor
Y Graig Mor Gadarn ag Erioed?
Nos Wener 23 Ebrill yn nhafarn yr Eryrod Llanuwchllyn, lansiwyd Y Graig  (Y Lolfa), nofel gyntaf yr awdures o Lanuwchllyn, Haf Llewelyn.
 
Rhagor
Llyfr y Flwyddyn 2010
Mae'r Academi wedi cyhoeddi  Rhestr Hir Llyfr y Flwyddyn  2010.
 
Rhagor
Lansiad yng Nghaerdydd
Cynhaliwyd lansiad Precious Cargo  gan Peter Luther, Ddydd Gwener 16 Ebrill yn Waterstone’s Caerdydd ac yna yn Barocco, 12 Stryd Wharton, Caerdydd.
 
Rhagor
Enillwyr y Gystadleuaeth Darllen Difyr 10
Y ddau lyfr buddugol a ddewiswyd gan ddarllenwyr Glyn-nedd yw Dial M for Merthyr  gan Rachel Trezise ac Y Llyfrgell  gan Fflur Dafydd. Derbyniodd yr awduron eu gwobrau gan y seren leol, Max Boyce, sydd wedi cefnogi'r ymgyrch.
 
Rhagor
Lansio Cyfrol Cyn Aelod Seneddol
Lansiwyd hunangofiant y cyn Aelod Seneddol Betty Williams, O Ben Bryn i Dŷ'r Cyffredin  (Gwasg y Bwthyn) mewn seremoni ym Mhen-y-groes.
 
Rhagor
Lansio Llyfr Wyn Mel
Cynhaliwyd noson lansio Wyn Mel - Y Fi a Mr Urdd a'r Cwmni Da  (Y Lolfa) yng ngwesty'r Marine, Aberystwyth nos Iau 25 Mawrth.
 
Rhagor
Noson yng Nghwmni Angharad Price
Nos Fercher 24 Mawrth roedd Angharad Price yn trafod The Life of Rebecca Jones/O! Tyn y Gorchudd  (Gwasg Gomer) ym Mhalas Print Pendref, Bangor, yng nghwmni Lloyd Jones.
 
Rhagor
Enillwyr Gwobrau'r Diwydiant Cyhoeddi
Cyhoeddwyd rhestr enillwyr Gwobrau’r Diwydiant Cyhoeddi  gan Gyngor Llyfrau Cymru mewn seremoni arbennig a gynhaliwyd yn Aberystwyth ym mhresenoldeb Alun Ffred Jones AC, y Gweinidog dros Dreftadaeth.
 
Rhagor
Gwerthiant Cyfres Angel Mountain yn cyrraedd 50,000
Cyhoeddodd Greencroft Books, Sir Benfro fod gwerthiant cyfres Angel Mountain,  gan yr awdur Brian John, bellach wedi cyrraedd 50,000 o gopïau.
 
Rhagor
Lansio Llyfr Stevie Davies yn Abertawe
Canolfan Dylan Thomas oedd lleoliad lansiad nofel newydd Stevie Davies, Into Suez  (Parthian) nos Fawrth 9 Mawrth.
 
Rhagor
Diwrnod y Llyfr
Dydd Iau 4 Mawrth oedd Diwrnod y Llyfr,  sef y dathliad blynyddol mwyaf o lyfrau a darllen i’w gynnal yn y Deyrnas Gyfunol ac Iwerddon. Dyma’r trydydd tro ar ddeg i’r dathliad gael ei gynnal yng Nghymru, ac mae’n mynd o nerth i nerth bob blwyddyn.
 
Rhagor
Caernarfon, Lleoliad Caersaint
Ei chariad tuag at dref Caernarfon a ysbrydolodd yr awdur Angharad Price i ysgrifennu ei nofel newydd, Caersaint  (Y Lolfa). Bydd y gyfrol yn cael ei lansio mewn noson arbennig yn nhafarn yr Anglesey yng Nghaernarfon nos Iau, 4 Mawrth am 7 yr hwyr.
 
Rhagor
Lansio 'Wythnos Llyfr yn Anrheg 2010'
Cynhelir Wythnos Llyfr yn Anrheg 2010 rhwng dydd Sadwrn 27 Chwefror a dydd Sadwrn 6 Mawrth.
 
Rhagor
Stori Sydyn
Wythnos Stori Sydyn  22-27 Chwefror 2010.
 
Rhagor
Lansio Cyfrol Wil Sam
Fe wnaeth Gwasg Carreg Gwalch lansio cyfrol deyrnged i'r dramodydd W.S. Jones,  Wil Sam - Y Dyn Theatr  yn Neuadd Dwyfor, Pwllheli nos Iau 25 Chwefror.
 
Rhagor
Phil Gross yn Darllen ei Waith
Bu Philip Gross yn Neuadd JP Bangor nos Lun 15 Chwefror yn darllen darnau o I Spy Pinhole Eye  (Cinammon).
 
Rhagor
Aur Pur yn Llyfrgelloedd Wrecsam
Mae llyfrgelloedd ar hyd a lled Gogledd Cymru wedi lansio hyrwyddiad darllen mewn partneriaeth gyda cholegau AB/AU lleol i gyflwyno darllenwyr i’r llyfrau gwerth eu darllen sydd ar gael mewn llyfrgelloedd. Yn ei drydedd flwyddyn estynnwyd yr hyrwyddiad sy’n cael ei alw’n Aur Pur / Pure Gold i gyrraedd darllenwyr mewn llyfrgelloedd AB/AU.
 
Rhagor
Caneuon y Chwe Gwlad
Cyhoeddwyd llyfr o ganeuon rygbi,  The Six Nations Rugby Songbook  (Y Lolfa) i gyd-fynd â dechrau pencampwriaeth y chwe gwlad.
 
Rhagor
Canolfan Dylan Thomas
Roedd Margaret Redfern yn ymddangos yng Nghanolfan Dylan Thomas, Abertawe nos Iau 4 Chwefror yn trafod ei nofel Flint  (Honno).
 
Rhagor
Lansio Cyfrol o Storïau Byrion
Fe wnaeth Honno lansio'r gyfrol Cut on the Bias  yn Siop Lyfrau Canolfan Celfyddydau Aberystwyth, nos Iau 21 Ionawr. Fe wnaeth y gyflwynwraig radio, Nicola Heywood-Thomas, ddisgrifio'r profiad o ddarllen y storïau fel 'gwell na siopa'.
 
Rhagor
Nigel Owens ar Frig y Gwerthwyr Gorau
Y llyfr Saesneg a werthodd orau trwy Ganolfan Ddosbarthu Cyngor Llyfrau Cymru dros gyfnod y Nadolig oedd hunangofiant Nigel Owens, Half-time  (Y Lolfa).
 
Rhagor
Wyneb Newydd i ‘Wythnos Llyfr yn Anrheg 2010’
Cyflwynwraig BBC Cymru Wales, Lucy Owen, fydd yn arwain yr ymgyrch ddarllen,  'Wythnos Llyfr yn Anrheg'  yn 2010.
 
Rhagor
Cyfweliad gyda Roy Noble
Fe wnaeth Kerry a Jill Thomas ymddangos ar raglen Roy Noble ar Radio Wales ddydd Calan yn trafod eu llyfr Kedrig's Challenge.
 
Rhagor
Jon Gower yn Llofnodi ei Lyfr Newydd
Yr oedd Jon Gower yn llofnodi copïau o Real Llanelli  (Seren) ddydd Sadwrn 12 Rhagfyr,  yn Llyfrau'r Ddraig, Llanelli a WH Smith Trostre.
 
Rhagor
Llofnodi yn yr Eglwys Newydd
Prynhawn Sadwrn 12 Rhagfyr fe fu'r awdur Geraint Lewis yn llofnodi copïau o'i nofel newydd Haf o Hyd (Carreg Gwalch) yn Siop y Felin, yr Eglws Newydd.
 
Rhagor
Dwy Awdures ym Mhalas Print
Fe fu Eigra Lewis Roberts yn trafod ei nofel newydd Hi a Fi (Gwasg Gomer) nos Iau 10 Tachwedd ym Mhalas Print, Caernarfon. Ar yr un noson roedd Sian Owen yn trafod ei chyfrol Mân Esgyrn.
 
Rhagor
Mwy o'r Hogan Horni
Fe wnaeth Menna Medi lansio'i chyfrol Hogan Horni Isio Mwy  (Gwasg Gomer) yn y Llew Du, Tal-y-bont nos Wener 4 Rhagfyr.
 
Rhagor
Llofnodi yn y Ffair Aeaf
Roedd Steve Dubé yn llofnodi copïau o'i lyfr newydd Welsh Farming Life  (Gwasg Gomer) yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd ddydd Mawrth 1 Rhagfyr.
 
Rhagor
Lansio Nofel Newydd Caryl
Roedd Caryl Lewis yn lansio'i nofel newydd, Naw Mis  (Y Lolfa) yn siop Inc, Aberystwyth nos Fercher 2 Rhagfyr.
 
Rhagor
Atgofion Plentyndod
Atgofion Alun Trevor o'i blentyndod, The Songbird is Singing  (Parthian) yw llyfr Saesneg y mis ar gyfer mis Rhagfyr.
 
Rhagor
Mwy am Nigel Owens yn ei Hunangofiant Saesneg
Bu Nigel Owens yn llofnodi copïau o'i lyfr, Half Time  (Y Lolfa) yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd ddydd Llun 30 Tachwedd.
 
Rhagor
Alun Wyn Bevan ar Daith
Fe wnaeth Alun Wyn Bevan lofnodi copïau o'i gyfrol newydd Rugby's Best of the Best  (Gomer) ddydd Sadwrn 28 Tachwedd, yn Waterstone's Abertawe yng nghwmni Robert Jones, Paul Thorburn, Elgan Rees a Clive Norling.
 
Rhagor
Mark Aizlewood yn Adrodd ei Hanes
Roedd y pêl-droediwr, Mark Aizlewood, yn lansio'i hunangofiant Amddiffyn fy Hun  (Gwasg Gomer) yng nghlwb Pêl-droed Caerfyrddin, nos Iau 26 Tachwedd.
 
Rhagor
Lansio Cyfrol Hafina Clwyd
Canolfan Crefft Rhuthin oedd lleoliad lansiad cyfrol newydd Hafina Clwyd, Prynu Lein Ddillad  (Gwasg Carreg Gwalch), nos Fercher 25 Tachwedd am.
 
Rhagor
Y 100 Lle i'w Gweld Cyn Marw
Roedd lansiad Cymru: Y 100 Lle i’w Gweld Cyn Marw  (Y Lolfa) gan John Davies a Marian Delyth yn Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth nos Iau y 26ain o Dachwedd.
 
Rhagor
Lansio Llyfr Yogi yn Y Bala
Cafodd  Yogi - Hunangofiant Brian Davies  (Y Lolfa) ei lansio ym Mhlas Coch, Y Bala nos Fercher 25 Tachwedd.
 
Rhagor
Lansio Hunangofiant Wyn Lodwick
Roedd y clarinetydd, Wyn Lodwick, yn llofnodi copïau o'i hunangofiant Wyn a'i Fyd  (Gwasg Carreg Gwalch) yn Llyfrau'r Ddraig, Llanelli nos Fercher 25 Tachwedd.
 
Rhagor
Derek Brockway ar Daith
Bu Derek Brockway yn llofnodi copïau o'i gyfrol newydd i blant Sblash gyda Fflap a Seren  (Gomer) ddydd Sadwrn 21 Tachwedd yn Hwlffordd, Caerfyrddin a Llanelli
 
Rhagor
Lansio Cyfrol Newydd Simon Weston
Fe wnaeth Simon Weston lofnodi copïau o'i gyfrol newydd i blant Nelson to the Rescue  (Pont) yn Chepstow Bookshop, Casgwent ddydd Sadwrn 21 Tachwedd.
 
Rhagor
Hunangofiant Arfon Haines Davies
Cafodd hunangofiant y darlledwr Arfon Haines Davies, Mab y Mans  (Y Lolfa) ei lansio yn Y Mochyn Du, Caerdydd nos Iau 19 Tachwedd.
 
Rhagor
Lansiad yng Nghanolfan y Mileniwm
Fe wnaeth Gareth Lloyd James lansio'i nofel newydd i blant, Dirgelwch Gwersyll Caerdydd  (Gwasg Gomer) yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd, nos Iau 19 Tachwedd.
 
Rhagor
Hunangofiant Pêl-droediwr
Fe'ch gwahoddir i lansiad hunangofiant y pêl-droediwr Malcolm Allen,  yng Nghlwb Pêl-droed, Caernarfon nos Wener 20 Tachwedd am 7.30 o'r gloch.
 
Rhagor
Lansiad yn Amlwch
Lansiodd Siân Owen ei chyfrol Mân Esgyrn  (Gwasg Gomer) yng Nghaffi'r Llofft Hwyliau, Amlwch, nos Fawrth 10 Tachwedd.
 
Rhagor
Lansiad ym Mhontypridd
Fe wnaeth yr awdur John Evans lansio'i gyfrol The Acid Real  (Underground Press) yng nghlwb Y Bont, Pontypridd, nos Sul 8 Tachwedd.
 
Rhagor
Lansio Cyfrol Stuart Cable
Mae Gwasg Prifysgol Cymru wedi lansio cofiant Stuart Cable From Cwmaman to the Stereophonics and Beyond.
 
Rhagor
Lansiad ar Drothwy'r Gêm Fawr
Ar drothwy'r gêm fawr rhwng Cymru a Seland Newydd fe wnaeth Gwasg Carreg Gwalch lansio Canu Clod y Campau: Detholiad o Farddoniaeth y Maes Chwarae  ar Lwyfan Glanfa, Canolfan Mileniwm Cymru.
 
Rhagor
Lansio Nofel Newydd Llwyd Owen
Fe wnaeth Llwyd Owen lansio'i nofel newydd Mr Blaidd  (Y Lolfa) yng nghwmni Alun Tan Lan am nos Wener 30 Hydref ym Mhalas Print, Caernarfon.
 
Rhagor
Atgofion Dave Datblygu
Mae un o eiconau pennaf y byd roc Cymraeg, David R. Edwards, sydd wedi bod yn dioddef o alcoholiaeth a phroblemau meddyliol, wedi troi at ysgrifennu i ddelio â’i sefyllfa, ac wedi cyhoeddi ei hunangofiant, Atgofion Hen Wanc  (Y Lolfa).
 
Rhagor
Sali Mali'n 40 Oed
Mae Sali Mali, un o gymeriadau mwyaf hoffus Cymru, yn dathlu’r deugain eleni, ac mae Gwasg Gomer wedi cyhoeddi dau lyfr bwrdd dwyieithog newydd sef Gwyliau Sali Mali  a  Nadolig Sali Mali  i ddathlu'r achlysur.
 
Rhagor
Cystadleuaeth Natur Cymru
Mae'r cylchgrawn Natur Cymru  yn  cynnal cystadleuaeth i ysgrifenwyr gyda gwobr gwerth £500 a noddir gan WWF Cymru.
 
Rhagor
Golygydd New Welsh Review yn Abertawe
Roedd Kathryn Gray, golygydd New Welsh Review  yn sgwrsio â Stevie Davies yng Ngŵyl Dylan Thomas, Abertawe ar 29 Hydref.
 
Rhagor
Catrin Beard yn Holi Tri awdur
Bydd Catrin Beard yn holi’r awduron Siân Melangell Dafydd, Aled Islwyn a Manon Rhys am eu cyfrolau diweddar, Y Trydydd Peth,  Milwr Bychan Nesta  a Cornel Aur  am 7.30 o'r gloch Nos Iau, 22 Hydref yn Neuadd Llanofer, Treganna, Caerdydd.
 
Rhagor
Lansio Hunangofiant Mr Abertawe
Nos Fawrth 13 Hydref fe wnaeth Y Lolfa lansio hunangofiant Mel Nurse, Mr Swansea.
 
Rhagor
Dathlu Ysgrifennu o Ferthyr
Mae'r Academi a Parthian, cyhoeddwyr y gyfres Library of Wales,  yn trefnu diwrnod ar y cyd ym Merthyr Tudful ddydd Sadwrn 17 Hydref i ddathlu ymddangosiad y  teitlau diweddaraf yn y gyfres.
 
Rhagor
Lansio Llyfr ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl
Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi cefnogi lansio cyfrol a wnaeth ymddangos i gyd-fynd â Diwrnod Iechyd Meddwl. CyhoeddwydFootsteps Without Prints  (Iconau) ddydd Iau 8 Hydref yn y Thomas Arms, Llanelli.
 
Rhagor
Hyrwyddo Mewn Llyfrgelloedd
Dewiswyd Twenty Thousand Saints  (Alcemi) gan Fflur Dafydd ar gyfer ei hyrwyddo fel rhan o The People’s Book Prize, mewn llyfrgelloedd ledled Prydain yn ystod mis Hydref.
 
Rhagor
Lliwiau'n Annog Plant i Fwyta'n Iach
Gwasg Gomer yn cyhoeddi llyfr, Bwyta'r Enfys, i annog plant i fwyta'n iach.
 
Rhagor
Lansio Llyfr Jôcs yn Abertawe
Fe'ch gwahoddir i lansiad Vicar Joe's Religious Joke Book  (Y Lolfa) gan Kevin Johns a Peter Read yng Nghanolfan Dylan Thomas, Abertawe am 7.30 nos Iau 1 Hydref.
 
Rhagor
Taith gan Feirdd Parthian
Yn ystod mis Hydref bydd dau o feirdd Parthian ar daith i lansio eu cyfrolau newydd, sef Being the Famous Ones  (Jeni Williams) a Singing Bass  (Landeg White).
 
Rhagor
Noson yng nghwmni Siân Melangell Dafydd
Fe wnaeth Gwion Hallam holi Siân Melangell Dafydd, Enillydd y Fedal Ryddiaith 2009  a Manon Rhys, Beirniad y Fedal Ryddiaith 2009 Nos Iau, 17 Medi 2009, yn Palas Print, Caernarfon.
 
Rhagor
Lansio Nofel Newydd Catrin Dafydd
Lansiwyd nofel newydd Catrin Dafydd, Y Tiwniwr Piano  Nos Iau, 17 Medi 2009 yn Nhafarn y Cornwall, Grangetown, Caerdydd.
 
Rhagor
Lansiad
Lansiwyd  The Schoolboy,  Cinnamon Press  (Holly Howitt)  nos Fawrth 15 Medi, yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd.
 
Rhagor
Enwau Cymraeg i Blant
Y Lolfa yn gwahodd awgrymiadau ar gyfer argraffiad newydd Enwau Cymraeg i Blant.
 
Rhagor
Dai Country yn y Western Mail
Cyhoeddir Dai Country  yng Nghyfres Library of Wales (Parthian), ond mae modd darllen rhannau o'r gyfrol ar hyn o bryd yn y Western Mail.
 
Rhagor
Medal Ryddiaith 2009
Enillydd y Fedal Ryddiaith 2009 yw Siân Melangell Dafydd am ei nofel, Y Trydydd Peth.

 
Rhagor
Gwobr Goffa Daniel Owen 2009
Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2009 yw Fflur Dafydd am ei nofel, Y Llyfrgell.
 
Rhagor
Dysgu Cymraeg er mwyn cael cwrw am ddim
Cyhoeddir stori Chris Cope, Americanwr sydd wedi mynd ati'n frwdfrydig i ddysgu'r Gymraeg ar hap ar ôl gweld cyfeiriad at yr iaith ar y we, gan Wasg Gomer. Lansir Cwrw am Ddim  ar Faes yr Eisteddfod - a cheir cwrw am ddim i bawb sy'n prynu'r gyfrol.
 
Rhagor
Hunangofiant
Fel rhan o Ŵyl y Glaniad, lansiwyd hunangofiant Elvey MacDonald  (Y Lolfa) yn festri’r Tabernacl, Aberteifi, brynhawn Sadwrn, 25 Gorffennaf.

 
Rhagor
Llyfr Newydd i Ddysgwyr
'Dw i’n byw yn Awstralia a dw i’n dysgu Cymraeg. Beth am ymarfer Cymraeg gyda e-ffrind?’ Dyna eiriau mewn hysbyseb papur newydd ar dudalen flaen E-ffrindiau  gan Lois Arnold, llyfr newydd i ddysgwyr a gyhoeddir gan Wasg Gomer.
 
Rhagor
Cyhoeddi Cyfrol i Gofio Cynhyrchydd Chwaraeon Dawnus
Nos Wener 10 Gorffennaf, yn Y Morlan, Aberystwyth fe wnaeth Y Lolfa lansio cyfrol i gofio Tomos Owen,  cynhyrchydd chwaraeon disglair gyda’r BBC, a fu farw yn 30 oed yn dilyn brwydr ddewr yn erbyn leukaemia.
 
Rhagor
Cricedwyr Awstralia yng Nghymru
I nodi ymweliad tîm criced Awstralia a dechreuad Cyfres y Lludw yn Stadiwm Swales Caerdydd, mae Gomer wedi cyhoeddi The Australian Cricketers in Wales.
 
Rhagor
Diwedd y Daith i Lloyd?
Yr wythnos hon bydd yr awdur o fri, Lloyd Jones, yn cyhoeddi ei nofel Gymraeg gyntaf, Y Dŵr  (Y Lolfa), ond mae hefyd wedi cyhoeddi mai hon fydd ei nofel olaf, ac nad yw’n dymuno cyhoeddi mwy o lyfrau.
 
Rhagor
Petrograd yw Llyfr y Flwyddyn 2009
Mewn seremoni fawreddog nos Lun 15 Mehefin 2009 yng Ngwesty Dewi Sant, Bae Caerdydd cyflwynwyd siec o £10,000 i’r awdur Wiliam Owen Roberts am ei gyfrol Petrograd  (Cyhoeddiadau Barddas) a wobrwywyd yn Llyfr y Flwyddyn 2009. Enillydd y wobr Saesneg oedd Deborah Kay Davies am y gyfrol Grace, Tamar and Laszlo the Beautiful  (Parthian)
 
Rhagor
Dala'r Llanw yn Palas Print
Bu Angharad Price yn holi'r awdur Jon Gower am ei nofel Gymraeg gyntaf, Dala’r Llanw  (Gwasg Gomer) yn siop Palas Print, Caernarfon Nos Iau, 18 Mehefin 2009.
 
Rhagor
Lansiadau Parthian
Lansiwyd Mrs D'Silva's Detective Instincts and the Shaitan of Calcutta  yng Nghanolfan Rhos-y-gilwen, Sir Benfro nos Wener 12 Mehefin. Trefnwyd lansiadau ychwanegol yn Siop Lyfrau Wellfield Road, Caerdydd, ac yn Llyfrgell Y Barri, Bro Morgannwg.
 
Rhagor
Codwch eich Het i Fardd Plant Cymru 2009-10
Cyhoeddwyd ar faes Eisteddfod yr Urdd, Caerdydd mai Bardd Plant Cymru 2009-2010 yw Twm Morys o Lanystumdwy.
 
Rhagor
Enillwyr Gwobrau Cymraeg Tir na n-Og
Enillwyr gwobrau Cymraeg Tir na n-Og 2009 yw Emily Huws am Bownsio  (Cymdeithas Lyfrau Ceredigion) a Lleucu Roberts am  Annwyl Smotyn Bach   (Y Lolfa).
 
Rhagor
Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn
Cyhoeddwyd Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn o dri theitl yr un yn y ddwy iaith mewn digwyddiad gyda Damian Walford Davies yng Ngŵyl y Gelli, nos Lun 25 Mai. Bydd Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn 2009 yn cael ei chynnal nos Lun 15 Mehefin 2009 am 7.00 pm yng Ngwesty Dewi Sant, Bae Caerdydd.
 
Rhagor
Enillydd Gwobr Saesneg Tir na n-Og
Enillydd gwobr Saesneg Tir na n-Og am 2009 yw Graham Howells am ei gyfrol Merlin’s Magical Creatures  (Pont).
 
Rhagor
Lansio Llythyron R.S. Thomas
Cyhoeddwyd y gyfrol R.S.Thomas - Letters to Raymond Garlick 1951-1999  (Gomer) yng Ngŵyl y Gelli ar 28 Mai lle bu'r golygydd Jason Walford Davies yn sgwrsio gyda'r Athro M. Wynn Thomas.
 
Rhagor
Lansio Cyfrol Newydd yn Y Gelli
Fe wnaeth Parthian lansio cyfrol o'r enw Nu - fiction and stuff  gan genhedlaeth newydd o ysgrifenwyr a ffotograffwyr yng Ngŵyl y Gelli.
 
Rhagor
New Welsh Review yn dod i oed
Cyhoeddwyd rhifyn arbennig o'r cylchgrawn llenyddol New Welsh Review  i ddathlu ei ben blwydd yn 21 oed.
 
Rhagor
Cyhoeddi Cyfrol Charles Bronson
Yn y flwyddyn pan gyhoeddwyd ffilm o'i fywyd, mae'r carcharor enwog Charles Bronson wedi cyhoeddi ei ddyddiaduron, Diaries from Hell  (Y Lolfa).
 
Rhagor
Gwersyll yr Urdd Glan-llyn yn serennu
Gwersyll yr Urdd Glan-llyn yw lleoliad nofel gyntaf Gareth Lloyd James, Dirgelwch Gwersyll Glan-llyn  (Gomer) a chynhaliwyd lansiad y nofel yno, nos Lun, 11 Mai.
 
Rhagor
Rhestr Hir Llyfr y Flwyddyn 2009
Cyhoeddwyd Rhestr Hir Llyfr y Flwyddyn 2009 nos Fercher 22 Ebrill ym Mangor. Cyhoeddir y Rhestr Fer o dri theitl yr un yn y ddwy iaith mewn digwyddiad gyda Damian Walford Davies yng Ngŵyl y Gelli, nos Lun 25 Mai 2009 am 7.00 pm.  Bydd Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn 2009 yn cael ei chynnal nos Lun 15 Mehefin 2009 am 7.00 pm yng Ngwesty Dewi Sant, Bae Caerdydd.
 
Rhagor
Lansio Nofel yn Sinema Leiaf Cymru
Lansiwyd nofel Alan Bilton The Sleepwalkers' Ball  (Alcemi) ddydd Mercher 29 Ebrill yn sinema leiaf Cymru a leolir mewn hen gerbyd tren yng Nghanolfan Treftadaeth Gŵyr.
 
Rhagor
Sadwrn Barlys i'w Gofio i Siani
Roedd Anwen Francis yn lansio Siani am Byth  (Gomer), chweched nofel cyfres Siani’r Shetland, yn siop Awen Teifi ddydd Sadwrn 25 Ebrill.
 
Rhagor
Cyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru deitlau'r llyfrau sydd ar restr fer Gwobrau Tir na n-Og 2009, gwobrau sy'n cydnabod safon aruchel llyfrau plant a phobl ifanc yng Nghymru yn y ddwy iaith.
 
Rhagor
Lansio Ail Gyfrol Meic Stevens
Mewn digwyddiad arbennig yng Nghanolfan y Mileniwm Caerdydd lansiwyd ail ran hunangofiant Meic Stevens, Y Crwydryn a Mi  (Y Lolfa)
 
Rhagor
Gwobr Roland Mathias i Jane Aaron
O blith rhestr fer o ferched yn unig, fe enillwyd Gwobr Roland Mathias gan Jane Aaron, Athro Saesneg ym Mhrifysgol Morgannwg, am ei chyfrol Nineteenth-Century Women’s Writing in Wales: Nation, Gender and Identity  (Gwasg Prifysgol Cymru).
 
Rhagor
Hanes Streic y Glowyr
Yn ei gyfrol newydd History on our Side  (Iconau) mae'r hanesydd a'r Aelod Seneddol Hywel Francis yn asesu effaith streic y glowyr ar Gymru.
 
Rhagor
Cyhoeddi Perlau Clive Rowlands
Mae Clive Rowlands, un o gewri rygbi Cymru, wedi cyhoeddi casgliad o’i hiwmor.  Mae Hiwmor Clive  (Y Lolfa) sy’n cael ei gyhoeddi fel rhan o gyfresTi’n Jocan, yn cynnwys nifer o jôcs yn ogystal â hanesion difyr a doniol.
 
Rhagor
Mae'n Anodd Weithiau
Yn ôl ystadegau diweddar, mae’r oed y mae person ifanc yn  "dod allan"  gan ddatgan ei fod/ei bod yn hoyw wedi gostwng ryw ddeng mlynedd. Canol yr arddegau i’r arddegau hwyr yw’r oed cyfartaledd bellach, nid yr ugeiniau, a’r ysgol nid coleg neu waith yw’r byd y mae’r person yn troi ynddo. Dyna brofiad Ems, bachgen ysgol 14 oed, yn nofel newydd Ioan Kidd, Mae’n Anodd Weithiau,  yn y gyfres Whap! a gyhoeddir gan Wasg Gomer.
 
Rhagor
Lansio cyfrol Damian Walford Davies
Cyhoeddodd Seren gyfrol ddiweddaraf Damian Walford Davies, Suit of Lights, yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth ar 18 Mawrth.
 
Rhagor
Cyhoeddi Cerddi Hen Rebel
Mae'r Lolfa wedi cyhoeddi cyfrol o gerddi sylfaenydd y cwmni, Robat Gruffudd, A Gymri di Gymru?
 
Rhagor
Hanes Digwyddiad Hynod
Mewn llyfr sydd newydd ei gyhoeddi The National Pageant of Wales  (Gomer) mae Hywel Teifi Edwards yn adrodd hanes un o ddigwyddiadau mwyaf hynod yn hanes Cymru.
 
Rhagor
Nofel Wleidyddol Gyffrous
Y Lolfa yn cyhoeddi nofel wleidyddol gyffrous, The Stoat   gan Judith Maro, awdures sy’n wreiddiol o Israel.
 
Rhagor
Cyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru y bydd 11 Hydref, diwrnod pen blwydd T. Llew Jones, yn cael ei glustnodi’n ddiwrnod cenedlaethol i gofio’r awdur T. Llew Jones, a fu farw’n gynharach eleni.
 
Rhagor
Ymddeoliad Golygydd Cof Cenedl
Y gyfres hanes  Cof Cenedl  yn dod i ben gydag ymddeoliad y golygydd, Geraint H. Jenkins.
 
Rhagor
Codi Bwganod yng Nghaernarfon
Bydd Rhiannon Wyn yn trafod ei nofel Codi Bwganod  gyda rhai o awduron eraill Cyfres yr Onnen (Y Lolfa) mewn sgwrs yn siop Palas Print, Caernarfon am 6.30 ar 6 Mawrth. Yno hefyd bydd Sonia Edwards yn trafod ei nofel Deryn Glân i Ganu  sy'n ymddangos yng Nghyfres y Dderwen (Y Lolfa).
 
Rhagor
Sôn am Stori Dda
Ydych chi’n rhy brysur i eistedd lawr a darllen nofel swmpus, neu efallai yn un sy’n diflasu hanner ffordd drwy lyfr hir? Ydych chi’n ei chael hi’n anodd codi llyfr a’i ddarllen o gwbl neu heb fentro agor clawr ers blynyddoedd? Eleni mae gan y gyfres Stori Sydyn/Quick Reads  rywbeth at ddant pawb wrth i wyth teitl newydd, pedwar yn y Gymraeg a phedwar yn Saesneg, gael eu cyhoeddi i gyd-fynd ag Wythnos Stori Sydyn/ Quick Reads, sydd yn cael ei chynnal rhwng 23 a 28 Chwefror. Gyda phob teitl ar gael am £1.99 yn unig, mae hefyd yn gyfle i gael stori dda am bris da!
 
Rhagor
Lansio The Last Green Year
Fe wnaeth Cinnamon Press a Chanolfan Dylan Thomas, Abertawe lansio casgliad diweddaraf John Powell Ward, The Last Green Year,  nos Iau 12 Chwefror.
 
Rhagor
Cyhoeddi Hanes un o Ddioddefwyr Thalidomid
Cyhoeddwyd hanes Louise Medus, un o ddioddefwyr thalidomid yn y gyfrol No Hands to Hold and No Legs to Dance On  (Accent).
 
Rhagor
Mae'r Wales Yearbook 2009 bellach ar gael
Mae argraffiad 2009  o'r cyfeirlyfr cynhwysfawr i bob agwedd ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru, bellach ar gael, yn cynnwys manylion am Aelodau'r Cynulliad Cenedlaethol, Aelodau Seneddol San Steffan ac Ewrop a'u hetholaethau, cyrff cyhoeddus a llywodraeth leol, rhestrau o'r 100 busnes mwyaf llwyddiannus a'r 50 busnes sy'n tyfu gyflymaf, a chyfeiriadur sefydliadau Cymreig.
 
Rhagor
Grav yn ei Eiriau ei Hun
Y llyfr Saesneg a werthodd orau dros gyfnod y Nadolig oedd fersiwn Saesneg Grav yn ei Eiriau ei Hun  (Gomer) sef Grav in His Own Words.  Cliciwch Gwerthwyr Gorau ar dudalen flaen Gwales i weld y rhestr gyflawn.
 
Rhagor
Un Dydd ar y tro
Y llyfr Cymraeg a werthodd orau dros gyfnod y Nadolig oedd hunangofiant Trebor Edwards  Un Dydd ar y Tro (Y Lolfa). Cliciwch Gwerthwyr Gorau ar dudalen flaen Gwales i weld y rhestr gyflawn.
 
Rhagor
Y Cydymaith Ar Gael Unwaith Eto
Mae cyfrol a aeth allan o brint ddwywaith mewn ychydig fisoedd pan gyhoeddwyd hi adeg y Nadolig yn 2006 yn ôl mewn print. Mae Cydymaith Caneuon Ffydd  wedi’i diweddaru a’i chywiro lle’r oedd angen, ar gael eto.
 
Rhagor
Lleisiau Ddoe
Mae cyfrol Ifor ap Glyn sy'n seiliedig ar gyfres deledu S4C Lleisiau'r Rhyfel Mawr  (Gwasg Carreg Gwalch) yn awr ar gael.
 
Rhagor
Nofelydd yn Mentro i Dir Newydd
Chwyldro mawr Rwsia 1917 yw cefndir Petrograd  (Barddas), nofel newydd Wiliam Owen Roberts, sef Nofel y Mis ar gyfer mis Rhagfyr.
 
Rhagor
Nadolig Nwydus Gyda'r Genod...a Gareth!
Mae cyfrol newydd Gwasg Gwynedd o straeon erotig, Tinboethach,  wedi ei lansio mewn digwyddiad ym Mhalas Print, Caernarfon.
 
Rhagor
Derek y Dyn Tywydd yn Dal i Grwydro
Yn dilyn llwyddiant ei gyfrol gyntaf o deithiau cerdded mae Derek Brockway, y dyn tywydd poblogaidd wedi cyhoeddi More Weatherman Walks  (Y Lolfa).
 
Rhagor
Gŵr y Steddfod yn Adrodd ei Stori
Lansiwyd hunangofiant Aled Lloyd Davies, Pwyso ar y Giat  (Gwasg y Bwthyn) yn Neuadd Ysgol Maes Garmon, Yr Wyddgrug Nos Wener 12 Rhagfyr. Digwyddiad gyda stori, sgwrs a chân yng nghwmni Aled a’i gyfeillion. 
 
Rhagor
Chris Needs ar Daith
Bydd Chris Needs ar daith trwy fis Rhagfyr yn tynnu sylw at ei gyfrol newydd The Jenkins's's's's's - Wales's First Family  (Y Lolfa).
 
Rhagor
Sulwyn yn Gosod ei Stondin
Drwy ei yrfa hir ym myd y cyfryngau, mae’n rhaid bod y newyddiadurwr Sulwyn Thomas wedi gohebu ar filoedd o straeon. Ond y Nadolig hwn, adrodd ei stori ei hun fydd cyflwynydd adnabyddus y Stondin wrth iddo gyhoeddi ei hunangofiant.  Teitl syml ond bachog y gyfrol yw Sulwyn,  a hon fydd cyfrol rhif 33 yng nghyfres boblogaidd Gwasg Gwynedd, Cyfres y Cewri.
 
Rhagor
Jac o’r Ddeuawd Wnaeth Swyno’r Genedl
Cynhaliwyd noson i lansio cyfrol o atgofion Jac Davies,  Byd o Gân  (Gwasg Gomer) yng Nghapel y Tabernacl, Cefneithin, nos Wener, 5 Rhagfyr am 7 o’r gloch. Roedd y noson yn cynnwys ffilm arbennig a wnaed gyda Jac yn olrhain hanes Jac a Wil.
 
Rhagor
Book of Thunks yn Ennill Gwobr Addysgol
Mae cyfrol Ian Gilbert, The Little Book of Thunks  (Crown House Publishing) wedi ennill gwobr a ddyfarnwyd gan ysgrifenwyr addysgol ar gyfer llyfrau, heblaw ffuglen, sy'n cyfrannu at addysg plant 12 - 18 oed.
 
Rhagor
Lansio Cyfrol Nigel Owens
Lansiwyd hunangofiant Nigel Owens, Hanner Amser  (Y Lolfa) yng Nglwb Rygbi Pontyberem nos Iau 4 Rhagfyr.
 
Rhagor
Hysbysebion Teledu Nadolig 2008
Unwaith eto eleni, mae’r Cyngor Llyfrau wedi cynhyrchu cyfres o hysbysebion teledu  i hyrwyddo llyfrau’r Nadolig. Gellir eu gwylio ar wefan Y Fasnach Lyfrau Ar-lein.
 
Rhagor
Lansio Dolenni Hud yn Chapter, Caerdydd
Cynhaliwyd noson lansio Dolenni Hud,  cyfrol o ryddiaith a ffotograffau gan Owen Martell a Simon Proffitt (Gwasg Gomer) ymlaen yn Chapter, Caerdydd nos Fercher 26 Tachwedd am 7.30.
 
Rhagor
Cannoedd yn Lansio Hunangofiant Roberto
Daeth cannoedd o gefnogwyr Clwb Pêl-droed Abertawe i Stadiwm Liberty i lansio hunangofiant y rheolwr Roberto Martinez,  Kicking Every Ball, My Story so Far  (Y Lolfa).
 
Rhagor
O Gwm Gwendraeth i Gwmderi... ddwywaith!
Bydd lansiad Merch o'r Cwm  (Dref Wen) yng Nghlwb Rygbi Cefneithin ar nos Iau 27ain o Dachwedd am 7pm.  Gwyn Elfyn (Denzil o Pobol y Cwm) fydd y 'compere' ac fe fydd Lyn Ebenezer yn siarad am ei gyfeillgarwch gyda Buddug Williams a'r profiad o gyd-ysgrifennu'r llyfr. Fe fydd Gillian Elisa hefyd yn darllen pwt o'r llyfr.
 
Rhagor
Canrif, Cymuned a Chwe Chenhedlaeth
Cynhaliwyd lansiad nofel uchelgeisiol Geraint V. Jones Teulu Lord Bach  (Gwasg Gomer) yn Llyfrgell Blaenau Ffestiniog, nos Wener 14 Tachwedd.
 
Rhagor
Dyddiadur Gwen Cartwright yn Gwneud Hanes
Cyhoeddwyd dyddiadur Gwen Cartwright, Coal House Diaries  (Pont), sef cofnod o'i phrofiadau fel rhan o gyfres boblogaidd y BBC 'Coal House'.
 
Rhagor
Cyhoeddi Nofel Newydd Dewi Prysor
Lansiwyd  Crawia  (Y Lolfa), nofel newydd Dewi Prysor yn Y Ring Llanfrothen, Nos Iau 13 Tachwedd yng nghwmni Gai Toms.
 
Rhagor
Lansio Tintin yn Gymraeg
Am y tro cyntaf ers dros chwarter canrif mae anturiaethau Tintin  (Hergé) yn cael eu cyhoeddi yn Gymraeg.
 
Rhagor
Lansio Kevin Johns yn Y Grand
Cynhaliwyd lansiad bywgraffiad Kevin Johns, Oh Yes It Is - Kevin Johns!  (Y Lolfa) yn Theatr y Grand, Abertawe nos Iau 23 Hydref.
 
Rhagor
Lansio Cyfrol ym Merthyr
Bydd Cyngor Bwrdeistref Merthyr Tudful yn lansio'r gyfrol Merthyr Writing  ym Mragdy Rhymni, Dowlais ar 23 Hydref am 5.00 o'r gloch, ac yn dilyn bydd yr awduron yn perfformio yng Ngwesty'r Imperial, Merthyr o 7.00 ymlaen.
 
Rhagor
Gwobr Goffa Daniel Owen
Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2008 yw Ifan Morgan Jones am ei nofel, Igam Ogam.
 
Rhagor
Llyfr y Flwyddyn 2008
Gareth Miles yw enillydd gwobr Llyfr y Flwyddyn am ei gyfrol Y Proffwyd a’i Ddwy Jesebel  (Gwasg Carreg Gwalch).
 
Rhagor
Cyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru enwau enillwyr gwobrau Cymraeg Tir na n-Og o lwyfan yr Urdd.
 
Rhagor
Cyhoeddi Enw Bardd Plant Cymru
Cyhoeddwyd ar faes Eisteddfod yr Urdd yn Llandudno mai Ifor ap Glyn yw Bardd Plant Cymru 2008-2009.
 
Rhagor
Gwobr Saesneg Tir na n-Og 2008
Enillydd gwobr Saesneg Tir na n-Og am 2008 yw Frances Thomas am ei nofel i bobl ifancFinding Minerva, Gomer/Pont Books.
 
Rhagor
Gwyddoniadur Cymru